PLA DOCENT
Taller  Sistèmica de les organitzacions Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. Fernando Lucena Gómez Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller Las organizaciones como todo sistema crecen y evolucionan. En función de ello, con las constelaciones organizacionales se logra descubrir las dinámicas que se encuentran en toda empresa y organizaciones, de las cuales no se es consciente pero que afectan el éxito y la prosperidad de la misma. A través de esta formación introductoria a las Constelaciones Organizacionales y a la psicología sistémica, puedes de una manera simplificada y con pocos recursos resolver situaciones complejas de la organización, sobre todo aquellos que tiene que ver con el liderazgo, análisis de proyectos, empresas familiares, diagnóstico del funcionamiento de una organización, estudio de marcas o productos, conflictos entre trabajadores o socios.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: equipament tècnic.
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU (Juny)

 

Data de creació: 24/04/2017
Data darrera actualització i seguiment: 24/04/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 27/04/2017

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Las organizaciones, una mirada diferente.
Tema 2. Fundamentos de las leyes sistémicas.
Tema 3. De las constelacions familiares a las estructurales.
Tema 4. Movimientos sistémicos.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno conocerá las diferentes dinámicas y enredos de los sistemas y estructuras empresariales para poder generar cambios positivos. X X X X X X X
OG2.- Conocimiento de las herramientas sistémicas para aplicarlas en las diferentes empresas de RRPP y/o publicidad en las que trabajará en el futuro. X X X  X X X X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- El alumno podrá conocer los principios sistémicos para el buen funcionamiento de las organizaciones del sector de las RRPP y/o publicitario. X
OE2.- El alumno podrá aplicar la visión sistémica en la resolución de problemas empresariales del sector RRPP y/o Publicitario. X
OE3.- El alumno adquirirá las competencias necesarias para empezar a acompañar los procesos organizacionales del sector RRPP y/o publicitario. X  X
OE4.- El alumno aplicará las técnicas de la psicología sistémica como método para desarrollar las potencialidades de los miembros de los equipos con los que trabaje en el futuro, del sector RRPP y/o publicitario. X  X

 
Mètodes docents / 
Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
BOURQUIN, P. Las Constelaciones Familiares – En Resonancia con la Vida. Bilbao: Ed. Desclée de Brouwer, 2007.
HANNA, S.M.; BROWN, J. La práctica de la Terapia de Familia. Elementos clave en diferentes modelos. Bilbao: Ed. Desclée de Brouwer, 1998. 
HELLINGER, B. Felicidad que permanece. Barcelona: Ed. Rigden Institut Gestalt, 2007. 
HELLINGER, B. Los órdenes de la ayuda. Buenos Aires: Ed. Alma Lepik, 2006. 
HELLINGER, B. y ten Hövel, G. Reconocer lo que es. Barcelona: Ed. Herder, 2000. 
HELLINGER, B. El centro se distingue por su levedad. Barcelona: Ed. Herder, 2002. 
JUNG, C.G. Arquetipos e Inconsciente Colectivo. Barcelona: Ed. Paidós, 1988. 
LIEGERMEISTER, S. Las raíces del Amor. Constelaciones Familiares. Madrid: Ed. Gulaab, 2007. 
MINUCHIN, S. Familias y terapia familiar. Barcelona: Ed. Gedisa, 2001. 349 páginas.
MINUCHIN, S.; FISHMANN, H.C. Técnicas de terapia familiar. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1993. 
ROSEN, S. Mi voz irá contigo: los cuentos didácticos de Milton Erikson. Barcelona: Ed. Paidós Terapia Familiar.
SÁNCHEZ GAVETE, F. Una Guia de Trabajo. Barcelona: Ed. Ridgen, 2009.
SÁNCHEZ GAVETE, F. Constelaciones Familiares para todos los Públicos. Barcelona: Ed. Ridgen, 2009.
SANZ, F. La Fotobiografía: imagenes e historias del pasado para vivir con plenitud el presente. Barcelona: Ed. Kairós, 2008.
SCHÜTZENBERGER, A.A. ¡Ay, mis ancestros! Buenos Aires: Ed. Omeba, 2006. 
ULSAMER, B. Sin Raices no hay Alas. Barcelona: Ed. Luciérnaga, 2004. 
WEBER, G. Felicidad dual. Bert Hellinger y su psicoterapia sistémica. Barcelona: Ed. Herder, 1999. 
WHITAKER, C.; BUMBERRY, W.M. Danzando con la familia. Barcelona: Ed. Paidós, 1988. 

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones.  Individual NO 20%
2 Actividades de aplicación La evaluación se basará en actividades como: 
Dinámicas de grupos.
Dinámicas de Rol.
Juegos sistémicos.
Grupal (máximo 4 miembros) 60%
3 Examen El examen constará de 10 preguntas descriptivas con las que los alumnos demostrarán que han entendido los conceptos impartidos. Individual  20%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)