Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1: Definición y elementos de la Autoestima.
Tema 2: La influencia de la familia y de la pareja en la Autoestima.
Tema 3: El papel de los pensamientos y los sentimientos en la Autoestima.
Tema 4: La Autoestima y la gestión de la vida emocional, especialmente en el ámbito laboral.
Tema 5: La Autoestima  y sus repercusiones en el trabajo: prevención del bournout y del mobbing.
Tema 6: Herramientas para el bienestar personal y una sana Autoestima personal y profesional

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.