XXX 

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències   
(OG) C2 C6  C7  C14 
OG1.- L’alumnat aprendrà conceptes psicosocials específics per  comprendre i analitzar críticament els processos de lideratge i la formació d’equips de treball en les organitzacions. X      
OG2.- L’alumnat aprendrà estratègies específiques per potenciar les seves capacitats de lideratge i per promoure l’efectivitat d’equips de treball incidint tant en la seva formació com en les seves dinàmiques. X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L’alumnat aprendrà a delimitar en què consisteixen els processos de lideratge, atenent als trets individuals dels líders, als factors de l’entorn organitzatiu i a les característiques dels seguidors. X  
OE2.- L’alumnat serà capaç d’analitzar els processos de lideratge en un entorn organitzatiu i argumentar quines repercussions poden tenir sobre el rendiment i sobre els integrants de l’equip de treball. X  X
OE3.- L’alumnat aprendrà a avaluar les seves capacitats de lideratge y desenvoluparà un pla per potenciar les seves fortaleses i ser conscient de les seves debilitats atenent al seu futur professional.    X
2 OE4.- L’alumnat aprendrà a delimitar les característiques dels equips de treball, atenent al seu procés de formació, a les seves dinàmiques i als aspectes organitzatius que poden influir en el seu rendiment.  X   
OE5.- L’alumnat serà capaç d’analitzar un equip de treball i les seves circumstàncies per diagnosticar si disposa de les característiques bàsiques que afavoreixen la seva eficiència. X X
OE6.- L’alumnat serà capaç de proposar intervencions sobre la formació i les dinàmiques dels equips de treball per afavorir la seva eficiència, especialment en els equips característics de l’àmbit professional de la publicitat i les RRPP.   X