PLA DOCENT
Taller Introducció a la creació literària Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. F. A.  Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller El taller se presenta como un espacio eminentemente práctico dedicado al ejercicio de creatividad dirigida a la creación literaria. Si la comunicación puede entenderse en su dimensión más reducida como la explicación de historias, un buen comunicador será aquel que domine las herramientas y los elementos a su alcance para crearlas y contarlas de manera eficaz. El taller toma como punto de partida la idea de que la única manera para aprender a crear y contar historias es la práctica, a partir de la imitación, hacia la búsqueda de un estilo propio. Por ello, anima a los alumnos a buscar qué historias son las que quieren contar a la vez que les enfrenta a su propio universo simbólico en busca de referentes e ideas, a partir de un tutelaje guiado por diferentes recursos, estilos, elementos y figuras literarias.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector i Internet
A aportar per l'estudiant: ---
Format Extensiu (1n Semestre)

 

Data de creació: 20/03/2017
Data darrera actualització i seguiment: 09/05/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Introducción El proceso de creación. La idea. Ficción y no ficción.
Tema 2. Géneros literarios Definición de género literario. Delimitación y desarrollo de géneros y subgéneros.
Tema 3. La dimensión del discurso La voz. El tiempo. La estructura. El narrador y el autor. Tipos de narrador.
Tema 4. La dimensión de la historia La creación y el diseño de los personajes. El diálogo.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno reconocerá los principales elementos de la narrativa  X        X  X  X  X
OG2.- El alumno trabajará su creatividad e imaginación como autor.  X  X  X  X  X  X  X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- Desarrollo de la capacidad creativa.   X
OE2.- Desarrollo de la capacidad de expresión y comprensión. X
OE3.- Exploración y ampliación del universo simbólico de referencia al crear historias.    X
OE4.- Desarrollo de la capacidad de elección a partir de las herramientas teóricas adquiridas. X  X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
GARBISU, M. Literatura: creación literaria. Madrid: Ed. CEF-Udima, 2012. ISBEN 978-84-454-2105-5
GÓMEZ REDONDO, F. Curso de iniciación a la escritura narrativa. Alcalá de Henares: Ed. Universidad de Alcalá, 2008. ISBN: 9788481387643.
MARTÍNEZ, H. Construir bien en español. La corrección sintáctica. Oviedo: Ed. NobeL, 2005. ISBN: 9788484592341
MONTES, F. Taller de escritura: 1303 ejercicios de literatura creativa. Córdoba: Ed. Berenice, 2008. ISBN: 9788496756595.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones. Individual NO 25%
2 Actividades de aplicación Trabajo grupal a entregar el último día de la asignatura consistente en la creación de un texto por definir (p.e. cuento, fábula) con la particularidad de tener que continuar la historia en el punto que el compañero la deja, adaptándose a los giros de la trama, improvisando y viéndose obligado a tomar decisiones. Grupal (3 miembros) 25%
3 Carpeta de aprendizaje Diferentes prácticas a entregar centradas en la escritura y la creatividad. Algunas se realizarán en el aula; el resto comportará la dedicación del estudiante fuera del horario de la asignatura. La cantidad de prácticas vendrá determinada por el ritmo y las necesidades del grupo, si bien se realizarán un mínimo de 5. Individual 50%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)