Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller L'atenció al públic dins del rol professional d'un relacions públiques
Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. J. Mesa Coneixements
previs recomanats
No se requieren conocimientos específicos. Torn Únic
Descripció general del taller Este taller pretende que el alumnado conozca las dificultades que su perfil profesional entraña en la atención al público y fortalecer las habilidades comunicativas y sociales, como elemento de prevención del bournout (=estar quemado) y una sustancial mejora en la comunicación y el clima de trabajo de cualquier empresa. Habrá momentos expositivos utilizando la clase magistral, pero también se trabajará con coloquios, clases expositivas, trabajo en equipo y simulación.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador, cañón, pizarra, cámara de video, trípode.
A aportar per l'estudiant: folios, bolígrafos y clips.
Format INTENSIU (Juny)

 

Data de creació: 10/12/2012
Data darrera actualització i seguiment: 25/04/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 27/04/2017

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Análisis sobre las dificultades del rol profesional de atención al público.
Tema 2. Diferentes estilos de atención al público.
Tema 3. Herramientas de resolución de conflictos en la atención al público.
Tema 4. Inteligencia Emocional: gestión del estrés en la atención al público.
Tema 5. El razonamiento moral y los valores en la atención al cliente.
Tema 6. Principales habilidades comunicativas y sociales.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Habrá momentos expositivos utilizando la clase magistral, pero también se trabajará con coloquios, clases expositivas, trabajo en equipo y simulación.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno conocerá los principales obstáculos en el desempeño del rol profesional de atención al público. X X X X     X
OG2.- El alumno tendrá diferentes herramientas para la gestión del estrés y la resolución de conflictos en la atención al público dentro de su rol profesional.   X X X    X   X
OG3.- El alumno fortalecerá las habilidades comunicativas y sociales de los  futuros profesionales en la atención al público. X X X     X X
OG4.- El alumno mejorará la atención al público y el clima de comunicación y trabajo del equipo de los futuros profesionales dentro del campo de las relaciones públicas. X X       X
OG5.- El alumno entrenará en diferentes habilidades comunicativas y sociales que favorezcan la gestión de las relaciones del alumnado de relaciones públicas.   X X       X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4   OG5
1 OE1.- El alumno analizará las principales dificultades del rol del relaciones públicas en cuanto a la atención al público a través de la técnica del D.A.F.O. X X X X X
OE2.- El alumno conocerá los diferentes estilos comunicativos; asertividad, agresividad, inhibición. X X  X  X
OE3.- El alumno conocerá las habilidades cognitivas necesarias en la resolución de conflictos interpersonales: pensamiento causal, alternativo, consecuencial, de perspectiva (empatía), y planificación.  X   X  X
OE 4.- El alumno estudiará los principales elementos de la gestión emocional  X  X X
OE5.- El alumno comprenderá los diferentes niveles de exigencia de los clientes atendiendo a su razonamiento moral y valores X X X X X
2 OE6.- El alumno practicará a través de actividades de aplicación y de simulación, cómo se puede gestionar la gestión emocional en la atención al público.   X X X X
OE7.- El alumno entrenará diferentes herramientas para la mejora del control emocional y el estrés en la atención al público.   X X X X
OE8.-El alumno realizará diferentes ejercicios para la mejora de la comunicación interpersonal.   X X X X
EO9.- El alumno practicará a través del trabajo en grupo y de simulación, ejercicios que potencien una comunicación asertiva.   X X X X
OE10.- El alumno reflexionará sobre lo trabajado en clase, tanto desde lo teórico como lo práctico a través de la realización de una carpeta de aprendizaje por parte del estudiante.   X X X X
OE11.- El alumno entrenará diferentes habilidades comunicativas y sociales, como escucha activa; saber preguntar; defender una idea; decir NO; responder a una queja; dar información; seguir y dar instrucciones; enfrentarse con el enfado de otro; hacer un elogio; pedir un favor; soportar la presión de grupo; la atención telefónica; negociar; defender una idea, convencer y disculparse.    X  X  X  X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
CABALLO, V.E. Manual de evaluación y entrenamiento de habilidades sociales. Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores S.A., 2002.
DÁMASO RODRÍGUEZ, M. "Revisión crítica del constructo de las habilidades sociales y de su relación con el constructo de la asertividad: hacia un modelo integrador". Psicologemas, 1991, núm. 5, vol. 10, pág. 249-281.
FISHER, R.; URY, W.; PATTON, B. Obtenga el sí. El arte de negociar sin ceder. Barcelona. Ediciones Gestión 2000 S.A., 1998.
GARCÍA, E.M.; MAGAZ, A. Aprendiendo a comunicarse con eficacia. Madrid: CEPE, 1992.
GARDNER, H. La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A., 2001.
GIL, F.; LEÓN, J.M. Habilidades sociales. Teoría, investigación e intervención. Madrid: Editorial Síntesis S.A., 1998.
GODSTEIN, A.P.; SPRAFKIN, R.P.; GERSHAW, N.J.; KLEIN, P. Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia. Un programa de enseñanza. Barcelona: Ediciones Martínez Roca S.A., 1989.
GOLEMAN, D. Inteligencia Social. Barcelona: Editorial Kairós S.A., 2006.
GUIX, X. Ni me explico, ni me entiendes. Buenos Aires: Edt. Granica, 2004.
HERSH, R.; REIMER, J.; PAOLITTO, D. El crecimiento moral. De Piaget a Kohlberg. Madrid: Narcea S.A. De Ediciones, 1997.
KOHLBERG, L.; POWER, F.C.; HIGGINS, A. La educación moral según Lawrence Kohlberg. Barcelona: Edt. Gedisa, 1989.
PAULA PÉREZ, I. Habilidades sociales: educar hacia la autorregulación. Conceptualización, evaluación e intervención. Barcelona: Horsori, 2000.
PEASE, A.; PEASE, B. El lenguaje del cuerpo. Barcelona: Edt. Amat, 2006.
PÉREZ DELGADO, E.; GARCÍA ROS,  R. La psicología del desarrollo moral. Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores S.A., 1991.
SEGURA MORALES, M. Ser persona y relacionarse. Madrid: Narcea, 2002.
SEGURA MORALES, M. Enseñar a convivir no es tan difícil. Bilbao: Editorial Desclée De Brouwer, 2005.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones. Por ello sólo se podrá falta un día, que NO PODRÁ ser el último día de clase. Individual --
2 Coloquios El alumnado participará intercambiando opiniones que favorecerán la aclaración de conceptos a medida que se explican; como os diferentes estilos comunicativos, etc. Grupal (2-4 miembros) --
Individual
3 Clases expositivas La exposición oral por parte de uno o varios estudiantes de un tema concreto, que previamente se ha preparado, ayudará a introducir, aclarar y profundizar en temas como dificultades del rol profesional en la atención al público, etc. Grupal (2-4 miembros) --
Individual
4 Trabajo en grupo Se utilizará esta técnica de aprendizaje para estimular el trabajo en grupo, la auto-organización del mismo para trabajar conceptos y construir definiciones. Grupal (2-4 miembros) --
5 Carpeta de aprendizaje Se propone la realización de diferentes trabajos individuales, para reflexionar sobre lo trabajado en clase; tanto en lo teórico como en lo práctico que cada alumno y alumna entregará posteriormente a la profesora. Individual 60%
6 Simulación A través de la adjudicación de roles, el alumnado participará desarrollando un determinada situación laboral o social de atención al público. Grupal (2-4 miembros) 40%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)