Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones. Por ello sólo se podrá falta un día, que NO PODRÁ ser el último día de clase. Individual --
2 Coloquios El alumnado participará intercambiando opiniones que favorecerán la aclaración de conceptos a medida que se explican; como os diferentes estilos comunicativos, etc. Grupal (2-4 miembros) --
Individual
3 Clases expositivas La exposición oral por parte de uno o varios estudiantes de un tema concreto, que previamente se ha preparado, ayudará a introducir, aclarar y profundizar en temas como dificultades del rol profesional en la atención al público, etc. Grupal (2-4 miembros) --
Individual
4 Trabajo en grupo Se utilizará esta técnica de aprendizaje para estimular el trabajo en grupo, la auto-organización del mismo para trabajar conceptos y construir definiciones. Grupal (2-4 miembros) --
5 Carpeta de aprendizaje Se propone la realización de diferentes trabajos individuales, para reflexionar sobre lo trabajado en clase; tanto en lo teórico como en lo práctico que cada alumno y alumna entregará posteriormente a la profesora. Individual 60%
6 Simulación A través de la adjudicación de roles, el alumnado participará desarrollando un determinada situación laboral o social de atención al público. Grupal (2-4 miembros) 40%