Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Empresa i el seu entorn
Tema 1. L’empresa.
Tema 2. L’empresari.
Tema 3. La presa de decisions a l’empresa.
Tema 4. La funció de planificació.
Tema 5. La programació.
Tema 6. La direcció.
Tema 7. La funció d’organització.
Tema 8. La funció de control.
Bloc 2 Títol: Estudi Econòmic-Financer de l'empresa
Tema 9. Dimensió Empresarial.
Tema 10. Valoració i selecció de projectes d’inversió.
Tema 11. Finançament extern de l’empresa.