Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l'activitat i pot suposar suspendre l'assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola. S’aplicaran programes de prevenció de plagi i en el cas que es detectés aquesta infracció, en un 20% o més del material, la qualificació final serà zero.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
  • Atès les característiques d'aquesta assignatura NO ES CONTEMPLA REAVALUACIÓ.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l’estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d’avaluació.
Cal aprovar tant la campanya com l’examen per aprovar l’assignatura.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim al 80% de les sessions.

Sessions obligatòries: Imprescindible l’assistència i participació activa al 100% de les classes programades i també a les tutories presencials, on podran resoldre tots els dubtes teòrics i pràctics de la matèria.
Individual 5%
2 1 Activitats d’aplicació: Creació agència publicitària pròpia
Rúbrica 1

Creació de materials corporatius identificatius d’agència, identitat de grup, redacció de continguts i edició de sales folder. 

Grupal (3-4 membres) 5%
3 1 Activitats d’aplicació: Pla de Publicitat. Creativitat. Rúbrica 2 Campanya 1: Redacció del Brífing per la Campanya de Publicitat real, segons les necessitats de client a partir d’una entrevista personal i altres aspectes referents a la creativitat: “Concepte Creatiu”; Concepte, ... Grupal (3-4 membres) 5%
4 2 Activitats d’aplicació: Pla de publicitat. Llenguatge. Rúbrica 3 Campanya 2: Descripció de la influència i ús dels elements formals. Grupal (3-4 membres) 5%
5 2 Activitats d’aplicació: Pla de publicitat. Producció. Rúbrica 4 Campanya 3: Aplicació a diversos suports de l’eix de campanya: Realització d'esbossos, story board i arts finals de peces: gràfica, espot publicitari, falca de ràdio, exterior, Internet, transmetia (a determinar) així com below the line. Grupal (3-4 membres) 5%
6 2 Activitats d’aplicació: Pla de publicitat. Mitjans. Rúbrica 5 Campanya 4: Planificació i Difusió de Campanya: selecció de mitjans. Grupal (3-4 membres) 5%
7 2 Activitats d’aplicació: Avaluació. Investigació. Rúbrica 6 Campanya 5: Validació de campanyes Grupal (3-4 membres) 5%
8 2 Activitat d'aplicació: Documentació. Defensa. Rúbrica 7 Campanya 6: Preparació de la defensa de la campanya, acte de speech i venda amb presentació de materials de campanya. Grupal (3-4 membres) 5%
9 1-2 Activitats d'aplicació: Documentació. Memòria. Rúbrica 8 Treball escrit final amb els continguts teòrics i procedimentals exposats i desenvolupats durant el curs.

Índex i contingut obligatori:
1. Portada del treball.
2. Portadeta amb dades de filiació, crèdits i autoria.
3. Primera part
Resum
En 100 paraules, formular les idees clau del treball.
Introducció
Presentació del treball, motius, justificació, objecte, objectius i pertinença professional.
Índex
Repartició de les parts i la seva localització al document.
4. Segona part
Presentació de l’agència de comunicació
Creació dels materials corporatius identificatius de l’agència, identitat del grup, redacció de continguts i edició del sales folder. Pla empresarial.
Pla de publicitat. Creativitat: estudi, punt de partida i estratègia
Redacció del briefing per la campanya de publicitat real. A més, segons les necessitats del client, es poden afegir més punts.
Pla de publicitat: llenguatge
Descripció de la influència i ús dels elements formals.
Pla de publicitat: producció
Aplicació a diversos suports de l’eix de campanya: realització d’esbossos, story board i arts finals de peces.
Pla de publicitat: planificació de mitjans
Planificació i difusió de la campanya. Criteris i selecció de mitjans.
Avaluació
Valoració de campanyes.
Defensa de Campanya
Preparació de materials, presentació oral i defensa de la campanya. Acte de speech i venda amb presentació d’evidències de les peces de la campanya.
5. Annexos
6. Fonts documentals utilitzades i altres materials
Grupal (3-4 membres) 30%
10 1-2 Activitats d'aplicació: Documentació. Proposta d'ampliació Campanya pel TFG. Rúbrica 9 L’estudiant presentarà una proposta d’ampliació de campanya en un document de 5 pàgines màxim: aproximadament 2.500 paraules de contingut.
Índex i contingut obligatori: 1. Portada amb el títol on s’identifiqui l’acció publicitària, el client, l’autoria i la filiació.
2. Sumari.
3. Resum de 100 paraules i un llistat de paraules clau (entre 3 i 5).
4. Anunciant.
5. Problema específic de publicitat (briefing, producte, sector, mercat, competència, etc.).
6. Metes i objectius quantificables de la comunicació (públics objectius, etc.).
7. Planificació estratègica.
8. Quadre de doble entrada que relacioni l’activitat proposada amb els objectius de l’organització, de la campanya, d’acció, el temps d’execució i els recursos materials que es tenen a disposició. Poden afegir-se’n més.
9. Agenda de treball.
10. Sistema d’avaluació i de control de les activitats.
11. Bibliografia i fonts documentals emprats. El docent descriurà a la classe el procediment de lliurament d’aquest document (en general, còpia a paper i còpia digital a la carpeta de l’estudiant).
Individual És imprescindible tenir aprovada l’assignatura de Metodologia i també, aquesta ampliació per poder realitzar el TFG sobre Publicitat.
11 1-2 Carpeta d'aprenentatge: Rúbrica 10 Dossier que recull documentació individual de totes les evidències desenvolupades durant el curs al Google Drive).

A més de la memòria s’hauran d’incorporar les evidències particulars que l’alumne consideri, especialment els resums executius o rúbriques desenvolupades durant el curs.

1. Presentació individual dels documents
A (Memòria) i B (Proposta d’ampliació de campanya).
Qualsevol aportació que l’estudiant hagi realitzat individualment.

2. Qualsevol aportació que l’estudiant hagi realitzat individualment.
El docent descriurà a classe el procediment de lliurament d’aquest document (en general lliurat en format digital: Google Drive).
Individual 10%
12 1-2 Classes Expositives: Defensa de la Campanya Defensa de la Campanya: Presentació oral i defensa de la campanya, acte de speech i venda amb presentació de materials de campanya. L’exposició consisteix en defensar públicament la campanya de P i RP de manera conjunta. Temps: 12 minuts màxim d’exposició amb 10 minuts addicionals de possibles preguntes/consideracions del client o dels docents. Grupal (3-4 membres) 20%

És imprescindible tenir superades TOTES les activitats avaluatives per tenir dret a defensar el projecte davant del client.

  

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l’avaluació única l’estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Caldrà preparar una campanya publicitària amb els elements determinats al curs i efectuar una prova individual.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen 
Obligatori
Desenvolupament escrit durant 1 hora de diversos aspectes de l’assignatura a proposta del docent. És imprescindible tenir aprovada aquesta activitat per poder ser avaluades les activitats: Memòria, Ampliació Projecte TFG i Carpeta de l’Estudiant.
2 Activitats d'aplicació: Documentació. Memòria. Rúbrica 8 
Obligatori
Presentació de la Campanya Publicitària descrita en l’apartat A d’aquest Pla Docent. 90%
3 Activitats d'aplicació: Documentació. Projecte TFG. Rúbrica 9 
Obligatori
Presentació de l’ampliació de la Campanya Publicitària descrita en l’apartat B, d’aquest Pla Docent.

 

És imprescindible tenir aprovada l’assignatura de Metodologia i també, aquesta ampliació per poder realitzar el TFG sobre Publicitat.
4 Carpeta d'aprenentatge. Documentació. Book. Rúbrica 10 
Obligatori
Presentació dels documents descrit en l’apartat C, d’aquest Pla Docent.
Recull individuals de totes les evidències desenvolupades durant el curs al Google Drive.
10%