Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
  • Atès les característiques d'aquesta assignatura NO ES CONTEMPLA REAVALUACIÓ.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions.
Sessions obligatòries: Imprescindible l’assistència i participació activa al 100% de les classes programades i també a 2 tutories presencials, on podran resoldre tots els dubtes teòrics i pràctics de la matèria.
Individual 10%
2 1-2 Activitats d'aplicació:
PERT / Contractació
Els alumnes realitzaran de manera individual un Pert.
Addicionalment, en grup, redactaran un informe explicatiu de com realitzar la contractació d’un servei extern d’investigació; una anàlisi de la forma d’avaluar campanyes de relacions públiques a les consultories de Barcelona (almenys amb una mostra de 3 consultories).

Individual

Grupal (3-4 membres)

10%
3 1-2 Col·loquis  En format virtual els alumnes podran debatre sobre temes puntuals de l’assignatura. El docent escollirà als grups i temes concrets.
També es realitzarà un control de l’execució de la campanya de relacions públiques dels diversos grups, prèvia designació per part del professor.
Grupal (3-4 membres) 10%
4 1-2 Contrast d'expectatives El professor establirà un calendari de tutories (2/grup) per controlar la execució de la campanya de relacions públiques. Grupal (3-4 membres) 10%
5 1-2 Treball en grup Els grups d’alumnes entregaran abans de l’exposició oral el treball escrit: màxim 50 slides, format PPT, annexos a part. Data d'entrega: el dia 15 de desembre de 2017 Grupal (3-4 membres) 30%
6 1-2 Classes expositives: Presentació de la Campanya El dia establert com a tancament d’avaluació cada grup disposarà de 12 minuts per a defensar davant del professor de l’assignatura i del subjecte promotor el seu projecte, i de 10 minuts per a respondre a les possibles preguntes sorgides durant l’exposició. Serà molt important atenir-se als temps designats.
S’establirà un horari de presentacions.
Grupal (3-4 membres) 30%
7 1-2 Activitats d'aplicació: Proposta original d'ampliació de campanya per al TFG L’estudiant presentarà una proposta d’ampliació de campanya en un document de 5 pàgines com a màxim.
Índex i contingut obligatoris:
• Subjecte promotor.
• Problema específic de relacions públiques.
• Metes i objectius (quantificables).
• Planificació estratègica: quadre de doble entrada que relacioni en 4 columnes l’activitat proposada, subjectes receptors, objectius de la campanya i objectius de l’organització.
• Agenda de treball.
• Sistema d’avaluació i de control de les activitats.
Procediment d’entrega: el dia 15 de desembre de 2017 s’establiran tutories per a aquells alumnes que vulguin presentar la seva ampliació per a TFG sobre relacions públiques. A dita tutoria els alumnes portaran una proposta d’ampliació en paper, la qual serà revisada pel professor de l’assignatura. Aquesta proposta amb els canvis pertinents serà entregada pels alumnes a mitjançant l’aula virtual en la data del 8 de gener de 2018 en format PDF.
Individual Es imprescindible tenir aprovada aquesta assignatura de Metodologia i també aquesta ampliació per poder realitzar el TFG sobre RRPP

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1

Activitats d'aplicació:
Obligatori

Cal lliurar el dia de la defensa de la campanya: un Pert o Diagrama Gantt segons les especificacions exposades pel professor; un informe explicatiu de com realitzar la contractació d’un servei extern d’investigació; una anàlisi de la forma d’avaluar campanyes de relacions públiques a les consultories de Barcelona (almenys amb una mostra de 3 consultories); i una setmana abans de la presentació de la campanya un informe individual sobre les característiques del projecte final de grau (el qual haurà de ser validat pel professor de l’assignatura per a que aquell alumne pugui accedir al projecte final de grau). 40%
2 Treball escrit: 
Obligatori
S’ha de realitzar un treball final (campanya de relacions públiques) que cal lliurar durant la seva defensa davant del professor de l’assignatura (format electrònic o paper). L’extensió del treball serà de 50 slides màxim (format PPT), sense incloure els annexos. 30%
3 Classes expositives: Obligatori La defensa oral serà de 12 minuts màxim, amb 10 minuts addicionals per a respondre a les possibles preguntes del professor de l’assignatura. 30%
4 Activitats d'aplicació: Ampliació de la Campanya per al TFG: 
Obligatori
Els alumnes que vulguin realitzar el seu projecte final de grau sobre relacions públiques hauran de presentar la seva ampliació en un document de 5 pàgines com a màxim.
Contingut:
• Subjecte promotor.
• Problema específic de relacions públiques.
• Metes i objectius (quantificables).
• Planificació estratègica: quadre de doble entrada que relacioni en 4 columnes l’activitat proposada, subjectes receptors, objectius de la campanya i objectius de l’organització.
• Agenda de treball.
• Sistema d’avaluació i control de les activitats.
Procediment d’entrega: el dia 15 de desembre de 2017 s’establiran tutories per a aquells alumnes que vulguin presentar la seva ampliació per a TFG sobre relacions públiques. A dita tutoria els alumnes portaran una proposta d’ampliació en paper, la qual serà revisada pel professor de l’assignatura. Aquesta proposta amb els canvis pertinents serà entregada pels alumnes a mitjançant l’aula virtual en la data del 8 de gener de 2018 en format PDF.
---