Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Lideratge i Formació d'Equips de Treball Codi 361824
Matèria M15. Tècniques d'Investigació en Psicologia Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dr. J. V. Pestana Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda 
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè  Any acadèmic 16-17

 

Data de creació: 13/05/2011
Data darrera actualització i seguiment: 03/02/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 11/02/2016