Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi o la còpia de pràctiques o exàmens, tant en la seva totalitat com de forma parcial, suposarà la invalidació de l’activitat. Pot suposar suspendre l’assignatura, i pot donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals El percentatge establert només contarà quan s’hagin dut a terme un mínim d’un 80% de les activitats corresponents a aquest apartat. Individual NO 10%
2 1-2 Activitats d’Aplicació

Contextualització dels continguts teòrics en situacions afins a l’àmbit de la publicitat i les RRPP. Realització de dos exercicis al llarg del curs.

Individual  30%
3 1-2 Treball en grup

Desenvolupament de situacions vinculades als continguts del Bloc i alhora a l’àmbit de la publicitat i les RRPP.

Grupal 20%
4 1-2 Simulació

Documents derivats de les sessions de treball, a ser lliurats en dates preestablertes pel professorat (anunciades com a mínim una setmana abans de la seva execució). Assimilació dels continguts i activitats duts a terme presencialment.

Individual 10%
5 1-2 Examen

Prova que avalua la matèria desenvolupada a les classes presencials i els materials preparats com a treball autònom de l’alumnat. L’examen conté preguntes tipus test, amb continguts de caràcter teòric i pràctic. Les preguntes correctes valen un punt, les incorrectes resten 0,33.

Individual 30%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final. La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova que avalua la matèria desenvolupada a les classes presencials i els materials preparats com a treball autònom de l’alumnat. L’examen conté preguntes tipus test, amb continguts de caràcter teòric i pràctic. Les preguntes correctes valen un punt, les incorrectes resten 0,33.
Contextualització dels continguts teòrics en situacions afins a l’àmbit de la publicitat i les RRPP. Formarà part de l’examen, amb el format de pregunta tipus tema o de resposta oberta.
100% 

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom activitat formativa  Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
1 Examen Consisteix en una prova amb preguntes tipus test (amb continguts de caràcter teòric i pràctic); les preguntes correctes valen un punt, les incorrectes resten 0,33. A més a més, l’alumnat haurà de resoldre problemes sobre situacions en la publicitat i les RRPP vinculades a continguts de l’assignatura. 100% 

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final. La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

Consisteix en una prova amb preguntes tipus test (amb continguts de caràcter teòric i pràctic); les preguntes correctes valen un punt, les incorrectes resten 0,33. A més a més, l’alumnat haurà de resoldre problemes sobre situacions en la publicitat i les RRPP vinculades a continguts de l’assignatura.

100%