Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4 C6 C7   C12 C13
OG1.- L’alumne coneixerà el funcionament d’una agència de publicitat amb els seus diversos departaments així com les seves funcions i objectius.  X X  X      X  
OG2.- L’alumne sabrà expressar-se en llenguatge publicitari.    X X    X
OG3.- L’alumne serà capaç de construir missatges publicitaris i sabrà aplicar-los als diversos canals de comunicació.   X  X  X  X X
OG4.- L’alumne identificarà les agències i els agents productores del nostre país.     X        
OG5.- L’alumne resoldrà, en equip, la construcció d’una campanya assumint els rols professionals i funcions designades.  X X X X
OG6.- L’alumne serà capaç de plantejar les aplicacions publicitàries en mitjans above the line i below the line i de manera específica, utilitzant les noves tecnologies.   X X   X X X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4  OG5 OG6
1 OE1.- L’estudiant sabrà confeccionar l’organigrama operatiu d’una agència de publicitat. X      X X  
1 i 2 OE2.- L’alumne serà capaç d’incloure diverses perspectives i estudis en l’elaboració de l’estratègia d’una campanya publicitària.   X     X  
OE3.- L'alumne realitzarà els processos i les tècniques des de la idea a l’execució i difusió de la mateixa a través dels mitjans above i below the line. X X X   X X
2 OE4.- L’alumne sabrà expressar-se en llenguatge publicitari aplicat a televisió, ràdio, publicitat exterior i a altres suports.    X  X   X X
OE5.- L'alumne sabrà comunicar els aspectes principals d’una campanya o acció publicitària per convèncer al client i vendre-la.   X     X  
OE6.- L’alumne dominarà els elements del missatge publicitari i sabrà aplicar-lo als diversos canals de comunicació.   X  X   X