PLA DOCENT
Taller Màrqueting Televisiu Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. Carles Checa Coneixements
previs recomanats
No Torn Únic
Descripció general del taller L’autopromoció, la imatge gràfica, els eslògans i les peces de continuïtat formen part de la imatge d’una cadena televisiva. Són els instruments que s'utilitzen per a vendre la seva programació i projectar una imatge diferenciada de la competència. Aprendre les especificitats del màrqueting televisiu i les estratègies bàsiques de programació per encertar en la venda dels programes és l’objectiu bàsic d’aquest curs.
Què hi ha darrera de frases com “la teva” o “Antena tres pone”?, com s’ha integrat el logo de Cuatro al seu nou grup Mediaset? Són efectives les sobreimpressions constants per anunciar una estrena? Totes les televisions tenen departaments de màrqueting o empreses especialitzades que els ajuden a trobar la seva identitat i saber vendre el millor possible la seva marca i els seus programes per guanyar a la competència.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU (2n semestre)

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 19/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. MÀRQUETING TELEVISIU.
La imatge de la cadena.
Els estudis de mercat.
Tipus de màrqueting televisiu.
Tema 2. L’AUTOPROMOCIÓ EN EL PROPI MITJÀ.
Promoció de la cadena i del grup (La marca).
Promoció del programa (El producte).
Altres elements identificatius.
Tema 3. LA PROMOCIÓ EN ALTRES MITJANS.
Mitjans tradicionals.
Internet i xarxes socials.
Altres accions utilitzant recursos propis i a l’audiència.
Tema 4. TÈCNIQUES DE PROGRAMACIÓ en TV.
Nocions bàsiques de programació.
La medició d’audiències.
Estratègies de programació.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’estudiant aprendrà les tècniques de màrqueting pròpies del mitjà televisiu. Com s’articulen les promocions de la cadena (la marca) i dels programes (els productes) dins i fora del propi mitjà. Aprendrà a preparar campanyes de llançament d’un programa i fer-ne desprès del seguiment promocional per mantenir-ne l’interés i guanyar nous espectadors. X  X  X   X    
OG2.- Coneixerà els mecanismes propis de la programació, els conceptes bàsics de la medició d’audiències i les estratègies de programació per evitar la fuga d’espectadors a altres canals. Saber interpretar la graella de programació, l’oferta global de la cadena, per vendre millor la marca i els productes televisius.   X  X   X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- Aprendre les diverses formes de màrqueting televisiu i el context en el qual es desenvoluparà aquest. X X
OE2.- L'alumne aprendrà en pràctiques a classe amb programacions de les diverses cadenes, estratègies de programació que utilitzen, i els comportaments de l’audiència.   X
OE3.- Analitzar la imatge de diversos canals, o grups de comunicació, i algunes campanyes de promoció concretes. X  
OE4.- Creació d’una campanya original per a una cadena que promocioni la marca, un gènere concret o el llançament d’un programa nou. X  

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

- VILLAGRASA, J.M. ¡Atrápalos como puedas!. La competencia televisiva: programación y géneros. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011.

Audiències disponibles a: http://www.kantarmedia.es/
Informes de comportament de l'audiències disponibles a: http://www.barloventocomunicacion.es/


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals

Assistència a classe, el professor impartirà classes magistrals teòriques.

Individual 20%
2 Activitats de formació

Creació en grup d'una campanya de promoció d'una cadena o programa de televisió.

Grupal (3) 40%
3 Carpeta d'aprenentatge

Treballs relacionats amb la programació i la medició de les audiències. Anàlisi crític d'una campanya exisitent.

Individual 40%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)