Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Recursos Humans Codi 360423
Matèria M9. Gestió empresarial a Publicitat i RRPP Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Prof. M. Barranco Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè Any acadèmic 16-17

 

Data de creació: 01/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 04/05/2016
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 27/05/2016

Metodologia i organització general

L’assignatura suposa que els alumnes no tenen coneixements (o només molt parcialment) sobre la gestió de recursos humans. Per aquest motiu, se segueixen diversos mètodes de treball.
Respecte al treball a l’aula, predomina l’exposició oral, per part del professor, tant de continguts teòrics, per a presentar els conceptes fonamentals, com d’abundants exemples extrets del món de les organitzacions, per a facilitar la comprensió dels aspectes teòrics. Així mateix, per a facilitar el seguiment de l’assignatura, el professor entrega materials didàctics als alumnes (de fet, els alumnes baixen del campus virtual). S’espera que, a mida que el curs avança, els alumnes tinguin una actitud més activa a l’aula, tant de manera individual com col·lectiva.
Fora de l’aula es preveu que l’alumnat realitzi treball personal dirigit i la presència de tutories personalitzades. En el primer cas, l’aprenentatge es basa en treball personal que han de fer els alumnes a partir de les indicacions donades pel professor. En el segon cas, els estudiants que ho desitgin poden trobar-se amb el professor, en els horaris que es faran públics, per resoldre dubtes concrets que dificultin el treball programat o per buscar l’orientació que considerin necessària.


Temari
Bloc 1 Títol: Aspectes teòrics associats a la relació laboral i la gestió de recursos humans

TEMA 1. EL TREBALL A LES ORGANITZACIONS
1.1. La teoria unitària.
1.2. Les teories del conflicte.
1.3. Estils de direcció.

TEMA 2. LA FUNCIÓ DE LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
2.1. Les funcions del gestor de recursos humans.
2.2. Història i evolució del gestor de recursos.

Bloc 2 Títol: Gestió pràctica dels recursos humans a les organitzacions

TEMA 3. LA PLANIFICACIÓ DELS RECURSOS HUMANS
3.1. La planificació de recursos humans i la seva inserció a la direcció estratègica de l’empresa.
3.2. Estructura de la planificació.
3.3. Mètodes d’avaluació dels llocs de treball.
3.4. Modus d’anàlisi dels llocs de treball.

TEMA 4. LA SELECCIÓ DE PERSONAL
4.1. Reclutament.
4.2. Selecció.
4.3. Seguiment.
4.4. Sistema de valoració mitjançant estimadors.

TEMA 5. LA REMUNERACIÓ.
5.1. Principis retributius.
5.2. Tipologia remunerativa.
5.3. La retribució de grups específics de treballadors.
5.4. La individualització i flexibilització de la remuneració.
5.5. Els condicionants de la política remunerativa.
5.6. La nòmina.

TEMA 6. CLIMA LABORAL I ABSENTISME
6.1. La comunicació.
6.2. La motivació.
6.3. La participació.
6.4. L’Absentisme

TEMA 7. POLÍTIQUES DE BENESTAR
7.1. Conciliació de vida laboral i familiar.
7.2. Mobbing.
7.3. Igualtat.
7.4. Prevenció de riscos laborals.

TEMA 8. DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
8.1. Formació.
8.2. Planificació de carreres professionals.
8.3. El coaching.
8.4. El mentoring.

TEMA 9. L' AVALUACIÓ DEL PERSONAL
9.1. Objectius de l’avaluació de personal.
9.2. Tipus d'avaluació.

TEMA 10. LA NEGOCIACIÓ (COL·LECTIVA). 
10.1. Premisses en la negociació.
10.2. La negociació.
10.3. Després de la negociació.
10.4. La negociació col·lectiva.

TEMA 11. L’ACOMIADAMENT
11.1. La contractació.
11.2. Extinció del contracte: tipus d’acomiadament.
11.3. Contractes i indemnitzacions.
11.4. Liquidació a l’extinció del contracte.
11.5. Cost de la rotació de personal.


Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7  Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
 C11  Estudi i coneixement de les tècniques i mètodes del màrqueting.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències  
(OG) C2  C3  C4 C6 C7 C11 C13
OG1.- L’alumne coneixerà els principals conceptes i teories per a comprendre la gestió de recursos humans.  X   X   X  
OG2.- L’alumne aprendrà les principals tècniques de gestió pràctica dels recursos humans.  X X X     X
OG3.- L’alumne coneixerà la realitat espanyola en gestió de recursos humans.  X X         X
OG4.- L’alumne desenvoluparà una capacitat de resolució de casos pràctics de gestió de recursos humans.  X X X X     X
OG5.- L’alumne comprendrà la gestió de recursos humans dins la direcció estratègica de l’empresa. X   X X X X X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 
1 OE1.- L’alumne coneixerà la gestió de recursos humans en l’àmbit de la gestió d’empresa.   X X X
OE2.- L’alumne coneixerà la gestió de recursos humans en l’àmbit de les relacions laborals. X   X    
OE3.- L’alumne coneixerà les principals característiques de la funció del gestor de recursos humans.  X   X   X
2 OE4.- L’alumne entendrà el procés de planificació a l’empresa.    X   X X
OE5.- L’alumne adquirirà la manera de raonar per solucionar aspectes pràctics de gestió de recursos humans.       X X
OE6.- L’alumne comprendrà la importància que la gestió de personal pot tenir en termes d’eficiència a l’empresa.    X  X X X
OE7.- L’alumne comprendrà la importància que la gestió de personal pot tenir en termes d’equitat a l’empresa.      X X X

 
Mètodes docents
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 40 110

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 8 B.1) Activitats d’aplicació 2 C.1) Seminari -- 3 7 D.1) Treball autònom de l’estudiant 20
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 9 C.1) Seminari - 3 22 D.1) Treball autònom de l’estudiant 45
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 9 C.2) Contrast d’expectatives - 0 0    
A.3) Classes expositives 5 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 3 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

Fonts d'informació

AGUIRRE DE MENA et al. Dirección y gestión de personal. Madrid: Pirámide, 2006.
ALBIZU, E. i LANDETA, J. Dirección estratégica de los recursos humanos. Madrid: Pirámide, 2001.
BLANCO, A. Trabajadores competentes. Madrid: ESIC, 2007.
BLYTON, P. i TURNBULL, P. The dynamics of employee relations. London: Macmillan, 1998.
CALLE, M. Fundamentos de recursos humanos. Madrid: Pearson Educación, 2004.
CARDÓN, A. Coaching de equipos. Madrid: Gestión 2000, 2005.
CHIAVENATO, I. Administración de recursos humanos. Madrid: McGraw Hill, 2011.
GÓMEZ-MEJÍA, L. R., BALKIN, D. B. i CARDY, R. L. Gestión de recursos humanos. Madrid: Pearson Educación, 2008.
LEAL, A. et al. El factor humano en las relaciones laborales. Madrid: Pirámide, 1999.
PEÑA, M. La Psicología y la empresa: el factor humano. Barcelona: Esade-Hispano Europea. 1999.
PINEDA, P. Auditoría de la formación. Barcelona: Gestión 2000, 2003.
PORRET, M. Dirección y gestión de los recursos humanos en las organizaciones. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2000.
PUCHOL, L. El libro de la negociación. Barcelona: Díaz de Santos, 2007.
SASTRE, M. A. i AGUILAR, E. Mª. Dirección de recursos humanos. Un enfoque estratégico. Madrid: Mc Graw Hill, 2003.
WHITMORE, J. Coaching. El método para mejorar el rendimiento de las personas. Barcelona: Paidós, 2011.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals

Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions.

Individual NO Per pujar nota (màxim 
0,5 punts)
2 1-2 Activitats d’aplicació

Exercici de 15 preguntes sobre la meitat del temari com a màxim. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Es realitzarà a l’aula amb preavís. Es realitzarà de manera inamovible en la data prevista publicada al calendari oficial.

Individual 25%
3 2 Classes expositives

Els alumnes fan una exposició d’un tema a escollir entre 20 propostes del professor. Grups preferiblement de 4 alumnes. Han d’entregar el PowerPoint realitzat.
L'exposició s'ha de fer sense el suport de cap més document que el PowerPoint.

Grupal (preferiblement 4 membres) 25%
4 1-2 Examen

Examen globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 20-25 preguntes. S’ha de treure un 3,5 per poder fer mitjana amb la resta de proves. Es realitzarà de manera inamovible en la data prevista publicada al calendari oficial.

Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final. La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Examen globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 15 preguntes. Es realitzarà de manera inamovible en la data prevista publicada al calendari oficial. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen Examen globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 20-25 preguntes. Un supòsit pràctic (exercici de càlcul) com algun dels realitzats a classe. Es realitzarà de manera inamovible en la data prevista publicada al calendari oficial. 100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final. La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Examen globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 15 preguntes. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)