Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Introducció al briefing.
1.1. Definició de briefing.
1.2. Tipologia de briefing.
1.3.Parts d’un briefing.
1.4. Exemples de briefings d'agència. 

Tema 2. Auditoria prèvia.
2.1. Anàlisi del consumidor, la marca (companyia) i la competència (benchmark).

Tema 3. Definir el sweet spot. Estratègia i idea creativa.
3.1. De la veritat de marca, el insight del consumidor i el punt de diferenciació vs la competència al concepte estratègic i creatiu.
3.2. La creació de territoris i l’ús d’arquetips.
3.3. L’arquitectura de la campanya, mitjans i avaluació (KPIs).

Tema 4. Presentar a l'equip creatiu (avaluació).
4.1. Conèixer l’equip creatiu.
4.2. Eines per presentar de forma eficaç.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.