Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller L'autoestima i el benestar emocional: implicacions en el desenvolupament professional Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. J. Mesa Coneixements
previs recomanats
No se requieren conocimientos específicos. Torn Únic
Descripció general del taller

La autoestima es el núcleo de la Inteligencia Emocional. Saber cómo funciona y cómo mantenerla sana repercute en todos los aspectos del desarrollo personal, emocional y social. Las profesiones que se definen con un nivel de interacción social alto y que el éxito o fracaso del desempeño está directamente relacionado con nuestra capacidad de relacionarnos bien, obligan a estar en continua formación personal para fortalecer diferentes aspectos clave de la autoestima y así prevenir el estrés emocional o lo que genéricamente denominamos bournout.

Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador, cañón, pizarra.
A aportar per l'estudiant: folios, bolígrafos y clips.
Format INTENSIU (desembre)

 

Data de creació: 10/12/2012
Data darrera actualització i seguiment: 19/06/2016
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2016

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1: Definición y elementos de la Autoestima.
Tema 2: La influencia de la familia y de la pareja en la Autoestima.
Tema 3: El papel de los pensamientos y los sentimientos en la Autoestima.
Tema 4: La Autoestima y la gestión de la vida emocional, especialmente en el ámbito laboral.
Tema 5: La Autoestima  y sus repercusiones en el trabajo: prevención del bournout y del mobbing.
Tema 6: Herramientas para el bienestar personal y una sana Autoestima personal y profesional

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno conocerá qué es y cómo se forma la Autoestima. X X X X       X
OG2.- El alumno aprenderá a detectar una autoestima “debilitada”.   X X X    X   X
OG3.- El alumno conocerá herramientas para mejorar la Autoestima personal y profesional.   X X     X X
OG4.- El alumno estudiará la importancia de las relaciones afectivas (familiares y de pareja)  y sus efectos sobre la Autoestima.   X       X
OG5.- El alumno tendrá información sobre las repercusiones  de una Autoestima debilitada, distorsionada o baja, en el ámbito laboral.   X X       X
OG6.- El alumno podrá practicar diferentes técnicas y herramientas para la mejora de la Autoestima y prevención del bournout profesional.   X X X X     X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4   OG5  OG6
1 OE1.- El alumno conocerá la definición de autoestima: sus componentes y diferencias respecto a otros elementos de la Inteligencia Emocional. X X        
OE2.- El alumno conocerá cómo se puede desarrollar una autoestima sana. X X  X    
OE3.- El alumno conocerá cómo afecta la gestión de las emociones y sentimientos en el ámbito laboral.    X  X    X X
OE4. El alumno identificará las señales del estar quemado (bournout) para su intervención precoz.  X   X X
EO5. El alumno conocerá los perfiles de los trabajadores susceptibles de sufrir mobbing. X X X   X X
2 OE6.- El alumno practicará a través de actividades de aplicación y de simulación, cómo se puede gestionar la vida emocional en el ámbito laboral. X     X X
OE7.- El alumno entrenará diferentes herramientas para la mejora del control emocional y el estrés en el trabajo.   X     X X
OE8.-El alumno realizará diferentes ejercicios para la mejora de la autoestima personal y  laboral.   X       X
EO9. El alumno practicará a través de trabajo en grupo y de simulación, ejercicios que potencien una sana autoestima.  X X       X
EO10.- El alumno reflexionará sobre lo trabajado en clase, tanto desde lo teórico como lo práctico a través de la realización de una carpeta de aprendizaje por parte del estudiante. X X X X X

 
Mètodes docents
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

André, C. Prácticas de autoestima. Barcelona: Kairós, 2007.
Bosqued Lorente, M. Mobbing: cómo prevenir y superar el acoso psicológico. Barcelona: Paidós, 2005.
Brizendine, L. El cerebro femenino. Barcelona: RBA, 2007.
Brizendine, L. El cerebro masculino. Barcelona: RBA, 2010.
Gardner, H. La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A., 2001.
Goleman, D. Inteligencia Social. Barcelona: Editorial Kairós S.A., 2006.
Hirigoyen, M.F. El acoso moral. El maltrato psicológico en la vida cotidiana. Barcelona: Paidós, 1999.
Menéndez, I. El equilibrio emocional. Madrid: Espasa Calpe, 2008.
Rojas-Marcos, L. El sentimiento de culpa. Madrid: Aguilar, 2009.
Segura Morales, M. Ser persona y relacionarse. Materiales 12-16 para Educación Secundaria. Madrid: Narcea, 2002.
Segura Morales, M. Enseñar a convivir no es tan difícil. Bilbao: Editorial Desclée De Brouwer, 2005.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases Magistrales

Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones.

Sólo se podrá faltar un día, que NO PODRÁ ser el último día de clase.

Grupal --
2 Seminario

El alumnado participará intercambiando opiniones  que favorecerán la aclaración de conceptos a medida que se explican; como la diferencia entre la Inteligencia Emocional y AUTOESTIMA, etc.

Grupal

--
Individual
3 Actividades de aplicación

La exposición oral por parte de uno o varios estudiantes de un tema concreto, que previamente se ha preparado, ayudará a introducir, aclarar y profundizar en temas como cuántas autoestimas puede desarrollar una persona; la relación con el rendimiento del trabajo; la construcción de un perfil del trabajador o trabajadora con baja autoestima, etc.

Grupal

--
Individual
4 Trabajo en grupo

Se utilizará el trabajo en equipo para estimular la auto-organización del mismo para reflexionar sobre conceptos y construir definiciones.

Grupal --
5 Carpeta de aprendizaje

Se propone la realización de diferentes trabajos individuales, para reflexionar sobre lo trabajado en clase;  tanto en lo teórico como en lo práctico que cada alumno y alumna entregará posteriormente a la profesora.

Individual 60%
6 Simulación

A través de la adjudicación de roles, el alumnado participará desarrollando un determinada situación laboral o social.

Grupal --
7 Examen

Se realizará una prueba objetiva; tipo test, con 30 ítems, Verdadero/Falso, donde cada error quitará un acierto. La puntuación que se puede obtener va de 0 a 10. Esta prueba se realizará el viernes, último día del taller y dentro del horario del mismo. Es indispensable y obligatoria su realización. 

Individual  SÍ 40%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)