Formulari d'accés

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne coneixerà les característiques  teòriques per comprendre totes les parts que intervenen en la creació d’un programa de televisió. X X X X        
OG2.- L'alumne assolirà els coneixements per resoldre problemes. X X     X    
OG3.- L'alumne obtindrà els coneixements i tècniques per tenir una bona exposició oral – Presentació (posta en escena).              
OG4.- L'alumne obtindrà els coneixements i documentació teòrica i necessaris a tenir en conte a la creació d’una escaleta.             X  
OG5.- L'alumne sabrà trobar els mitjans tècnics per realitzar processos de investigació sobre televisió.               X
OG6.- L'alumne coneixerà les característiques per desenvolupar la capacitat creativa.       X        

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5   OG6
1 OE1.-L'alumne podrà trobar els mitjans tècnics i teòrics per poder confeccionar un programa de televisió.  X  X  X   X  X X
OE2.-L'alumne obtindrà els coneixements tècnics i teòrics per poder fer una presentació oral del projecte.      X       
OE3.-L'alumne sabrà trobar les tècniques i teoria per resoldre problemes.     X      
OE4.-L'alumne podrà tenir els mitjans tècnics per saber realitzar la estructuració del temps/escaletes en un programa de televisió.        X    
2 OE5-L'alumne sabrà trobar els mitjans tècnics per crear una idea per un programa de televisió.           X
OE6.-L'alumne sabrà trobar els mitjans tècnics per presentar de forma oral el projecte.  X    X     X