Formulari d'accés

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’estudiant aprendrà a definir un bon briefing creatiu.  X  X  X      
OG2.- L’alumne treballarà diverses eines estratègiques (de consumidor, marca, segmentació, avaluació...) per crear un briefing.            X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L’alumne coneixerà en profunditat la raó de ser del briefing, les seves tipologies i les seves dimensions fonamentals.  
OE2.- L’alumne aplicarà els coneixements adquirits per gestionar les seves emocions en cada projecte creatiu i maximitzar la seva feina.  X X
OE3.- L’alumne treballarà diverses eines creatives i aprofundirà en com vendre les campanyes al director creatiu. X X
OE4.- L’alumne desenvoluparà l’autoavaluació per saber diferenciar quines són les emocions que l’afecten.  X  
 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total