Formulari d'accés

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2  C3 C4 C6 C7  C12  C13
OG1.- L'alumne comprendrà i sabrà argumentar què és la disciplina documental, quin paper juga en el camp de la comunicació i, més concretament, en les RRPP.  X       X X X  X
OG2.- L'alumne sabrà organitzar fons documentals (impresos o digitals) mitjançant l’aplicació de tècniques bàsiques de gestió de documents.   X X X X X X
OG3.- L'alumne coneixerà les diferents tipologies de fonts d’informació, i saber identificar la font més adient per respondre les necessitats informatives derivades de l’exercici professional de la Publicitat i  les RRPP. X X X X   X   X
OG4.- L'alumne sabrà dissenyar i executar estratègies avançades de cerca i recuperació d’informació en bases de dades especialitzades. X X X X X X X X
OG5.- L'alumne demostrarà un coneixement avançat d’Internet com a eina de treball, així com dels diferents instruments i serveis que ofereix per a la cerca d’informació. X X X X X X X X
OG6.- L'alumne sabrà realitzar treballs acadèmics aplicant una metodologia del treball científic rigorosa i estandarditzada. X X X X       X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5  OG6 
1 OE1.- L'alumne farà una aproximació a la Societat del Coneixement. X          
OE2.- L'alumne argumentarà quin és el paper de la informació en la societat actual i la problemàtica generada per la sobreabundància informativa.  X          
OE3.- L'alumne comprendrà què és la Documentació Informativa i quina és la seva funció en el camp de la comunicació, la Publicitat i les RRPP.  X          
OE4.- L'alumne aplicarà de forma bàsica tècniques de gestió documental (anàlisi formal i de contingut).    X         
OE5- L'alumne dissenyarà l’estratègia organitzativa d’un fons documental.   X        
2 OE6.- L'alumne definirà què és la informació electrònica.    X   X X  
OE7.- L'alumne comprendrà l’estructura i funcionament de les bases de dades documentals.    X   X X  
OE8.- L'alumne planificarà estratègies de recuperació d’informació en bases de dades documentals i dissenyar equacions de cerca mitjançant l’ús de llenguatges d’interrogació.     X X  
OE9.- L'alumne determinarà la tipologia de font més adient per respondre necessitats informatives de naturalesa diversa.      X X X  
OE10.- L'alumne farà un ús avançat dels buscadors d’Internet així com d’altres serveis i sistemes, per a la cerca d’informació, presents a la xarxa.       X X  
3 OE11.-L'alumne argumentarà la significació de l’ús d’una metodologia estandarditzada en la realització de treballs intel·lectuals i acadèmics.           X
OE12.- L'alumne aprendrà a estructurar un treball i explicar la funció i finalitat de cadascuna de les seves parts.           X
OE13.- L'alumne aprendrà a utilitzar sistemes estandarditzats per a la identificació de les citacions textuals incloses en els treballs.           X
OE14.- L'alumne aprendrà a el·laborar bibliografies seguint una normativa estandarditzada (norma ISO 690).           X