Metodologia i organització general
L'objectiu d'aquesta assignatura és que l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per comprendre i analitzar els factors psicològics, psicosocials i de l’entorn que afavoreixen els processos de lideratge efectiu en el marc d’equips de treball eficients en l’àmbit de la publicitat i les RRPP. El primer bloc de l’assignatura està centrat en el lideratge en les organitzacions i les seves implicacions. El segon bloc està centrat en la formació i les dinàmiques dels equips de treball que són més habituals a les organitzacions. Pel que fa a la metodologia docent, l'assignatura combina classes magistrals amb activitats d'aprenentatge a l'aula que fan necessària la participació activa de l’alumnat, principalment, lectura crítica de documents, dinàmiques de grup, anàlisis de casos i autoavaluació de les capacitats de lideratge.