PLA DOCENT
Taller L'Inboud Marketing: vendre a través del màrqueting d'automatització Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. J. G. Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller L'Inboud Marketing es una metodologia que combina i fa ús de tàctiques de màrqueting i publicitat (màrqueting de continguts, SEO, socialmedia, publicitat en cercadors, analítica web, e-mail màrqueting, entre d'altres) dirigint-se a l'usuari d'una manera no intrusiva i aportant-li valor. El Taller proposat ajudarà a entendre aquestes pràctiques i saber-les fer servir amb persuasió i amb la finalitat d'establir una estratègia de comunicació innovadora en l'actualitat.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector, Internet, equipament audiovisual.
A aportar per l'estudiant: --- 
Format INTENSIU (Juny)

 

Data de creació: 03/04/2017
Data darrera actualització i seguiment: 14/05/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. El nou consumidor
El consumidor ha canviat, fins i tot s'ha categoritzat el consumidor prosumer que és aquell que totes les seves compres es fan mitjançant la xarxa. Aleshores internet s'ha convertit en un canal extraordinari de comunicació.

Tema 2. L'inboud marketing
Què és l'Inboud Marqketing?. El seu desenvolupament: acquisition, engagament, Convers i fidelity i les tècniques per desenvolupar-ho: SEO, social media i màrqueting de continguts.

Tema 3. Tècniques de l'inboud marketing
Com ho fem. Descripció del que és el lead scoring i lead nurtining.

Tema 4. Estratègia
Com es fa la automatització de les xarxes socials i com s'estableix una estratègia d'Inboud Marketing.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne entendrà i es familiaritzarà amb l'inboud marketing. X X X X X X  X  
OG2.- L'alumne coneixerà la visió estratègica i executiva de l'inboud marketing. X X X X X X X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne serà capaç de veure l'evolució del màrqueting i les noves tendències. X
OE2.- L'alumne identificarà les oportunitats d'aplicació de l'inboud marketing.   X
OE3.- L'alumne identificarà les frases de l'estratègia i com aplicar-les.   X
OE4.- L'alumne entendrà i aplicarà una planificació d'inboudd marketing. X X


Mètodes docents / Activitats formatives

Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
MANENT, M.; VALDÉS, P. Aspectos legales del marketing online. Derecho e inboud marketing. Barcelona: Derecho.com, 2016
VALDÉS, P. Cómo lanzar una campaña de inboud marketing.Barcelona: InboundCicle, 2016

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim al 80% de les sessions. Individual NO 25%
2 Activitats d'aplicació Els alumnes hauran d'establir una estratègia d'inboud marketing per a un cas fictici que es plantejarà a classe. Grupal (màxim 4 membres) 35%
3 Examen  Prova individual amb un format de tres preguntes: dues de desenvolupament i un cas pràctic on l'alumne hagi de respondre si considera correcte com està ben plantejat o si hi ha aspectes a millorar. Individual 40%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)