Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Activitats d'aplicació L’estudiant farà una activitat d’aplicació que és requisit indispensable per poder presentar-se a l’examen. Consistirà en l’anàlisi  d’una sentència o un cas pràctic relacionada amb aspectes del temari. L’activitat es lliurarà abans de la correcció a la classe en la data que determini el docent. No s’acceptaran pràctiques trameses fora de termini. Individual 10%
2 1-2 Activitats d'aplicació L’estudiant farà una activitat d’aplicació que és requisit indispensable per poder presentar-se a l’examen. Consistirà en l’anàlisi  d’una sentència o un cas pràctic relacionada amb aspectes del temari. L’activitat es lliurarà abans de la correcció a la classe en la data que determini el docent. No s’acceptaran pràctiques trameses fora de termini. Individual 10%
3 1-2 Activitats d'aplicació L’estudiant farà una activitat d’aplicació que consistirà en l’exposició d’un aspecte del temari o relacionat amb d'una durada màxima de deu minuts. Pot ser individual o en grups de dues persones. Aquesta activitat és requisit indispensable per a presentar-se a examen. Individual / Grupal (2 membres) 20%
4 1-2 Examen L’examen final constarà de preguntes a desenvolupar sobre matèries de cada un dels blocs de l’assignatura, i una activitat d’aplicació consistent en un cas pràctic. Individual 60%

 

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final. La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Constarà de dues a quatre preguntes a desenvolupar sobre matèries de cada un dels blocs de l’assignatura, i una activitat d’aplicació opcional, consistent en l’anàlisi d’una sentència. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Activitats d'aplicació Les  tres activitats consistiran en l’anàlisi d’una sentència relacionada amb el tema teòric tractat sobre: dret a l’honor i dret de la publicitat, consumidors i usuaris i propietat intel·lectual.
Les dates límit de lliurament de les activitats d’aplicació les fixarà la docent a l’aula virtual a l’inici de cada tema al que hi estiguin vinculades.
40%
2 Examen L’examen constarà de dues preguntes a desenvolupar sobre matèries de cada un dels blocs de l’assignatura, i una activitat d’aplicació opcional, consistent en l’anàlisi d’una sentència. 60%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final. La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Constarà de dues preguntes a desenvolupar sobre matèries de cada un dels blocs de l’assignatura, i una activitat d’aplicació opcional, consistent en l’anàlisi d’una sentència. 100%