Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Tècniques d'Expressió i de Control Personal: maneig de l'autopresentació i de les situacions d'interacció Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. J. V. Pestana i Dra. N. Codina Coneixements
previs recomanats
S’aconsella tenir superades la majoria de matèries bàsiques. Torn Únic
Descripció general del taller Saber presentar-se i expressar-se és una necessitat bàsica per a qualsevol professional que treballi en interacció amb el públic. Les noves formes de comunicació requereixen formació en el control de la pròpia expressió i de la situació.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Aula àmplia
A aportar per l'estudiant: Vestimenta còmoda
Format INTENSIU

 

Data de creació: 01/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 19/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

1. Situacions d’interacció: les situacions i les seves perspectives d’anàlisi.
2. Continguts conductuals de la interacció: conflicte, negociació, cooperació, competència, agressió.
3. Necessitats d’intervenció: des de la rutina fins a l’emergència.
4. Tècniques de control personal: Relaxació. Consciència de la situació. El cos en moviment. Control de la veu.
5. Tècniques de control de la situació: Interpretació de la situació. Conducció del grup. Improvisació.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- Que l’alumnat prengui consciència de l’autopresentació i de la seva incidència en les relacions interpersonals. X X            
OG2.- Que l’alumnat experimenti diferents tècniques de control personal: Relaxació. Consciència de la situació. El cos en moviment. Control de la veu.             X X
OG3.- Que l’alumnat creï situacions d’interacció mitjançant principis que afavoreixen l’autoinducció del comportament: Objectiu. Obstacle. Acció.        X X      
OG4.- Que l’alumnat creï situacions d’interacció mitjançant aspectes que afavoreixen l’heteroinducció del comportament: Interpretació de la situació. Conducció del grup. Improvisació.      X     X    

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- Fomentar la capacitat d’observació de les interaccions en funció de les seus objectius, obstacles i accions.     X  
OE2.- Aplicar al propi comportament els principis d’objectius, obstacles i accions en diferents situacions d’interacció.     X  
OE3.- Estimular la creació de situacions on es posin de manifest diferents tipus d’interaccions entre persones.       X
OE4.- Utilitzar eines per a un registre de les interaccions en grup i la seva conducció. X     X
OE5.- Fer ús d’eines per al registre i l’anàlisi de l’autopresentació. X      
OE6.- Relacionar els continguts de l’autopresentació amb els àmbits laboral i no laboral de la quotidianitat.   X    
OE7.- Posar en pràctica exercicis orientats envers la relaxació, el tenir consciència de la situació, l’expressivitat del cos en moviment i el control de la veu.   X    
OE8.- Identificar la idoneïtat de les tècniques que afavoreixen el control personal segons els diferents àmbits laboral i no laboral de la quotidianitat. X X    

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

Fernández Dols, J. M. Iglesias, J. y Mallo, M.J. (1990): Comportamiento no verbal y emoción. En S. Palafox, J. Vila (Eds.) Motivación y emoción. Vol 8. Tratado de Psicología General, Madrid: Alhambra, pp. 255-307.
Gil, F. y León, J.M. (1998): Habilidades sociales. Teoría, investigación e intervención. Madrid: Síntesis.
Goffman, E. (1954): La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires. Amorrortu, 1971.
Goffman, E. (1991). Los momentos y sus hombres. Textos seleccionados y presentados por Ives Winkin. Barcelona: Paidós.
Hagen, U. i Frankel, H. (1990). El arte de actuar. La técnica de Uta Hagen. México: Árbol Editorial.
Hogg, M. A. i Vaughan, G. M. (2010): Psicología Social (5ª ed.). Madrid: Editorial Médica Panamericana.
McCallion, M. (1998). El libro de la voz. Barcelona: Urano.
Munduate, L. y Medina, J.J. (Coord.) (2005): Gestión del conflicto, negociación y mediación. Madrid: Pirámide.
Mruk, C. (1998): Autoestima. Investigación, teoría y práctica. Bilbao: Desclée de Brouwer.
Vera, B. (2004): Resistir y rehacerse: Una reconceptualización de la experiencia traumática desde la psicología positiva. Revista de Psicología Positiva, vol. 1 (pdf).


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
Al llarg de les sessions Classes magistrals

És imprescindible l’assistència i participació activa en totes i cadascuna de les sessions i activitats programades.
La no assistència a una o més sessions, o la no participació en més d’una activitat comporta abandonar el taller i no ser avaluat.

Individual ---
Al llarg de les sessions Simulació

En front a determinades situacions específiques, l’alumnat actua segons unes determinades consignes.

I + G 40%
Al llarg de les sessions Treball en grup

Desenvolupen activitats d’acció o de reflexió per solucionar determinats problemes o superar certs reptes. 

I + G 40%
Al llarg de les sessions Seminari

Treball de reflexió i explicació sobre determinats comportaments vinculats a les activitats desenvolupades en les sessions de classe. 

I + G 20%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)