Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Comunicació Audiovisual. Creació d'un programa de Televisió Format docència H
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. M. H. C. Coneixements previs recomanats --- Torn Únic
Descripció general del taller Desenvolupar la capacitat de comunicació audiovisual, adquirir coneixements sobre el funcionament de tots els elements que intervenen en el procés de disseny i creació per a programes de televisió així com per a suports interactius (Internet). Coneixements que es podran aplicar per crear un negoci per Internet (youtube, blog, etc.) i per a treballs com community manager. Aprendre a parlar davant d'una càmera, tant si t'entrevisten com si ets l'entrevistador.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: Recomanable: Ordinador portàtil i gravadora de vídeo (mòbil o càmera).
Format INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 15/05/2011
Data darrera actualització i seguiment: 14/02/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Parts d'un programa de televisió.
Tema 2. Contingut d'un projecte televisiu.
Tema 3. Expressió oral davant la càmera.
Tema 4. Com arribar a la idea.
Tema 5. Com estructurar un programa de televisió. Escaleta.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne coneixerà les característiques  teòriques per comprendre totes les parts que intervenen en la creació d’un programa de televisió. X X X X        
OG2.- L'alumne assolirà els coneixements per resoldre problemes. X X     X    
OG3.- L'alumne obtindrà els coneixements i tècniques per tenir una bona exposició oral – Presentació (posta en escena).              
OG4.- L'alumne obtindrà els coneixements i documentació teòrica i necessaris a tenir en conte a la creació d’una escaleta.             X  
OG5.- L'alumne sabrà trobar els mitjans tècnics per realitzar processos de investigació sobre televisió.               X
OG6.- L'alumne coneixerà les característiques per desenvolupar la capacitat creativa.       X        

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5   OG6
1 OE1.-L'alumne podrà trobar els mitjans tècnics i teòrics per poder confeccionar un programa de televisió.  X  X  X   X  X X
OE2.-L'alumne obtindrà els coneixements tècnics i teòrics per poder fer una presentació oral del projecte.      X       
OE3.-L'alumne sabrà trobar les tècniques i teoria per resoldre problemes.     X      
OE4.-L'alumne podrà tenir els mitjans tècnics per saber realitzar la estructuració del temps/escaletes en un programa de televisió.        X    
2 OE5-L'alumne sabrà trobar els mitjans tècnics per crear una idea per un programa de televisió.           X
OE6.-L'alumne sabrà trobar els mitjans tècnics per presentar de forma oral el projecte.  X    X     X

 


 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Bibliografia:
Buzan, Tony. El libro de los Mapas Mentales. Barcelona: Editorial Urano. 1996.
Edward De Bono. Seis Sombreros para Pensar. Barcelona: Editorial Paidós, 1999.
Kawasaki, Guy. El Arte de Empezar. Madrid: Editorial Ilustrae, 2008.
Lacalle, Charo. El espectador televisivo. Los programas de entretenimiento. Barcelona: Ed.Gedisa, 2001.
Masgrau, Mariona, Cros, Susanna i Forasté, Àlex ¡Buena Idea! Santiago de Chile: Editorial Catalonia, 2009.
Pérez Marín, Miguel Angel. Gestión de proyectos escénicos. Guadalajara: Ed. Ñaque Editora, 2002.
Csikssentmihalyi, Mihaly. Creatividad. Barcelona: Editorial Paidós, 1998.
Saló, Gloria ¿Qué es eso del formato? Barcelona: Ed. Gedisa, 2003.
Solarino, Carlo. Cómo hacer televisión. Madrid: Ed. Cátedra, 2000.
Trías de Bes, Fernando. El libro negro del emprendedor. Santiago de Chile: Editorial Empresa Activa, 2007.
Violan, Enric. Com fer un programa de televisió: l’elaboració del projecte: de la idea a l’emissió. Barcelona: Universitat de Barcelona DL, 2009.

Webgrafia:
Antena 3 [en línia]. [Consulta: 25.05.2017]. Disponible a: <http://www.antena3.com/>.
El Terrat [en línia]. [Consulta: 25.05.2017]. Disponible a: <http://www.elterrat.com/>.
FormulaTV [en línia]. [Consulta: 25.05.2017]. Disponible a: <http://www.formulatv.com/>.
Gestmusic [en línia]. [Consulta: 25.05.2017]. Disponible a: <http://www.gestmusic.es/>.
RTVE (Radiotelevisión Española) [en línia]. [25.05.2017]. Disponible a: <http://www.rtve.es/>.
Telecinco [en línia]. [Consulta: 25.05.2017]. Disponible a: <http://www.telecinco.es/>.
TV3 [en línia]. [Consulta: 25.05.2017]. Disponible a: <http://www.ccma.cat/tv3/>.
YouTube [en línia]. [Consulta: 25.05.2017]. Disponible a: <https://www.youtube.com/?gl=ES&hl=es>.
Vertele [en línia]. [Consulta: 25.05.2017]. Disponible a: < http://www.vertele.com/>.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 20%
2 Activitats d'aplicació Es treballarà en equip a classe i es confeccionarà un audiovisual vàlid per a format d’internet. Grupal (2-3 membres) 40%
3 Treball escrit Cada alumne presentarà per escrit un dossier/recull del projecte realitzat a classe. Individual 40%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)