PLA DOCENT
Assignatura Treball Fi de Grau Codi 361879
Matèria M17. Treball Fi de Grau Format docència B
Requisits previs És imprescindible tenir superats la totalitat de matèries bàsiques i obligatòries, així com les optatives que corresponen per planificació semestral.
Per matricular el TFG cal també tenir matriculades totes les assignatures requerides per completar el pla d'estudis. L'incompliment d'aquest apartat implicarà, prèvia notificació, l'anul·lació de la matrícula del TFG.
Docent Dra. S. M. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Vuitè Any acadèmic 23-24

 

Data de creació: 01/03/2012
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2021
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 20/07/2023