Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Parts d'un programa de televisió.
Tema 2. Contingut d'un projecte televisiu.
Tema 3. Expressió oral davant la càmera.
Tema 4. Com arribar a la idea.
Tema 5. Com estructurar un programa de televisió. Escaleta.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.