Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
 • L’alumnat està obligat a conèixer el procediment d’avaluació del TFG descrit detalladament en la següent documentació:
  - Aquest Pla docent (que inclou també les Normes Reguladores del TFG del Grau en Publicitat i  Relacions Públiques de la Universitat de Barcelona).
  - Els espais Moodle vinculats (el general de TFG, l’específic tutor/estudiant, i aquells que puguin correspondre i que s’informarà particularment a la persona interessada).
  - Els Plans docents de les assignatures de Metodologia de l’activitat publicitària i Metodologia de l’activitat de relacions públiques de les que es deriva el TFG.
  - Resum de la vinculació entre TFG i metodologies. (enllaç)
  - Resum del procediment de tancament d’avaluació del Treball de Fi de Grau. (enllaç)
  - Plantilla d’avaluació del tutor/a.
  - Plantilla d’avaluació del tribunal.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
- Atès les característiques d’aquesta assignatura, la seva avaluació ha de ser necessàriament en aquest format

Criteris per a l’avaluació de la Campanya:

Per part del tutor/a:
- Presentació formal del document.
- Claredat i ús correcte del llenguatge escrit.
- Adequació del plantejament de la campanya (o investigació).
- Adequació de la investigació i planificació.  
- Originalitat i creativitat de les propostes.

- Valoració de l’anàlisi econòmic, jurídic i social de la proposta.
- Valoració estratègica i grau de complexitat de la proposta.

Per part del tribunal:
- Presentació formal del document.
- Claredat i ús correcte del llenguatge escrit.
- Adequació del plantejament de la campanya (o investigació).
- Adequació de la programació i planificació.
- Originalitat i creativitat de les propostes.    
- Valoració de l’anàlisi econòmic, jurídic i social de la proposta.
- Valoració estratègica i grau de complexitat de la proposta.
- Grau d’ajust al temps de l’exposició obligatori (entre 10 a 15 minuts).
- Escenificació i adequació del material emprat en la defensa oral.
- Retòrica i oratòria.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Proposta original individual d’ampliació de campanya pel TFG L’estudiant haurà de tenir superada la proposta d’ampliació de campanya, descrita en els plans docents de les assignatures:
-Metodologia de l’activitat publicitària.
-Metodologia de l’activitat de RRPP.
És imprescindible tenir aprovada l’assignatura de Metodologia de la que se’n deriva la proposta.
Individual Condició impres-cindible
2 1 Sol·licitud d’assignació de tutor/a
(des del Moodle de l'assignatura / taller de Metodologia que correspongui).
L’estudiant sol·licita tutor/a des del Moodle de la Metodologia corresponent. Data límit: consulteu calendari.
Us confirmarem l’assignació de tutor/a a través del vostre correu @esrp.net
Individual Condició impres-cindible
3 1 Contrast d’expectatives: Tutories L’alumna/e realitzarà un mínim de tres entrevistes individualitzades amb el seu tutor/a (personalment i/o a l'espai diàleg dins el Moodle) segons s’acordi amb el docent.
La primera es realitzarà abans dels primers 15 dies un cop tingueu assignat el/la tutor/a.
Individual Condició impres-cindible
4 1 Treball escrit i Classes expositives L’estudiant elaborarà una campanya  que presentarà per escrit i la defensarà davant el/la seu/va tutor/a.
-Des del vostre correu @esrp.net compartiu el Treball amb el/la  tutor/a i també amb Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. dins l’espai GoogleDrive.
-El nom del document obligatòriament tindrà el següent format: Cognom1 Cognom2, Nom_TFG
EL FORMAT OBLIGATÒRI DEL TREBALL ÉS:
Portada (indicant Universitat, Escola, titulació, any acadèmic, nom de l’assignatura, del tutor/a i de l’estudiant)
Sumari
1.Contextualització de la campanya.
2.Plantejament.
3.Estratègia.
4.Propostes d’actuació i acció.
5.Anàlisi econòmic, jurídic i social....
Annex: Obligatori
Campanya de grup de l’assignatura de metodologia de la que es deriva aquest TFG
Individual 100% (sobre 5)
3 1 Classes expositives: Tribunal L’estudiant que, atès l’excel·lència de la seva campanya,  opti a una qualificació superior ha de defensar el seu projecte davant un Tribunal constituït a tal efecte.
Ítems per avaluar de la defensa davant Tribunal:
-Presentació formal del document:portada, sumari, paginació, i bibliografia (si s’escau)
-Organització clara de text i gràfics.
-Conceptualització de la Campanya o de la investigació.
-Valoració  estratègica i grau de complexitat de la proposta.
-Originalitat/creativitat en la presentació.
-Ús correcte i acurat del llenguatge escrit.
-Adequació de la programació i planificació.
-Valoració de l’anàlisi econòmic, jurídic i social de la proposta.
-Escenificació i adequació del material emprat en la defensa oral: format, presentació, estructura i llegibilitat.
-Retòrica i oratòria.
Individual NO 100% (sobre 10)

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5 sobre 10 en l’avaluació final.
Els alumnes que es presentin a reavaluació poden obtenir una nota final màxima de 5, doncs no poden presentar-se a Tribunal.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota

Treball escrit i Classes expositives

Les campanyes suspeses pel tutor poden tornar-se a presentar, un cop efectuades les esmenes corresponents als ítems d’avaluació marcats amb un “cal millorar”. Els alumnes acollits a la reavaluació no podran sol·licitar tribunal. 100% (sobre 5)