Temari
Bloc 1 Títol: El lideratge en les organitzacions

Tema 1. Delimitació del fenomen de lideratge.
Tema 2. Factors individuals, competències del líders i estils de lideratge.
Tema 3. Factors situacionals que incideixen en el procés de lideratge.
Tema 4. Factors relacionats amb els seguidors i la seva relació amb els líders.
Tema 5. Lideratge efectiu en les organitzacions actuals.

Bloc 2 Títol: Els equips de treball en les organitzacions
Tema 6. Delimitació i característiques dels equips de treball.
Tema 7. Formació d’equips de treball.
Tema 8. Processos i dinàmiques en els equips de treball.
Tema 9. Factors organitzacionals que afecten als equips de treball.
Tema 10. Equips de treball eficients en les organitzacions actuals.