Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Las organizaciones, una mirada diferente.
Tema 2. Fundamentos de las leyes sistémicas.
Tema 3. De las constelacions familiares a las estructurales.
Tema 4. Movimientos sistémicos.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.