Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1

Treball en grup: Vídeo unitats d’informació

Elaboració d’un vídeo promocional que haurà de descriure els fons documentals i els serveis d’una unitat d’informació. Al marge de la puntuació que el professorat assignarà a cada treball, es realitzarà un concurs a classe. Els tres millors classificats es bonificaran amb 1, 0.5 i 0.25 punts respectivament, que es sumaran a la qualificació final del treball.

Grupal (4 membres) SI 15%
2 2

Treball escrit: Proposta de recerca

Plantejament d’una proposta d’investigació. Aquesta proposta formaria part de la documentació que l’alumne hauria de presentar, hipotèticament, a una convocatòria de beques a la qual vol optar. El professorat seleccionarà les 15 millors propostes, que passaran a una fase de concurs on s’exposaran a classe. Els tres millors classificats es bonificaran amb 1, 0.5 i 0.25 punts respectivament, que es sumaran a la qualificació final del treball.

Individual 25%
3 3

Examen

Prova individual sobre els continguts de les lliçons 3.1 i 3.2 del temari. Es realitzarà a través de Moodle, la data i condicions s’informaran en la presentació de l’assignatura.

Individual 20%
4 3 Treball en grup: Síntesi

Treball grupal de síntesi en el qual caldrà aplicar les tècniques documentals de cerca i recuperació d’informació, vistes al llarg de l’assignatura, a la resolució d’un cas pràctic de necessitat informativa pròpia de l’exercici professional de la publicitat i/o les RRPP.

Grupal (4 membres) 25%
5 1-3 Activitats d'aplicació: Seguiment

Aquest element valora el seguiment general de l’assignatura per part de l’alumne. Es faran entre 6 i 10 activitats. Algunes de les quals es realitzaran a l’aula i d’altres de manera autònoma fora de l’aula.

Contempla:
Breus qüestionaris per a la validació de la preparació prèvia de temes i realització, participació i/o lliurament d’activitats proposades pel professorat al llarg del curs.

Individual    15%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final. La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen 

La prova consistirà en un examen sobre la totalitat dels continguts teòrics i pràctics del programa i inclourà qüestions breus (de resposta alternativa, veritable/fals, relació de conceptes, etc.) així com una pregunta de resposta oberta que implicarà el desenvolupament ampli d'algun dels temes treballats al llarg del curs.

100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
1 Examen 

Els alumnes que optin pel sistema d'avaluació única hauran de realitzar, en la data oficial fixada pel centre, un examen sobre la totalitat dels continguts teòrics i pràctics del programa. La prova inclourà qüestions breus (de resposta alternativa, veritable/fals, relació de conceptes, etc.) així com una o més preguntes de resposta oberta.

100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final. La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

La prova consistirà en un examen sobre la totalitat dels continguts teòrics i pràctics del programa i inclourà qüestions breus (de resposta alternativa, veritable/fals, relació de conceptes, etc.) així com una pregunta de resposta oberta que implicarà el desenvolupament ampli d'algun dels temes treballats al llarg del curs.

100%