Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Reputació online i gestió i prevenció de crisis a Internet Format docència P
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. L. M. V. Coneixements
previs recomanats
- Nociones básicas sobre social media.
- Nociones básicas sobre gestión de crisis y teoría de las relaciones públicas.
Torn Únic
Descripció general del taller El taller “reputación online y gestión y prevención de crisis en Internet” ofrece una visión global acerca de los elementos a tener en cuenta para gestionar la reputación online de una persona u organización, así como identificar los factores clave en la gestión y resolución de una crisis en el entorno 2.0. Asimismo, el alumno aprenderá a profesionalizar la presencia y estrategia de comunicación de una marca en redes sociales, a prevenir la aparición de una crisis y a conceptualizar campañas encaminadas a mejorar la reputación de las marcas en Internet, antes, durante y después de una crisis.

El taller combina la docencia presencial y virtual. La clase magistral presencial, de asistencia obligatoria y condición vinculante para superar el taller, tendrá lugar durante 5 horas consecutivas el lunes 17 de septiembre de 2018 de 15 a 20 horas. La docencia virtual se hará a través de Moodle y se extenderá hasta noviembre de 2018.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador conectado a Internet, altavoces y proyector.
A aportar per l'estudiant: ---
Format SEMIPRESENCIAL (Setembre)

 

Data de creació: 18/06/2013
Data darrera actualització i seguiment: 15/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018