PLA DOCENT
Assignatura Principis d'Economia Codi 360388
Matèria M5. Introducció a l'Economia Format docència B
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Prof. M. M.
Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català / Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Quart Any acadèmic 21-22

 

Data de creació: 04/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 15/07/2021
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 15/07/2021

Metodologia i organització general

Assignatura en fase d'extinció. Atès l'escàs nombre d'alumnes, la docència s'impartirà en tutories programades.

 

Respecte al treball a l’aula, a l’inici del curs predomina l’exposició oral, per part del professor, de continguts teòrics, per a presentar els conceptes fonamentals. Per a facilitar la comprensió, el professor entrega materials didàctics als alumnes (de fet, els alumnes els descarreguen de la pàgina de l’assignatura al Campus Virtual de l’Escola). En aquestes exposicions, es posa especial èmfasi als exemples que es poden trobar al nostre entorn econòmic immediat, ja que es considera la millor manera d’apropar l’economia a estudiants de disciplines no econòmiques. A mida que el curs avança, prenen més importància la realització, per part dels alumnes, d’exercicis a l’aula, tant de manera individual com col·lectiva.

Fora de l’aula es preveu que l’alumnat realitzi treball personal dirigit i la presència de tutories personalitzades. En el primer cas, l’aprenentatge es basa en treball personal que han de fer els alumnes a partir de les indicacions donades pel professor. En el segon cas, els estudiants que ho desitgin poden trobar-se amb el professor, en els horaris que es faran públics, per resoldre dubtes concrets que entorpeixin el treball programat o per buscar l’orientació que considerin necessària.


Temari
Bloc 1

Tema 1. Conceptes fonamentals de l'Economia.
Tema 2. Mercats i Sistemes Econòmics.
Tema 3. Microeconomia.
Tema 4. Macroeconomia.
Tema 5. Polítiques Econòmiques
Tema 6. Comerç Internacional


Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2
OG1.- L’alumne coneixerà els principals conceptes, teories i eines d’anàlisi per a comprendre l’entorn econòmic.  X
OG2.- L’alumne aprendrà a usar la racionalitat econòmica en l’anàlisi de situacions econòmiques i empresarials.  X
OG3.- L’alumne coneixerà els principals conceptes i eines d’anàlisi en economia de l’empresa.  X
OG4.- L’alumne coneixerà els fonaments de l’anàlisi comptable i del balanç.  X
OG5.- L’alumne desenvoluparà una capacitat de resolució de casos pràctics econòmics i empresarials.  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 
1 OE1.- L’alumne s'introduirà en el coneixement del món econòmic de l’empresa. X X    
OE2.- L’alumne coneixerà la definició del mètode comptable. X X X X
OE3.- L’alumne coneixerà l'estudi de la situació econòmica i financera de l’empresa. X X X X
OE4.- L’alumne coneixerà l'estudi dels costos, variable clau en la gestió d’empresa. X X X X X
OE5.- L’alumne coneixerà de les fonts de finançament de l’empresa, amb especial atenció al mercat borsari. X X X    
OE6.- L’alumne sabrà prendre decisions en entorns d’incertesa i risc. X X X   X
2 OE7.- L’alumne adquirirà una visió global de l’economia i coneixement de la importància de la dimensió econòmica de la societat.  X  X      
OE8.- L’alumne aprendrà el procés de producció i de distribució de la renda.  X  X     X
OE9.- L’alumne coneixerà la realitat laboral i les principals teories sobre l’atur.  X  X      
OE10.- L’alumne analitzarà les causes i conseqüències de la intervenció del sector públic en l’economia. X X      
OE11.- L’alumne coneixerà el funcionament dels mercats de productes. X X     X
OE12.- L’alumne coneixerà les causes i conseqüències de la inflació. X X      
OE13.- L’alumne analitzarà el sistema financer i el paper del diner, així com de la seva creació. X X     X
OE14.- L’alumne comprendrà el procés de globalització econòmic i de la política econòmica de la Unió Europea. X X      

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1
Total: 150 150

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari -- 3 14 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 5 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari - 3 15 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 5 C.2) Contrast d’expectatives - 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

Fonts d'informació
AMAT, O. La Bolsa. Funcionamiento y Técnicas para Invertir. 4ª edición. Bilbao: Deusto, 2001.
AMAT, O. Análisis de estados financieros: fundamentos y aplicaciones. 8ª edición. Barcelona: Gestión 2000, 2008.
BUENO, E. Curso básico de economía de la empresa. Un enfoque de organización. Madrid: Ediciones Pirámide, 2004.
CASTILLO, A. M. (dir.). Introducción a la economía y administración de empresas. Madrid: Ediciones Pirámide, 2003.
GALBRAITH, J. K. Breve historia de la euforia financiera. Barcelona: Ariel, 1993.
GALBRAITH, J. K. Historia de la Economía. Barcelona: Ariel, 1998.
GALBRAITH, J. K. Introducción a la economíia: una guía para todos. Barcelona: Crítica, 2001.
GALLEGO, J. R. i NÁCHER, J. (eds.). Elementos básicos de economía. Un enfoque institucional. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, 2ª edición.
JORDÁN, J. M. i ANTUÑANO, I. (coords.). Política Económica: Fundamentos, objetivos e instrumentos. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003.
PARKIN, M. i ESQUIVEL, G. Macroeconomía. Pearson: Addison-Wesley, 2001.
PARKIN, M. i ESQUIVEL, G.; Avalos, M. Microeconomía. Pearson: Addison-Wesley, 2006.
STIGLITZ, J. E. Economía. Barcelona: Ariel Economía, 1995.
TORRES LÓPEZ, J. Economía Política. Madrid: Pirámide, 2005. 3ª edición.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l'activitat i pot suposar suspendre l'assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola. S’aplicaran programes de prevenció de plagi i en el cas que es detectés aquesta infracció, en un 20% o més del material, la qualificació final serà zero.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual NO Per pujar nota (màxim 0,5 punts)
2 1 Examen parcial Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. Serà sobre el temari de l’apartat d’economia. Individual 25%
3 1 Treball escrit Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Individual 25%
4 1 Examen  Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 100%

 

Reavaluació de l'avaluació única.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.