Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Legislació Publicitària i de RRPP Codi 360422
Matèria M8. Dret en Publicitat i Relacions Públiques Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. I. B. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè Any acadèmic 18-19

 

Data de creació: 11/04/2011
Data darrera actualització i seguiment: 27/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 

Metodologia i organització general
El curs s'estructura en dos blocs. En el primer, s'estudien les lleis específiques que afecten a l’activitat publicitària. En la segona part s'incideix en els aspectes jurídics més relacionats amb les relacions públiques i s'estudien els criteris deontològics especialment des de l’àmbit de l’AUTOCONTROL i les normes relatives als consumidors. També es contempla l’estudi dels organismes i institucions vinculades així com la jurisprudència nacional i internacional consolidada arran de casos concrets.

Les sessions s’impartiran d’acord amb un mètode teòric, tot i que s’introduiran casos pràctics que exemplifiquin les exposicions teòriques. Abans de cada tema s'oferirà un índex detallat per tal de fer més fàcil seguir la classe.

Es preveu la participació de l’alumne durant les sessions. Els que, des d’una perspectiva pràctica podran plantejar temes de debat d’actualitat relacionats amb la matèria tractada. Per tot això, l’assistència com a un compromís de seguiment i participació activa de les classes, són elements absolutament necessaris per al bon desenvolupament del curs.

Temari
Bloc 1 Títol: Aspectes Jurídics de la Publicitat
Tema 1: Contextualització de l’assignatura en el marc general del Dret.
1.1 Nocions de Dret Mercantil aplicades al dret de la publicitat: concepte de societat mercantil.
1.2 Adquisició de la personalitat jurídica.
1.3 Propietat industrial.

Tema 2: La Llei General de la Publicitat i Llei de la Competència Deslleial.
2.1 Antecedents normatius: Estatut de la Publicitat
2.2 Sistemàtica i contingut.
2.3 Principis bàsics.
2.4 Concepte de publicitat i naturalesa jurídica

3.-El missatge publicitari: els casos de publicitat il·lícita.
3.1 Publicitat contrària a la dignitat de la persona i a la Constitució amb especial referència a la publicitat dels menors.
3.2 Publicitat enganyosa; delicte publicitari.
3.3 Publicitat deslleial.
3.4 Publicitat agressiva.
3.5 Publicitat subliminal.
3.6 Publicitat contraria a las normatives especials.
3.7 Publicitat encoberta.
3.8 Altres tipologies publicitàries: comparativa, to excloent, testimonial, indirecta, exageració publicitària.
3.9 La sanció de la publicitat il·lícita.

Tema 4: L’administració i la seva jurisdicció en matèria publicitària: la regulació de la publicitat de caràcter especial.
4.1 Publicitat de matèries o productes sanitaris o sotmesos a reglamentacions tècnico-sanitàries.
4.2 Publicitat de productes, bens, activitats o serveis susceptibles de generar riscos per la salut o seguretat de les persones o del seu patrimoni.
4.3 Publicitat medico-sanitària i de productes farmacèutics.
4.4 Publicitat del tabac i begudes alcohòliques.

Tema 5: Els contractes publicitaris: Concepte, naturalesa i classes.
5.1 Normes reguladores.
5.2 El contracte de publicitat.
5.3 El contracte de fusió publicitàries.
5.4 El contracte de creació publicitària.
5.5 El contracte de patrocini publicitari
Bloc 2 Títol: Aspectes Jurídics de les Relacions Públiques. Organismes relacionats, codis deontològics i legislació complementària
Tema 6:  Límits legals a les Relacions Públiques en el Dret Espanyol. 
6.1 El dret a comunicar i a rebre informació certa i verídica.
6.2 Construccions jurisprudencials que exemplificaran els casos pràctics a tractar.
6.3 Les relacions públiques en el si de les persones jurídiques.

Tema 7: Protecció civil i penal del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
7.1 La difamació i les injúries.

Tema 8: Dret a la informació dels consumidors i usuaris.
8.1 Teoria de la integració publicitària

Tema 9: La protecció de la propietat intel·lectual.

Tema 10: Autocontrol i Publicitat per Internet i el Codi Ètic sobre Publicitat a Internet des de la perspectiva jurídica.

Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C14 Coneixements bàsics per a l’anàlisi econòmic, jurídic i social de les empreses i institucions.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C14
OG1.- L’alumne tindrà nocions bàsiques de la Llei General de la Publicitat. X  X 
OG2.- L’alumne tindrà coneixements bàsics de la regulació de caràcter especial. X X
OG3.- L’alumne tindrà coneixements bàsics del contractes publicitaris. X X
OG4.- L’alumne tindrà coneixements bàsics dels drets a la llibertat d’expressió i informació, dret a la intimitat  imatge i honor. X X
OG5.- L’alumne tindrà coneixements bàsics de consumidors i usuaris. X X
OG6.- L’alumne tindrà coneixements bàsics d’ autocontrol i el Codi de Publicitat a Internet. X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6
1 OE1.- L'alumne coneixerà els supòsits bàsics de la publicitat il·lícita.  X          
OE2.- L'alumne coneixerà la normativa en matèria de publicitat medicaments, alcohol i tabac.   X        
OE3.- L'alumne coneixerà els contractes de publicitat, fusió publicitària i creació publicitària.      X      
2 OE4.- L'alumne coneixerà el dret a comunicar i a rebre informació veraç així com els criteris seguits pel TS i el TC. Així com les relacions en el sí de les persones jurídiques.          
OE5.- L'alumne adquirirà els coneixements específics dels drets a la informació de consumidors i usuaris específicament en l’àmbit publicitari.          
OE6.- L'alumne adquirirà els coneixements específics dels procediments i regulació d'autocontrol i del Codi de publicitat a Internet.            X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 64 86

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 15 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 21
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 13    
A.3) Classes expositives 1 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 7 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 44
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 4 16    
A.3) Classes expositives 1 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

Fonts d'informació
BARÓ,Mª. J. La publicitat ilícita i la defensa dels consumidors. Barcelona: C. I. C. Generalitat de Catalunya, 1992.
GRUNIG, J.E. i HUNT, T. Dirección de Relaciones Públicas. Barcelona: Ed. Gestión 2000, 2000.
LEMA DEVESA, C. i GOMEZ MONTERO, J. Código de Publicidad. Barcelona: Ed. Marcial Pons, 2000.
NOGUERO, A. La función social de las relaciones públicas: historia, teoría y marco legal. Barcelona: E.U.B., 1995.
SANTAELLA, M. El nuevo derecho de la publicidad. Madrid: Ed. Civitas, 1989.
Bases de dades de jurisprudència i legislació concretament “La Ley” i “Aranzadi”.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Activitats d'aplicació L’estudiant farà una activitat d’aplicació que és requisit indispensable per poder presentar-se a l’examen. Consistirà en l’anàlisi  d’una sentència o un cas pràctic relacionada amb aspectes del temari. L’activitat es lliurarà abans de la correcció a la classe en la data que determini el docent. No s’acceptaran pràctiques trameses fora de termini. Individual 10%
2 1-2 Activitats d'aplicació L’estudiant farà una activitat d’aplicació que és requisit indispensable per poder presentar-se a l’examen. Consistirà en l’anàlisi  d’una sentència o un cas pràctic relacionada amb aspectes del temari. L’activitat es lliurarà abans de la correcció a la classe en la data que determini el docent. No s’acceptaran pràctiques trameses fora de termini. Individual 10%
3 1-2 Activitats d'aplicació L’estudiant farà una activitat d’aplicació que consistirà en l’exposició d’un aspecte del temari o relacionat amb d'una durada màxima de deu minuts. Pot ser individual o en grups de dues persones. Aquesta activitat és requisit indispensable per a presentar-se a examen. Individual / Grupal (2 membres) 20%
4 1-2 Examen L’examen final constarà de preguntes a desenvolupar sobre matèries de cada un dels blocs de l’assignatura, i una activitat d’aplicació consistent en un cas pràctic. Individual 60%

 

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final. La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Constarà de dues a quatre preguntes a desenvolupar sobre matèries de cada un dels blocs de l’assignatura, i una activitat d’aplicació opcional, consistent en l’anàlisi d’una sentència. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Activitats d'aplicació Les  tres activitats consistiran en l’anàlisi d’una sentència relacionada amb el tema teòric tractat sobre: dret a l’honor i dret de la publicitat, consumidors i usuaris i propietat intel·lectual.
Les dates límit de lliurament de les activitats d’aplicació les fixarà la docent a l’aula virtual a l’inici de cada tema al que hi estiguin vinculades.
40%
2 Examen L’examen constarà de dues preguntes a desenvolupar sobre matèries de cada un dels blocs de l’assignatura, i una activitat d’aplicació opcional, consistent en l’anàlisi d’una sentència. 60%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final. La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Constarà de dues preguntes a desenvolupar sobre matèries de cada un dels blocs de l’assignatura, i una activitat d’aplicació opcional, consistent en l’anàlisi d’una sentència. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)