Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen-
ciació
 Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals

Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions.

Individual 10%
2 2 Carpeta d’aprenentatge

Caldrà entregar les activitats que es realitzaran a dins i fora de l’aula per poder ésser avaluat. 

Individual 40%
3 2 Examen

L'últim dia de classe, cada alumne realitzarà un examen consistent en l'edició d'un treball amb material audiovisual prèviament facilitat, aplicant les eines i tècniques que s'indiquin.

Individual 50%