Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C4  C5 C6 C12
OG1.- L'alumne coneixerà els fonaments de la RSC i la seva connexió amb les RRPP. X   X X  
OG2.- L'alumne analitzarà la gestió de la RESC i la serva repercussió en les organitzacions. X X     X
OG3.- L'alumne sabrà crear, mantenir i/o modificar la imatge corporativa de les organitzacions des de la gestió de la RSC.  X X X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3
1 OE1.- L'alumne estudiarà la teoria i la pràctica de la RSC. X X  
OE2.- L'alumne aprendrà la història de les RRPP avantguardistes. X X  
OE3.- L'alumne coneixerà els models de diagnòstic i implantació de la RSC.   X X
2 OE4.- L'alumne sabrà com crear una estratègia mediambiental des d'un model de gestió de RSC   X X
OE5.- L'alumne sabrà planificar i realitzar una auditoria mediambiental.   X X
OE6.- L'alumne entendrà la connexió entre imatge corporativa i gestió de la RSC. X X X
OE7.- L'alumne associarà estratègies de comunicació corporativa a les accions de RSC.
X X X
Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 65 85

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 10  B.1) Activitats d’aplicació 10  C.1) Seminari -- D.1) Treball autònom de l’estudiant  25
A.2) Col·loquis B.2) Realització carpeta d’aprenentatge C.2) Contrast d’expectatives -- 12     
A.3) Classes expositives B.3) Simulació            
A.4) Conferències B.4) Visita            
A.5) Taula rodona                
A.6) Treball en grup                
A.7) Treball escrit i/o examen                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 10 B.1) Activitats d’aplicació 10  C.1) Seminari -- D.1) Treball autònom de l’estudiant  40
A.2) Col·loquis  0   B.2) Realització carpeta d’aprenentatge C.2) Contrast d’expectatives --  15    
A.3) Classes expositives  0   B.3) Simulació            
A.4) Conferències B.4) Visita            
A.5) Taula rodona                
A.6) Treball en grup                
A.7) Treball escrit i/o examen  5