PLA DOCENT
Taller Comunicació Política Format docència O
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. A. Arceo Coneixements
previs recomanats
De comunicación y relaciones públicas en general. Torn Únic
Descripció general del taller Es un curso que ofrece al alumno las bases teóricas y prácticas de la comunicación política, y le capacita para desarrollar programas y campañas.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador; proyector; audio y pizarra.
A aportar per l'estudiant: Ordenador portátil, Smartphone.
Format INTENSIU (Juny)

 

Data de creació: 20/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 28/04/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 24/04/2017

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1: Introducción a la comunicación política.
1.1. Establece los fundamentos de la comunicación política y sus diferencias con la comunicación electoral.

Tema 2: La planificación estratégica de la comunicación política.
2.1. La planificación estratégica de la comunicación política.
2.2. Análisis del entorno; estrategia electoral; plan de campaña; comité electoral; fundraising; campañas negativas y percepción electoral.
2.3. La publicidad política.

Tema 3: La publicidad política.
3.1. Definición y características de la “publicidad política”. Los objetivos y el referente del mensaje de la “publicidad política”.

Tema 4: Comunicación política en el entorno online.
4.1. Generación de comunidades; redes sociales; gobierno abierto.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno estará capacitado para analizar programas y campañas de comunicación política. X X X X X X X
OG2.- El alumno estará habilitado para diseñar programas y campañas de comunicación política. X X X X X  X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- El alumno tendrá las bases teóricas de la comunicación política. X X
OE2.- El alumno tendrá los elementos para desarrollar y analizar estrategias de comunicación política. X X
2 OE3.- El alumno tendrá las técnicas de comunicación política. X X
OE4.- El alumno desarrollará habilidades de expresión oral y escrita. X X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
ARCEO, A. (Coordinador) et al. El Portavoz en la Comunicación de las Organizaciones. Fundamentos Teórico-Prácticos. Alicante: Universidad de Alicante, 2012.
ARCEO, J.L. (Dir.) et al. Campañas Electorales y Publicidad Política en España (1976-1991). Barcelona: PPU, 1993.
Arceo, J.L., Arceo, A. et al. Debates Electorales Televisados. A Coruña: Netbiblo, 2007.
HERREROS, M. Teoría y Técnica de la Propaganda Electoral (Formas Publicitarias). Barcelona: ESRP-PPU, 1989.
HERREROS, M. "Campañas Autonómicas y Municipales en España". En: J. L. Arceo (Dir.). Campañas Electorales y Publicidad Política en España (1976-1991). Barcelona: ESRP-PPU, 1993.
HERREROS, M. "Reflexiones sobre la Comunicación Política Electoral, Veintiún Años Después de las Primeras Elecciones Democráticas Españolas". Revista Universitaria de Comunicación Política, 1998, núm. 1.
HERREROS, M.  "Panorama de la Comunicación Política Electoral en la Primera Mitad del Siglo XXI". Revista Universitaria de Comunicación Política, 1999, núm. 2-3.
HUERTAS, F. (Coord.). Televisión y Política. Madrid. Editorial Complutense, 1994.
HUNT, T.; GRUNIG, J. E. Public Relations Thecniques. Orlando: Harcourt Brace College Publishers, 1994.
IYENGAR, S.; REEVES, R. (Eds.). Do Media Govern? Politicians, Voters and Reporters in America. California: Sage, 1997.
IYENGAR, S.; McGUIRE, W.T. (Eds.). Explorations in Political Psychology. Durham and London: Duke University Press, 1995.
KAID, L.L. Handbook of Political Communication Research. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2004.
SEMETKO, H.A.; SCAMMELL, M. Handbook of Political Communication. London School of Economics, UK. SAGE Publications Ltd, 2012.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones. Individual 30%
2 Actividades de aplicación Análisis de casos y diseño de estrategias. Grupal (4 miembros) 35%
3 Carpeta de aprendizaje Carpeta con actividades escritas: informes, dossiers, etc. Grupal (4 miembros) 35%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)