PLA DOCENT
Assignatura Responsabilitat Social Corporativa Codi 361814
Matèria M12. Instruments de Comunicació Format docència  
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dr. A. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Únic
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 25/05/2015
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general
L'assignatura es basarà en el mètode socràtic per a la generació del coneixement. Tindrà com a base de treball lectures recomanades en cada tema en concret abans de la classe del professor i d'iniciar les dinàmiques de participació conjunta.

Les classes tindran una part teòrica (40% del temps) i una part pràctica (60% del temps). Els alumnes es dividiran en grups de treball per a realitzar les pràctiques que tindrà cada bloc temàtic. A més, els grups de treball duran a terme l’anàlisi i el desenvolupament de la memòria de RSC i un pla de comunicació corporativa per a un subjecte promotor.

La participació i la interacció entre els alumnes i el docent serà una dinàmica de treball habitual en l'assignatura. Tot això estarà reglat des de la plataforma Moodle de l'assignatura.

En el primer bloc temàtic els alumnes podran definir la responsabilitat social corporativa, les fonts de coneixement de les quals s'alimenta, la seva vinculació amb les relacions públiques avantguardistes, la dimensió de gestió i de comunicació de la RSC, els actors compromesos, els models de diagnòstic típics en el sector i una proposta operativa de model de diagnòstic.

En el segon bloc temàtic els alumnes coneixeran la gestió mediambiental des del punt de vista de les organitzacions públiques, privades i polítiques. Sabran com fer auditories mediambientals i també com explotar comunicativament tots els resultats corporatius en termes de responsabilitat social.

Temari
Bloc 1 Títol: Nocions generals i models de diagnòstic i implantació
Tema 1: Què és la RSC?
Tema 2: Mapa de teories de la RSC
Tema 3: RSC i la seva connexió amb les relacions públiques
Tema 4: Eines de gestió de la RSC
Tema 5: Els actors de la RSC
Tema 6: Ètica en els negocis
Tema 7: Relacions publiques i RSC
Tema 7: Què són els models de diagnòstic i per a què serveixen
Tema 8: Alguns models de diagnòstic i implantació
Tema 9: Propers escenaris de diagnòstic
Tema 10: Model de diagnòstic: accions i aplicació
Bloc 2 Títol: Organització, medi ambient i gestió de la imatge corporativa
Tema 11: El medi ambient i les organitzacions
Tema 12: Gestió mediambiental
Tema 13: Auditoria mediambiental
Tema 14: Imatge corporativa
Tema 15: La personalitat de l'organització i la seva comunicació
Tema 16: Estratègies de comunicació d'accions de responsabilitat social corporativa de l'organització a l'entorn

Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C5 Capacitat comunicativa.
 C6  Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C4  C5 C6 C12
OG1.- L'alumne coneixerà els fonaments de la RSC i la seva connexió amb les RRPP. X   X X  
OG2.- L'alumne analitzarà la gestió de la RESC i la serva repercussió en les organitzacions. X X     X
OG3.- L'alumne sabrà crear, mantenir i/o modificar la imatge corporativa de les organitzacions des de la gestió de la RSC.  X X X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3
1 OE1.- L'alumne estudiarà la teoria i la pràctica de la RSC. X X  
OE2.- L'alumne aprendrà la història de les RRPP avantguardistes. X X  
OE3.- L'alumne coneixerà els models de diagnòstic i implantació de la RSC.   X X
2 OE4.- L'alumne sabrà com crear una estratègia mediambiental des d'un model de gestió de RSC   X X
OE5.- L'alumne sabrà planificar i realitzar una auditoria mediambiental.   X X
OE6.- L'alumne entendrà la connexió entre imatge corporativa i gestió de la RSC. X X X
OE7.- L'alumne associarà estratègies de comunicació corporativa a les accions de RSC.
X X X
Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 65 85

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 10  B.1) Activitats d’aplicació 10  C.1) Seminari -- D.1) Treball autònom de l’estudiant  25
A.2) Col·loquis B.2) Realització carpeta d’aprenentatge C.2) Contrast d’expectatives -- 12     
A.3) Classes expositives B.3) Simulació            
A.4) Conferències B.4) Visita            
A.5) Taula rodona                
A.6) Treball en grup                
A.7) Treball escrit i/o examen                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 10 B.1) Activitats d’aplicació 10  C.1) Seminari -- D.1) Treball autònom de l’estudiant  40
A.2) Col·loquis  0   B.2) Realització carpeta d’aprenentatge C.2) Contrast d’expectatives --  15    
A.3) Classes expositives  0   B.3) Simulació            
A.4) Conferències B.4) Visita            
A.5) Taula rodona                
A.6) Treball en grup                
A.7) Treball escrit i/o examen  5                  

 


Fonts d'informació
ARCEO, A. “La Teoría de las Relaciones Públicas en España”. En: ARCEO, J.L. Las Relaciones Públicas en España. Madrid: McGraw-Hill, 2004.
AGUIRRE BAZTÁN, Á. La cultura en las organizaciones. Madrid: Ariel, 2004.
BAGUER ALCALÁ, Á. Dirección de personas. Un timón en la tormenta. Madrid: Editorial Díaz de Santos, 2014.
BERGER, P.; LUCKMANN, T.H. La construcción social de la realidad, Buenos Aires: Amorrortu, 1967.
BERNAYS, E.L. Los Años Últimos: Radiografía de las Relaciones Públicas 1956-1986. Barcelona: ESRP-PPU, 1990.
CARROLL, A.B. Business and society: ethics and stakeholder management, South. Cincinnati: Western
Publ., 1996.
CORTINA, A. Ética de la empresa. Madrid: Editorial Trotta, 2008.
FORETICA [en línea], 2017. [Consulta: 25.01.2017]. Disponible en: <http://www.foretica.org/recursos/nuestras-publicaciones/#informes-foretica>.
FUNDACIÓN COMPROMISO Y TRANSPARENCIA. Informes. [en línea], 2017. [Consulta: 25.01.2017]. Disponible en: <http://www.compromisoytransparencia.com/conocimientos/informes/>.
GARCÍA DEL JUNCO, J.,; PALACIOS, B.; ESPASADÍN, F. Manual práctico de responsabilidad social corporativa. Madrid: Pirámide, 2014.
GRUNIG, J.E.; HUANG, Y.H. “From Organizational Effectiveness to Relationship Indicators: Antecedents of Relationships, Public Relations Strategies, and Relationship Outcomes”. En: LEDINGHAM, J.A.; BRUNING, S. (Ed.). Public Relations as Relationship Management. A Relational Approach to the Study and Practice of Public Relations. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2000.
MONREAL, J. Formación y cultura empresarial en la empresa española. Madrid: Civitas, 2004.
NOGUERO, A. La Función Social de las Relaciones Públicas: Historia, Teoría y Marco Legal. Barcelona: ESRP, EUB, 1995.
SCHEIN, E. La cultura empresarial y el liderazgo. Una visión dinámica. Barcelona: P&J, 1988.
SHERRITON, J.; STERN, J. Corporate Culture. Removing the hidden barriers to team success. Nueva York: AMACOM, 1997.
VILLAFAÑE, J. La Buena Reputación. Claves del Valor Intangible de las Empresas. Madrid: Pirámide, 2003.
VILLAFAÑE, J. Quiero trabajar aquí. Las seis claves de la reputación interna. Madrid: Pearson, 2006.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 i 2 Classes magistrals Seran obligatòries l'assistència a classe i la participació en les activitats. Individual 10%
2 1 i 2 Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistirà en l'anàlisi i desenvolupament d'una memòria de RSC per a un subjecte promotor seleccionat pels membres del grup, així com l'elaboració d'un pla de comunicació corporativa. Grupal (3-4 membres) 30%
3 1 i 2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu.
Individual 60%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistirà en l'anàlisi i desenvolupament d'una memòria de RSC per a un subjecte promotor seleccionat, així com l'elaboració d'un pla de comunicació corporativa. 40%
2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.