PLA DOCENT
Taller Realització d'esdeveniments en el Sector Luxe Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. L. C. Coneixements
previs recomanats
No Torn Únic
Descripció general del taller Según un estudio llevado a cabo por las cinco primeras asociaciones de marcas de lujo de Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y España, el 70% de las ventas mundiales de estos productos (en torno a 700.000 millones de euros) son de empresas europeas y el 10% de las exportaciones europeas son productos de lujo. El éxito de este sector depende sobre todo de la conservación de su aura de exclusividad, de las aptitudes inherentes a las labores artesanales, de la propiedad intelectual, de una distribución selectiva y del acceso a los mercados internacionales. En este sentido, es básico conocer en profundidad qué escenarios pueden resultar ser los más adecuados para promocionar un determinado producto o servicio de lujo y desarrollar elementos de imagen corporativa coherentes. Este taller tiene como objetivo analizar las peculiaridades de este sector enseñando al alumnado como concebir y realizar eventos en este sector.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordenador, proyector, internet.
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU (Juny)

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 09/05/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. Estrategias de márketing en el sector lujo.
Introducción al sector y análisis de las estrategias de márketing propias del sector.

Tema 2. Principales mercados en el sector lujo.
Análisis de los principales mercados (Arte, Moda, Coches, Hoteles, etc.) del sector, con sus respectivas peculiaridades.

Tema 3. Eventos en el sector lujo.
Análisis teórico-práctico de cómo realizar un evento en este sector (tipo de público, location, target, etc.)

Tema 4. Proyecto: creación de un evento.
Ideación de un Evento para una empresa del sector. Los estudiantes tendrán que aplicar lo aprendido creando un evento para un cliente.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno obtendrá conocimientos detallados sobre la creación y gestión de eventos. X     X X

X

 
OG2.- El alumno aprenderá a desarrollar adecuada y eficazmente un evento en sus diferentes especialidades profesionales en el sector lujo. X X X X  X X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1

OE1.- El alumno aprenderá las técnicas específicas para realizar un evento en el sector de lujo.

X  
OE2.- El alumno aprenderá las especificidades del sector y sabrá aplicar los conocimientos teóricos a la práctica en la organización de un evento en el sector de lujo. X  
OE3.- El alumno desarrollará pensamiento estratégico, eligiendo la mejor estrategia y adaptándola a diferentes públicos y targets en la organización de un evento en el sector de lujo.   X
OE4.- El alumno desarrollará capacidades de creatividad y innovación para la organización de un evento en el sector de lujo.   X

 
Mètodes docents
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

HOFFMANN, J. y COSTE-MANIÈRE, I. Luxury Strategy in Action. New York: Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 9780230354548.
KAPFERER, J y BASTIEN V. The Luxury Strategy: Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands. New York: Kogan Page Limited, 2012. ISBN 9780749464912.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales

Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones.

Individual 10%
2 Actividades de aplicación

Se ideará y gestionará un EVENTO para un cliente.

Grupal (4 miembros) 35%
3 Carpeta de aprendizaje

El alumno analizará las necesidades el cliente en términos de perfil de empresa (datos, historia, números) y sus necesidades, para poder actuar estratégicamente.

Individual 55%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)