Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Aspectes teòrics associats a la relació laboral i la gestió de recursos humans

TEMA 1. EL TREBALL A LES ORGANITZACIONS
1.1. La teoria unitària.
1.2. Les teories del conflicte.
1.3. Estils de direcció.

TEMA 2. LA FUNCIÓ DE LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
2.1. Les funcions del gestor de recursos humans.
2.2. Història i evolució del gestor de recursos.

Bloc 2 Títol: Gestió pràctica dels recursos humans a les organitzacions

TEMA 3. LA PLANIFICACIÓ DELS RECURSOS HUMANS
3.1. La planificació de recursos humans i la seva inserció a la direcció estratègica de l’empresa.
3.2. Estructura de la planificació.
3.3. Mètodes d’avaluació dels llocs de treball.
3.4. Modus d’anàlisi dels llocs de treball.

TEMA 4. LA SELECCIÓ DE PERSONAL
4.1. Reclutament.
4.2. Selecció.
4.3. Seguiment.
4.4. Sistema de valoració mitjançant estimadors.

TEMA 5. LA REMUNERACIÓ.
5.1. Principis retributius.
5.2. Tipologia remunerativa.
5.3. La retribució de grups específics de treballadors.
5.4. La individualització i flexibilització de la remuneració.
5.5. Els condicionants de la política remunerativa.
5.6. La nòmina.

TEMA 6. CLIMA LABORAL I ABSENTISME
6.1. La comunicació.
6.2. La motivació.
6.3. La participació.
6.4. L’Absentisme

TEMA 7. POLÍTIQUES DE BENESTAR
7.1. Conciliació de vida laboral i familiar.
7.2. Mobbing.
7.3. Igualtat.
7.4. Prevenció de riscos laborals.

TEMA 8. DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
8.1. Formació.
8.2. Planificació de carreres professionals.
8.3. El coaching.
8.4. El mentoring.

TEMA 9. L' AVALUACIÓ DEL PERSONAL
9.1. Objectius de l’avaluació de personal.
9.2. Tipus d'avaluació.

TEMA 10. LA NEGOCIACIÓ (COL·LECTIVA). 
10.1. Premisses en la negociació.
10.2. La negociació.
10.3. Després de la negociació.
10.4. La negociació col·lectiva.

TEMA 11. L’ACOMIADAMENT
11.1. La contractació.
11.2. Extinció del contracte: tipus d’acomiadament.
11.3. Contractes i indemnitzacions.
11.4. Liquidació a l’extinció del contracte.
11.5. Cost de la rotació de personal.