Formulari d'accés

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències  
(OG) C2  C3  C4
OG1.- L'alumne coneixerà què és l’empresa i analitzarà la seva situació econòmica i financera, identificant els criteris de valoració i les dades respectives, interpretant les masses patrimonials.  X    
OG2.- L'alumne verificarà les operacions de finançament extern, calculant els interessos, els descomptes i els costos de les operacions, per tal de supervisar la gestió de tresoreria i de contractació de productes afins.  X   X
OG3.- L'alumne integrarà les fases d’un projecte de creació d’una empresa, detectant les necessitats de l’entorn econòmic, seleccionant el servei de l’activitat empresarial i la forma jurídica corresponent, determinant els recursos necessaris, les inversions, el finançament i el volum de serveis i vendes, per tal de conèixer la viabilitat del projecte.  X X X
OG4.- L'alumne aprendrà a incorporar-se al món laboral, adaptant-se a l’estructura pròpia de l’organització de forma responsable i participativa, afrontant les tasques encomanades amb progressiva autonomia i iniciativa, i valorant les aptituds en el conjunt, per tal d’integrar-se en un centre de treball. Obertura a l’àmbit professional i la seva evolució: Interès per l’entorn social, econòmic i laboral.  X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.- L'alumne aprendrà la definició de l’empresa; Forma jurídica: tipus, constitució i documentació. Ubicació: espais, localització, edificis, cost, etc. de l’empresa, i també l’avaluació de les inversions i la previsió de resultats. X   X  
OE2.- L'alumne farà una observació de fets econòmics sobre les empreses. X X X
OE3.- L'alumne establirà l’estructura preliminar sobre ubicació, dimensió, volum d’operacions i recursos. Planificació de les fases d’elaboració del projecte.     X  
OE4.- L'alumne sabrà prendre decisions en l’entorn d’incertesa i de risc, amb la utilització de diferents models. X   X X
2 OE5.- L'alumne aprendrà recursos financers: recursos propis, aliens, formes de finançament de les inversions i de l’aprovisionament, costos de finançament.    X  X  
OE6.- L'alumne aprendrà a determinar la inversió mínima, el volum de producció i/o el volum de servei i les necessitats de finançament. Valorar els costos de producció, de funcionament i generals.    X  X  
OE7.- L'alumne aprendrà el desenvolupament de l’activitat econòmica i financera en funció dels costos previstos: model, tipus de costos, cost de vendes. Rendibilitat del projecte: VAN, TIR, etc.  X  X  X  
OE8.- L'alumne obtindrà ’informació sobre el finançament i cost de cada inversió. Valoració de les inversions i dels recursos financers propis i aliens. Determinació de la viabilitat de les inversions.      X  X
OE9.-L'alumne farà una anàlisi del procés de valoració d’empreses.      X