Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Documentació Informativa Codi 360401
Matèria M6. Tècniques i procediments de la comunicació Format docència  
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques
Docent Dra. M. A. Jiménez Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Quart Any acadèmic 16-17

 

Data de creació: 23/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 31/05/2016
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 10/06/2016

Metodologia i organització general

Assignatura de caràcter tècnic amb un alt component pràctic. El seu programa inclou tres blocs de contiguts en els quals es tractaran els aspectes bàsics de la Documentació Informativa aplicada a l’àmbit de la Publicitat i les RRPP.

 

La metodologia docent intenta potenciar la interacció amb i entre l’alumnat, utilitza tècniques d’aprenentatge entre iguals, així com el treball en equip i autònom. És per això, que s’aconsella a l’estudiant una actitud participativa i col·laborativa, bona gestió del temps de dedicació a la matèria i responsabilitat envers el seu propi procés d’aprenentatge.

En el transcurs de l’assignatura es realitzen:

- Classes magistrals
- Exercicis pràctics: individuals o en equip i duts a terme dins o fora de l’aula, segons es determini en cada un d’ells.
- Resolució de casos pràctics: activitats de síntesi en les quals caldrà aplicar, els coneixements adquirits al llarg de l’assignatura, a la resolució de situacions i/o necessitats informacionals pròpies de l’exercici professional de la publicitat o les RR.PPP. Es realitzen en la part final del semestre.


Temari
Bloc 1 Títol: Documentació aplicada a la publicitat i les RR.PP. 

1.1 La Documentació aplicada a la publicitat i les rrpp.
1.2 Necessitats d’informació de la professió.
1.3 Valor i funcions de la documentació generada per la tasca publicitària i de RR.PP. Unitats d’informació. El servei de documentació en les agències.

Bloc 2 Títol: Elaboració de treballs acadèmics de recerca

2.1 Necessitat i funció de la metodologia. Tipus de treballs. Estructura i presentación formal.

2.2 La bibliografia: normalització (ISO 690). Identificació de cites textuals.
2.3 Gestió bibliogràfica automatitzada (Mendeley).

Bloc 3 Títol: Fonts d'informació i cerca documental en entorns digitals

3.1 Introducció a les fonts d’informació. Valoració de fonts.

3.2 Cerca i recuperació documental.
3.3 Fonts d’informació per a la tasca publicitària i de rrpp:
3.3.1 Bibliogràfiques
3.3.2 Gràfiques, audiovisuals i sonores.
3.3.3 Difusió i audiència de mitjans. Notícies.
3.3.4 Estadístiques i legislació.
3.3.5 Seguiment de xarxes socials.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
 C7  Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2  C3 C4 C6 C7  C12  C13
OG1.- L'alumne comprendrà i sabrà argumentar què és la disciplina documental, quin paper juga en el camp de la comunicació i, més concretament, en les RRPP.  X       X X X  X
OG2.- L'alumne sabrà organitzar fons documentals (impresos o digitals) mitjançant l’aplicació de tècniques bàsiques de gestió de documents.   X X X X X X
OG3.- L'alumne coneixerà les diferents tipologies de fonts d’informació, i saber identificar la font més adient per respondre les necessitats informatives derivades de l’exercici professional de la Publicitat i  les RRPP. X X X X   X   X
OG4.- L'alumne sabrà dissenyar i executar estratègies avançades de cerca i recuperació d’informació en bases de dades especialitzades. X X X X X X X X
OG5.- L'alumne demostrarà un coneixement avançat d’Internet com a eina de treball, així com dels diferents instruments i serveis que ofereix per a la cerca d’informació. X X X X X X X X
OG6.- L'alumne sabrà realitzar treballs acadèmics aplicant una metodologia del treball científic rigorosa i estandarditzada. X X X X       X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5  OG6 
1 OE1.- L'alumne farà una aproximació a la Societat del Coneixement. X          
OE2.- L'alumne argumentarà quin és el paper de la informació en la societat actual i la problemàtica generada per la sobreabundància informativa.  X          
OE3.- L'alumne comprendrà què és la Documentació Informativa i quina és la seva funció en el camp de la comunicació, la Publicitat i les RRPP.  X          
OE4.- L'alumne aplicarà de forma bàsica tècniques de gestió documental (anàlisi formal i de contingut).    X         
OE5- L'alumne dissenyarà l’estratègia organitzativa d’un fons documental.   X        
2 OE6.- L'alumne definirà què és la informació electrònica.    X   X X  
OE7.- L'alumne comprendrà l’estructura i funcionament de les bases de dades documentals.    X   X X  
OE8.- L'alumne planificarà estratègies de recuperació d’informació en bases de dades documentals i dissenyar equacions de cerca mitjançant l’ús de llenguatges d’interrogació.     X X  
OE9.- L'alumne determinarà la tipologia de font més adient per respondre necessitats informatives de naturalesa diversa.      X X X  
OE10.- L'alumne farà un ús avançat dels buscadors d’Internet així com d’altres serveis i sistemes, per a la cerca d’informació, presents a la xarxa.       X X  
3 OE11.-L'alumne argumentarà la significació de l’ús d’una metodologia estandarditzada en la realització de treballs intel·lectuals i acadèmics.           X
OE12.- L'alumne aprendrà a estructurar un treball i explicar la funció i finalitat de cadascuna de les seves parts.           X
OE13.- L'alumne aprendrà a utilitzar sistemes estandarditzats per a la identificació de les citacions textuals incloses en els treballs.           X
OE14.- L'alumne aprendrà a el·laborar bibliografies seguint una normativa estandarditzada (norma ISO 690).           X

 
Mètodes docents
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
Total: 150 28 86 36

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 4 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 18
A.2) Col·loquis 1 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 2                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 7 B.1) Activitats d’aplicació 16 C.1) Seminari -- 3 23 D.1) Treball autònom de l’estudiant 30
A.2) Col·loquis 1 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 3 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 2                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 3
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 3 B.1) Activitats d’aplicació 4 C.1) Seminari -- 3 6 D.1) Treball autònom de l’estudiant 17
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 2                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació

Codina, Ll.; Abadal, E. Bases de Datos Documentales: Características, funciones y método. Madrid: Síntesis, 2005. ISBN: 9788497562638.
Com elaborar un treball academic: tutorial. [on line]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, [s.a]. [Consulta: 01/06/2016]. Disponible a: <http://tutorialsbibtic.upf.edu/treball/>.
Cordón García, J.A.; et al. Las nuevas fuentes de información: información y búsqueda documental en el contexto de la web 2.0. Madrid: Pirámide, 2010. ISBN: 978-84-368-2402-5.
Diccionaris de Comunicació i ciències relacionades [on line]. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, [s.a] . [Consulta: 01/06/2016]. Disponible a: <http://www.bib.uab.es/comunica/diccionaris.htm>.
Fernández Cavia, J. “Conocimiento y documentación en el desarrollo de una campaña publicitaria” [on line]. Hipertext.net, 2008, núm. 6. [Consulta: 29/10/2010].
Giménez Toledo, E. Manual de documentación para comunicadores. 2ª ed. Pamplona: EUNSA, 2007. (Comunicación). ISBN: 84-313-2223-3.
Guia de l’audiència [on line]. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca, [s.a]. [Consulta: 01/06/2016].
Jiménez, A. “Acceso a información periodística a través de servicios de press clipping” [on line]. Hipertext.net, 2003, núm.1. [Consulta: 29-10-2010]. Disponible a: <https://www.upf.edu/hipertextnet/numero-1/press-clipping.html>.
Marcos Recio, J.C.. "Estrategias documentales en agencias de publicidad" [on line]. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2003, núm. 11. [Consulta: 01/06/2016]. Disponible a: <http://bid.ub.edu/11marco2.htm>.
Marcos Recio, J.C; García Jiménez, A.; Nuño Moral, M.V. Gestión de la documentación en la publicidad y en las relaciones públicas. Madrid: Síntesis, 2004. ISBN: 9788497561716.
Marcos-Recio, J.C; Sánchez-Vigil, J.M; Olivera Zaldua, M. “Modelos de gestión documental en las agencias de publicidad” [on line]. El profesional de la información, 2010, vol. 19, núm. 2. [Consulta: 01-06-2016]. Disponible a: <http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2010/marzo/08.pdf>.
Martín Vega, A. Fuentes de información general. Gijón: Trea, 1995. ISBN 84-89427-29-1.
Moreiro, J.A.; Caridad, M. (coord.). Manual de documentación informativa. Madrid: Cátedra, 2000. ISBN: 8437617987.

Xifra, J. “Pasado, presente y fututo de la documentación en relaciones públicas: el Institute for Public Relations” [on line]. El profesional de la información, 2010, vol. 19, núm. 2. [Consulta: 01/06/2016]. Disponible a: <http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2010/marzo/10.pdf>.

Zabala Vázquez, J.; Sánchez Galán, M.B. “Los documentos publicitarios en archivos fílmicos: importancia, escenario actual y dificultad de análisis” [on line]. El profesional de la información, 2014, vol. 23, núm.1. [Consulta: 01/06/2016]


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1

Treball en grup: Vídeo unitats d’informació

Elaboració d’un vídeo promocional que haurà de descriure els fons documentals i els serveis d’una unitat d’informació. Al marge de la puntuació que el professorat assignarà a cada treball, es realitzarà un concurs a classe. Els tres millors classificats es bonificaran amb 1, 0.5 i 0.25 punts respectivament, que es sumaran a la qualificació final del treball.

Grupal (4 membres) SI 15%
2 2

Treball escrit: Proposta de recerca

Plantejament d’una proposta d’investigació. Aquesta proposta formaria part de la documentació que l’alumne hauria de presentar, hipotèticament, a una convocatòria de beques a la qual vol optar. El professorat seleccionarà les 15 millors propostes, que passaran a una fase de concurs on s’exposaran a classe. Els tres millors classificats es bonificaran amb 1, 0.5 i 0.25 punts respectivament, que es sumaran a la qualificació final del treball.

Individual 25%
3 3

Examen

Prova individual sobre els continguts de les lliçons 3.1 i 3.2 del temari. Es realitzarà a través de Moodle, la data i condicions s’informaran en la presentació de l’assignatura.

Individual 20%
4 3 Treball en grup: Síntesi

Treball grupal de síntesi en el qual caldrà aplicar les tècniques documentals de cerca i recuperació d’informació, vistes al llarg de l’assignatura, a la resolució d’un cas pràctic de necessitat informativa pròpia de l’exercici professional de la publicitat i/o les RRPP.

Grupal (4 membres) 25%
5 1-3 Activitats d'aplicació: Seguiment

Aquest element valora el seguiment general de l’assignatura per part de l’alumne. Es faran entre 6 i 10 activitats. Algunes de les quals es realitzaran a l’aula i d’altres de manera autònoma fora de l’aula.

Contempla:
Breus qüestionaris per a la validació de la preparació prèvia de temes i realització, participació i/o lliurament d’activitats proposades pel professorat al llarg del curs.

Individual    15%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final. La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen 

La prova consistirà en un examen sobre la totalitat dels continguts teòrics i pràctics del programa i inclourà qüestions breus (de resposta alternativa, veritable/fals, relació de conceptes, etc.) així com una pregunta de resposta oberta que implicarà el desenvolupament ampli d'algun dels temes treballats al llarg del curs.

100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
1 Examen 

Els alumnes que optin pel sistema d'avaluació única hauran de realitzar, en la data oficial fixada pel centre, un examen sobre la totalitat dels continguts teòrics i pràctics del programa. La prova inclourà qüestions breus (de resposta alternativa, veritable/fals, relació de conceptes, etc.) així com una o més preguntes de resposta oberta.

100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final. La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

La prova consistirà en un examen sobre la totalitat dels continguts teòrics i pràctics del programa i inclourà qüestions breus (de resposta alternativa, veritable/fals, relació de conceptes, etc.) així com una pregunta de resposta oberta que implicarà el desenvolupament ampli d'algun dels temes treballats al llarg del curs.

100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)