Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Indústries Creatives, Comunicació i Responsabilitat Social Format docència K
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. R. M. Torres Coneixements
previs recomanats
Es aconsejable tener superadas las asignaturas: Teoría de las Relaciones Públicas. Teoría de la publicidad y Técnicas de las Relaciones Públicas. Torn Únic
Descripció general del taller Se dota al alumno de un conjunto de conocimientos y destrezas que le hacen competente para la acción profesional de las Relaciones Públicas y comunicación responsable en el sector industrias creativas.
Se contextualiza en este sector el concepto de Responsabilidad Social y se muestra su valor estratégico.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Medios técnicos para proyección de PPT, videos. Pizarra. Estructura para organizar grupos de trabajo en el aula. Conexión a internet.
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU (Juny)

 

Data de creació: 14/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 15/05/2017
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 27/04/2017