Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. MÀRQUETING TELEVISIU.
La imatge de la cadena.
Els estudis de mercat.
Tipus de màrqueting televisiu.
Tema 2. L’AUTOPROMOCIÓ EN EL PROPI MITJÀ.
Promoció de la cadena i del grup (La marca).
Promoció del programa (El producte).
Altres elements identificatius.
Tema 3. LA PROMOCIÓ EN ALTRES MITJANS.
Mitjans tradicionals.
Internet i xarxes socials.
Altres accions utilitzant recursos propis i a l’audiència.
Tema 4. TÈCNIQUES DE PROGRAMACIÓ en TV.
Nocions bàsiques de programació.
La medició d’audiències.
Estratègies de programació.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.