Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: El lideratge. Aspectes psicològics, socials i psicosocials

1. Definicions de lideratge i el seu desenvolupament històric: abast, limitacions i biaixos.
2. Trets dels líders: personalitat i carisma. Les seves implicacions ètiques. Vigència i noves aportacions al model individualista.
3. El líder en context: situacions afavoridores i entorpidores del procés de lideratge. Entre la transacció a la transformació.
4. Lideratge i processos identitaris. El lideratge invisible. Aplicacions a la publicitat i les RRPP.

Bloc 2 Títol: Els equips de treball. Formació, processos i dinàmiques

1. Del grup a l’equip de treball: conceptes bàsics.
2. Els equips de treball a les organitzacions: cultura i clima.
3. Vers a un equip de treball eficient: formació i característiques.
4. Processos dels equips de treball. Aplicacions a la publicitat i les RRPP.