Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Lideratge i Formació d'Equips de Treball Codi 361824
Matèria M15. Tècniques d'Investigació en Psicologia Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dr. J. V. Pestana Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda 
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè  Any acadèmic 16-17

 

Data de creació: 13/05/2011
Data darrera actualització i seguiment: 03/02/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 11/02/2016

Metodologia i organització general
Les sessions presencials de l’assignatura es desenvolupen a través d’activitats complementàries, les quals es poden combinar en una mateixa sessió.
L’assignatura s’estructura en dos blocs. El primer comprèn el procés de lideratge, tot abastant des de les seves característiques psicològiques fins a les socials. El segon bloc considera les dinàmiques dels equips de treball que són més habituals en el si de les organitzacions. En ambdós blocs de l’assignatura es fa referència a l’aplicació dels seus continguts a la publicitat i a les RRPP.

Temari
Bloc 1 Títol: El lideratge. Aspectes psicològics, socials i psicosocials

1. Definicions de lideratge i el seu desenvolupament històric: abast, limitacions i biaixos.
2. Trets dels líders: personalitat i carisma. Les seves implicacions ètiques. Vigència i noves aportacions al model individualista.
3. El líder en context: situacions afavoridores i entorpidores del procés de lideratge. Entre la transacció a la transformació.
4. Lideratge i processos identitaris. El lideratge invisible. Aplicacions a la publicitat i les RRPP.

Bloc 2 Títol: Els equips de treball. Formació, processos i dinàmiques

1. Del grup a l’equip de treball: conceptes bàsics.
2. Els equips de treball a les organitzacions: cultura i clima.
3. Vers a un equip de treball eficient: formació i característiques.
4. Processos dels equips de treball. Aplicacions a la publicitat i les RRPP.


Competències associades
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
 C14 Coneixements bàsics per a l’anàlisi econòmic, jurídic i social de les empreses i institucions.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències   
(OG) C2 C6  C7  C14 
OG1.- L'alumne disposarà de coneixements teòrics i pràctics susceptibles d’aplicació en el seu futur professional.  X  X    
OG2.- L'alumne comprendrà els trets personals i situacionals que caracteritzen els processos de lideratge i formació d’equips de treball en la publicitat i les RRPP. X X X  
OG3.- L'alumne assolirà coneixements teòrics i pràctics per analitzar i/o potenciar el lideratge i la formació d’equips de treball en publicitat i RRPP. X   X X
OG4.- L'alumne es sensibilitzarà envers les situacions vinculades al lideratge i la formació d’equips de treball que requereixin de la intervenció de professionals de la publicitat i les RRPP. X   X X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- L'alumne comprendrà el desenvolupament bàsic de la temàtica del lideratge en psicologia social i disciplines afins. X    
OE2.- L'alumne distingirà les característiques bàsiques del líder eficient i de les circumstàncies que li són pròpies. X  X
OE3.- L'alumne valorarà críticament el procés del lideratge en la publicitat i les relacions públiques.  X X
OE4.- L'alumne serà capaç de proposar anàlisis i intervencions sobre el lideratge des de la perspectiva del professional de la publicitat i les RRPP.    
2 OE5.- L'alumne Identificarà  les característiques bàsiques dels equips de treball en el seu àmbit professional.  X     
OE6.- L'alumne sabrà distingir les característiques bàsiques dels equips de treball eficients i de les circumstàncies que li són pròpies. X X  X  X
OE7.- L'alumne sabrà valorar críticament el procés dels equips de treball en la publicitat i les relacions públiques. X X  X  X
OE8.- L'alumne serà capaç de proposar anàlisis i intervencions sobre els equips de treball des de la perspectiva del professional de la publicitat i les RRPP.      X  X

 
Mètodes docents
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 14 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari -- 3 14.5 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32.5
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 3 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 2            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 14 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari -- 3 14.5 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32.5
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 3 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 2            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació

BURKE, C. Shawn, Kevin C. STAGL, Cameron KLEIN, Gerald F. GOODWIN, Eduardo SALAS i Stanley M. HALPIN. What type of leadership behaviors are functional in teams? A meta-analysis. The Leadership Quarterly [online]. 2006, vol. 17, no. 3, pp. 288–307. ISSN 10489843. Retrieved z: doi:10.1016/j.leaqua.2006.02.007.
CLAMPITT, Phillip G i Robert J DEKOCH. Transforming Leaders Into Progress Makers: Leadership for the 21st Century. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc, 2011. ISBN 9781412974691.
DAY, David V., Peter GRONN i Eduardo SALAS. Leadership capacity in teams. The Leadership Quarterly [online]. 2004, vol. 15, no. 6, pp. 857–880. ISSN 10489843. Retrieved z: doi:10.1016/j.leaqua.2004.09.001.
FERNÁNDEZ SEDANO, Itziar, Silvia UBILLOS LANDA, Elena ZUBIETA i Darío PÁEZ ROVIRA, coords. Psicología social, cultura y educación. Madrid: Pearson Educación, 2004. ISBN 8420537241.
GIL RODRÍGUEZ, Francisco i Carlos María ALCOVER DE LA HERA, coords. Técnicas grupales en contextos organizacionales. Madrid: Ediciones Pirámide, 2004. ISBN 9788436817584.
GONZÁLEZ, María Pilar, Manuel SILVA i José Manuel CORNEJO. Equipos de trabajo efectivos. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 1996. ISBN 8489607761.
GUMUSLUOGLU, Lale i Arzu ILSEV. Transformational leadership, creativity, and organizational innovation. Journal of Business Research [online]. 2009, vol. 62, no. 4, pp. 461–473. ISSN 01482963. Retrieved z: doi:10.1016/j.jbusres.2007.07.032.
HASLAM, S Alexander, Stephen D REICHER i Michael J PLATOW. The New Psychology of Leadership: Identity, Influence and Power. New York, NY: Psychology Press, 2011. ISBN 9781841696102.
- HICKMAN, Gill Robinson i Georgia J. SORENSON. The Power of Invisible Leadership: How a Compelling Common Purpose Inspires Exceptional Leadership. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc, 2014. ISBN 9781412940177.
HOGG, Michael A. i Graham M. VAUGHAN. Psicología social. 5a ed. Madrid: Médica Panamericana, 2010. ISBN 9788498352276.
HOLLANDER, Edwin P. Leadership and power. In: Gardner LINDZEY i Elliot ARONSON, eds. Handbook of Social Psychology, vol. 2. New York, NY: Random House, 1985. ISBN 0394350502.
LEVI, Daniel. Group dynamics for teams. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc, 2011. ISBN 9781412977623.
MENG, Juan i Bruce BERGER. An Integrated Model of Excellent Leadership in Public Relations: Dimensions, Measurement, and Validation. Journal of Public Relations Research [online]. 2013, vol. 25, no. 2, pp. 141–167. ISSN 1062-726X. Retrieved z: doi:10.1080/1062726X.2013.758583.
MENG, Juan, Bruce K BERGER, Karla K GOWER i William C HEYMAN. A Test of Excellent Leadership in Public Relations: Key Qualities, Valuable Sources, and Distinctive Leadership Perceptions. Journal of Public Relations Research [online]. 2012, vol. 24, no. 1, pp. 18–36. ISSN 1062-726X. Retrieved z: doi:10.1080/1062726X.2012.626132.
MENG, Juan. Learning by leading: Integrating leadership in public relations education for an enhanced value. Public Relations Review [online]. 2013, vol. 39, no. 5, pp. 609–611. ISSN 0363-8111. Retrieved z: doi:10.1016/j.pubrev.2013.09.005.
MENG, Juan. Strategic leadership in public relations: An integrated conceptual framework. Public Relations Review [online]. 2012, vol. 38, no. 2, pp. 336–338. ISSN 0363-8111. Retrieved z: doi:10.1016/j.pubrev.2012.01.004.
MOLERO ALONSO, Fernando i José Francisco MORALES DOMÍNGUEZ, coords. Liderazgo: hecho y ficción, visiones actuales. Madrid: Alianza, 2011. ISBN 9788420651248.
MONTERO, Maritza. Teoría y práctica de la psicología comunitaria: la tensión entre comunidad y sociedad. Buenos Aires: Paidós, 2003. ISBN 9501245187.
ZACCARO, Stephen J, Andrea L RITTMAN i Michelle A MARKS. Team leadership. The Leadership Quarterly [online]. 2001, vol. 12, no. 4, pp. 451–483. ISSN 10489843. Retrieved z: doi:10.1016/S1048-9843(01)00093-5.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi o la còpia de pràctiques o exàmens, tant en la seva totalitat com de forma parcial, suposarà la invalidació de l’activitat. Pot suposar suspendre l’assignatura, i pot donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals El percentatge establert només contarà quan s’hagin dut a terme un mínim d’un 80% de les activitats corresponents a aquest apartat. Individual NO 10%
2 1-2 Activitats d’Aplicació

Contextualització dels continguts teòrics en situacions afins a l’àmbit de la publicitat i les RRPP. Realització de dos exercicis al llarg del curs.

Individual  30%
3 1-2 Treball en grup

Desenvolupament de situacions vinculades als continguts del Bloc i alhora a l’àmbit de la publicitat i les RRPP.

Grupal 20%
4 1-2 Simulació

Documents derivats de les sessions de treball, a ser lliurats en dates preestablertes pel professorat (anunciades com a mínim una setmana abans de la seva execució). Assimilació dels continguts i activitats duts a terme presencialment.

Individual 10%
5 1-2 Examen

Prova que avalua la matèria desenvolupada a les classes presencials i els materials preparats com a treball autònom de l’alumnat. L’examen conté preguntes tipus test, amb continguts de caràcter teòric i pràctic. Les preguntes correctes valen un punt, les incorrectes resten 0,33.

Individual 30%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final. La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova que avalua la matèria desenvolupada a les classes presencials i els materials preparats com a treball autònom de l’alumnat. L’examen conté preguntes tipus test, amb continguts de caràcter teòric i pràctic. Les preguntes correctes valen un punt, les incorrectes resten 0,33.
Contextualització dels continguts teòrics en situacions afins a l’àmbit de la publicitat i les RRPP. Formarà part de l’examen, amb el format de pregunta tipus tema o de resposta oberta.
100% 

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom activitat formativa  Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
1 Examen Consisteix en una prova amb preguntes tipus test (amb continguts de caràcter teòric i pràctic); les preguntes correctes valen un punt, les incorrectes resten 0,33. A més a més, l’alumnat haurà de resoldre problemes sobre situacions en la publicitat i les RRPP vinculades a continguts de l’assignatura. 100% 

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final. La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

Consisteix en una prova amb preguntes tipus test (amb continguts de caràcter teòric i pràctic); les preguntes correctes valen un punt, les incorrectes resten 0,33. A més a més, l’alumnat haurà de resoldre problemes sobre situacions en la publicitat i les RRPP vinculades a continguts de l’assignatura.

100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)