PLA DOCENT
Assignatura Gestió Empresarial i Financera Codi 360420
Matèria M9. Gestió empresarial a Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dra. S. B. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Cinquè Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 31/05/2012
Data darrera actualització i seguiment: 30/01/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019

Metodologia i organització general
Aquesta assignatura s’entén en l’àmbit de la gestió empresarial, que es considera necessària per a qualsevol graduat en Publicitat i Relacions Publiques. El punt de partida és suposar que els alumnes tenen els coneixements d’economia (és recomana tenir superada l’assignatura de principis d’economia, obligatòria del quart semestre).

Les classes combinen la lliçó magistral, on el docent exposa els continguts de la unitat que s’estigui desenvolupant, amb la realització d’activitats d’ensenyament-aprenentatge en cooperació amb l'alumnat.

Per tal de facilitar la motivació dels estudiants, el docent presenta la informació de forma que aquesta s’ajusti a l’entorn de l’alumne, i lliura els materials didàctics mitjançant el Moodle de l’Escola.

El procediment d’ensenyament-aprenentatge està determinat principalment per quatre factors; què, a qui, com i quan s’ensenya. Sobre això el docent ha d’actuar detectant, determinant o intervenint per a la consecució d’un aprenentatge significatiu.

L’estudiant és el protagonista del seu propi aprenentatge, ja que és qui construeix els seus coneixements, habilitats i destreses. L’autoaprenentatge consisteix en la recerca, recopilació i tractament de la informació auxiliat per l’orientació, organització i coordinació del docent.

Les fonts d’aprenentatge són moltes i variades: professors, companys, entitats públiques i privades, entorn sociocultural, biblioteca, sala d’ordinadors, etc. Han de considerar-se els companys de l’estudiant com un factor d’aprenentatge a contemplar i potenciar, resultant de vital importància els treballs en grup, debats, disseny d’experiències, avaluació de resultats, etc.

Construcció d’aprenentatge significatius, mitjançant la selecció de continguts que estan relacionats entre si i tenen caràcter funcional en la consecució de les capacitats terminals.

La necessitat de construir els coneixements suposa una inversió de temps major que la simple transmissió de conceptes. Això pot implicar la reestructuració dels continguts de la programació.

L’aprenentatge significatiu implica una interiorització d’actituds i una acceptació de nous valors, per això és necessari desenvolupar actituds positives cap a l’objectiu de l’aprenentatge.

S’exclouen les matèries pròpies de la gestió de recursos humans (un dels àmbits de la gestió d’empresa) perquè corresponen a una altra assignatura del grau.

Temari
Bloc 1 Títol: Empresa i el seu entorn
Tema 1. L’empresa.
Tema 2. L’empresari.
Tema 3. La presa de decisions a l’empresa.
Tema 4. La funció de planificació.
Tema 5. La programació.
Tema 6. La direcció.
Tema 7. La funció d’organització.
Tema 8. La funció de control.
Bloc 2 Títol: Estudi Econòmic-Financer de l'empresa
Tema 9. Dimensió Empresarial.
Tema 10. Valoració i selecció de projectes d’inversió.
Tema 11. Finançament extern de l’empresa.

Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències  
(OG) C2  C3  C4
OG1.- L'alumne coneixerà què és l’empresa i analitzarà la seva situació econòmica i financera, identificant els criteris de valoració i les dades respectives, interpretant les masses patrimonials.  X    
OG2.- L'alumne verificarà les operacions de finançament extern, calculant els interessos, els descomptes i els costos de les operacions, per tal de supervisar la gestió de tresoreria i de contractació de productes afins.  X   X
OG3.- L'alumne integrarà les fases d’un projecte de creació d’una empresa, detectant les necessitats de l’entorn econòmic, seleccionant el servei de l’activitat empresarial i la forma jurídica corresponent, determinant els recursos necessaris, les inversions, el finançament i el volum de serveis i vendes, per tal de conèixer la viabilitat del projecte.  X X X
OG4.- L'alumne aprendrà a incorporar-se al món laboral, adaptant-se a l’estructura pròpia de l’organització de forma responsable i participativa, afrontant les tasques encomanades amb progressiva autonomia i iniciativa, i valorant les aptituds en el conjunt, per tal d’integrar-se en un centre de treball. Obertura a l’àmbit professional i la seva evolució: Interès per l’entorn social, econòmic i laboral.  X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.- L'alumne aprendrà la definició de l’empresa; Forma jurídica: tipus, constitució i documentació. Ubicació: espais, localització, edificis, cost, etc. de l’empresa, i també l’avaluació de les inversions i la previsió de resultats. X   X  
OE2.- L'alumne farà una observació de fets econòmics sobre les empreses. X X X
OE3.- L'alumne establirà l’estructura preliminar sobre ubicació, dimensió, volum d’operacions i recursos. Planificació de les fases d’elaboració del projecte.     X  
OE4.- L'alumne sabrà prendre decisions en l’entorn d’incertesa i de risc, amb la utilització de diferents models. X   X X
2 OE5.- L'alumne aprendrà recursos financers: recursos propis, aliens, formes de finançament de les inversions i de l’aprovisionament, costos de finançament.    X  X  
OE6.- L'alumne aprendrà a determinar la inversió mínima, el volum de producció i/o el volum de servei i les necessitats de finançament. Valorar els costos de producció, de funcionament i generals.    X  X  
OE7.- L'alumne aprendrà el desenvolupament de l’activitat econòmica i financera en funció dels costos previstos: model, tipus de costos, cost de vendes. Rendibilitat del projecte: VAN, TIR, etc.  X  X  X  
OE8.- L'alumne obtindrà ’informació sobre el finançament i cost de cada inversió. Valoració de les inversions i dels recursos financers propis i aliens. Determinació de la viabilitat de les inversions.      X  X
OE9.-L'alumne farà una anàlisi del procés de valoració d’empreses.      X  

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 72 78

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 9 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 2 7 D.1) Treball autònom de l’estudiant 30
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 1 7    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 6                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 9 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 1 7 D.1) Treball autònom de l’estudiant 35
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 8    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 6                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

Fonts d'informació

Berumen, S.A. Lecciones de economía para no economistas. Madrid: Ediciones ESIC, 2017.
Bueno Campos, E. Curso básico de economía de la empresa. Un enfoque de organización. Madrid: Ediciones Pirámide. 2006. ISBN 9788436819113.
Castillo, A. M. (coord.). Introducción a la economía y administración de empresas. Madrid: Ediciones Pirámide, 2003.
Decenzo, D. A., Coulter, M y Robbins, S. P. (2017) Fundamentos de administración. México: Pearson Educación de México Suárez Suárez, A.S. Curso de Economía de la Empresa. Madrid: Editorial Pirámide, 1996.
García González, A i Boria Reverter, S. Aplicación práctica de creación de empresas en las ciencias sociales. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2006. ISBN 84-475-3028-0.
Giner de la Fuente, F. i Gil Estallo, Mª. Á. La organización de empresas: Hacia un modelo de futuro. Madrid: ESIC Editorial, 2014.
Giner de la Fuente, F. i Gil Estallo, Mª. Á. Cómo Crear y hacer Funcionar Una Empresa. Madrid: ESIC Editorial, 2010.
Pérez Gorostegui, E. Curso de economia de la empresa Introducción. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2017. ISBN 978 84 9661 265 2
Puchol, L. Dirección y gestión de recursos humanos. Madrid: Ed. Diaz de Santos, 2017.ISBN:978-84-7978-831-5

Premsa econòmica i publicacions especialitzades: Emprendedores, Cinco Días, Expansión, Actualidad Económica, Capital, Ideas y negocios, Barcelona managementReview, e Iniciativa emprendedora y empresa familiar.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual NO Per pujar nota.
Màxim 0,5 punts
2 1 Activitats d’aplicació: Exercici Exercici pràctic sobre el temari d’algunes lliçons. Es realitzarà a l’aula amb preavís. Individual 20%
3 1 Classes expositives Els alumnes fan una exposició d’un tema a escollir entre diverses propostes del professor. Han d’entregar el PowerPoint realitzat, mínim 24 hores abans. Grupal (4 membres) 25%
4 1-2 Examen

Examen tipus test que, excepcionalment, estarà format per 20 preguntes practiques i teòriques. Els alumnes hauran de realitzar càlculs per respondre correctament algunes d’elles. El document amb les anotacions es lliurarà juntament amb el full de respostes.

Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible.

Individual 55%


 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació

Els alumnes hauran d’escollir un tema dels que consta en el programa acadèmic i complementar-lo amb un cas pràctic d’una empresa. L’alumne mitjançant el cas pràctic anirà relacionant els conceptes teòrics del tema escollits i d’altres que consideri oportú. Els treball el lliurarà l’alumne els mateix dia que realitzarà l’examen. Extensió del treball de 10 a 15 pàgines, sense tenir en compte els annexos.

40%
Examen

Examen tipus test que, excepcionalment, estarà format per 20 preguntes practiques i teòriques. Els alumnes hauran de realitzar càlculs per respondre correctament algunes d’elles. El document amb les anotacions es lliurarà juntament amb el full de respostes.

Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible.

60%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
Activitats d'aplicació

Els alumnes hauran d’escollir un tema dels que consta en el programa acadèmic i complementar-lo amb un cas pràctic d’una empresa. L’alumne mitjançant el cas pràctic anirà relacionant els conceptes teòrics del tema escollits i d’altres que consideri oportú. Els treball el lliurarà l’alumne els mateix dia que realitzarà l’examen. Extensió del treball de 10 a 15 pàgines, sense tenir en compte els annexos.

40%
Examen

Examen tipus test que, excepcionalment, estarà format per 20 preguntes practiques i teòriques. Els alumnes hauran de realitzar càlculs per respondre correctament algunes d’elles. El document amb les anotacions es lliurarà juntament amb el full de respostes.

Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible.

60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació

Els alumnes hauran d’escollir un tema dels que consta en el programa acadèmic i complementar-lo amb un cas pràctic d’una empresa. L’alumne mitjançant el cas pràctic anirà relacionant els conceptes teòrics del tema escollits i d’altres que consideri oportú. Els treball el lliurarà l’alumne via Moodle i email (pdf o Word) el mateix dia que realitzarà l’examen. Extensió del treball de 10 a 15 pàgines, sense tenir en compte els annexos.

40%
Examen

Examen tipus test que, excepcionalment, estarà format per 20 preguntes practiques i teòriques. Els alumnes hauran de realitzar càlculs per respondre correctament algunes d’elles. El document amb les anotacions es lliurarà juntament amb el full de respostes.

Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible.

60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)