Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Metodologia de l'Activitat Publicitària Codi 210219
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació Format docència C
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. Tena Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Setè Any acadèmic 15-16

 

Data de creació: 20/05/2012
Data darrera actualització i seguiment: 11/05/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015

Metodologia i organització general

METODOLOGIA DE L’ACTIVITAT PUBLICITÀRIA I LA SEVA RELACIÓ AMB L’ASSIGNATURA TREBALL FI DE GRAU.

D’acord amb el es descriu en el Pla Docent de Treball Fi de Grau, l’estudiant que opti per realitzar la seva campanya sobre publicitat, haurà de superar obligatòriament l’activitat formativa descrita en l’apartat d’avaluació del pla docent Metodologia de l’Activitat Publicitària.

Per això, és condició imprescindible que l’estudiant presenti en el marc de l’assignatura de Metodologia una proposta original d’ampliació de campanya per el TFG basada en el mateix anunciant sobre el que ha realitzat a la seva campanya grupal. Aquesta proposta d’ampliació està descrita en l’apartat d’avaluació d’aquest pla docent.

Aquesta ampliació serà totalment diferent del projecte grupal que es pugui presentar i d’altres ampliacions presentades pels diferents integrants dels grups.

Únicament s’acceptaran ampliacions per el TFG de caràcter individual.

L’assignatura Metodologia de l’Activitat Publicitària aglutina els coneixements adquirits al llarg del grau, de manera que els alumnes realitzaran, en la seva totalitat, una Campanya de Publicitat.

Es treballarà des dels coneixements teòrics, tècnics i pràctics del món de la publicitat i de les empreses publicitàries en la producció, redacció i execució dels missatges publicitaris destinats als mitjans de comunicació tant en suports tradicionals (above the line) com per a mitjans below the line. Caldrà fer especial incidència en l’impacte de les noves tecnologies.

La docència es desenvolupa, especialment, a partir dels coneixements adquirits en el grau i pretén assolir una competència professional amb aprenentatges pràctics i precisos per a assolir l’excel·lència immediata en el futur professional de l’estudiant.
La part teòrica es basa en el temari del curs, en el treball sobre la bibliografia i les fonts documentals i en la presentació de treballs.
La part pràctica es fonamenta en la creació, realització i presentació de diverses accions publicitàries que permeten assolir la concreció d'una campanya publicitària, amb l’evidència de l’atenció necessària als detalls i de l’assoliment dels coneixements dels processos que intervenen.

L’activitat docent es focalitza en l’organització per part dels estudiants en agències de publicitat de caire intern on cada component haurà de responsabilitzar-se de les funcions necessàries pel seu bon funcionament; i la realització de campanyes publicitàries reals que permetran aproximar a l’alumnat al món professional.
En una jornada programada els primers dies de curs, diferents empreses i institucions desenvoluparan el seu problema de comunicació sobre el que les agències creades per l’alumnat treballaran sota la tutoria del seu docent i, finalment exposaran les seves propostes davant dels anunciants en les dates previstes de tancament d’avaluació.
Hi ha una gran interrelació entre les assignatures de Metodologia de l’Activitat Publicitària i Metodologia de l’Activitat de les RRPP, i es comparteix client en ambdues. Els respectius docents estan coordinats.

 

 CALENDARI SETEMBRE CURS 2015-2016
(docència especial)

Torn de matí: de 10 a 13.30h / Torn de tarda: de 15.30 a 19h (assistència obligatòria)

Dilluns 31/8  Dimarts, 1 Dimecres, 2 Dijous, 3 Divendres, 4
NO LECTIU  Metodologia de 
l’Activitat Publicitària
Metodologia de 
l’Activitat Publicitària
Metodologia de 
l’Activitat Publicitària

Treball autònom
(Creació agència)

 Dilluns, 7 Dimarts, 8 Dimecres, 9  Dijous, 10  Divendres, 11
Metodologia de
l’Activitat de les RRPP

JORNADA DE LES
EMPRESES
Sessió conjunta 
torns matí i tarda
(assistència obligatòria)

Horari: de 9 a 20.30h

Metodologia de

l’Activitat de les RRPP

Metodologia de
l’Activitat de les RRPP

Assignació de
client als grups

FESTIU

 

El docent presentarà als estudiants les directrius i les bases de caràcter metodològiques i conceptuals necessàries per la confecció d’una campanya de publicitat. S’establirà la delimitació de la Campanya de Publicitat i de totes i cadascuna de les activitats d’aplicació i la metodologia per a la seva correcta elaboració.

Jornada de les Empreses. Sessió conjunta i obligatòria per a les dues assignatures i per als dos torns. Es contemplarà un descans al migdia. Al llarg de la jornada els responsables de diverses organitzacions presentaran les seves necessitats de comunicació (Relacions Públiques i/o Publicitat).

Estaran presents els dos docents responsables de les dues assignatures de Metodologia. Aquells estudiants que desitgin treballar sobre altres organitzacions, hauran de facilitar-nos les següents dades al correu Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ; indicant en l’assumpte: “Proposta Organització per fer Campanya de Publicitat o RRPP”.

 

Nom de l’organització:

Adreça postal:

Lloc web:

Persona de contacte. (Sr./a.):

Càrrec:

Tel.:

Mail.:

Breu descripció del problema, i 
Objectius de comunicació que es volen aconseguir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dades estudiant:

Cognoms, Nom:

Tel. mòbil:

Interès. Motivació:

 

Una vegada estudiada la vostra sol·licitud, es procedirà a enviar un enllaç a l'entitat indicada per tal que ompli el breu formulari amb dades personals, professionals i proposta que vol presentar (briefing).
Finalment, si s'accepta per l’equip docent de les assignatures de Metodologia, s’incorporarà a la programació d’aquesta jornada.

 

DOCÈNCIA DIVENDRES CURS 15-16
Torn de matí: de 10 a 13.30h / Torn de tarda: de 15.30 a 19h (assistència obligatòria)
18 de setembre de 2015 Metodologia de l'Activitat Publicitària
2 d'octubre de 2015 Metodologia de l'Activitat Publicitària
9 d'octubre de 2015 Metodologia de l'Activitat Publicitària
16 d'octubre de 2015 Metodologia de l'Activitat de les RRPP
23 d'octubre de 2015 Metodologia de l'Activitat de les RRPP
30 d'octubre de 2015 Metodologia de l'Activitat de les RRPP
6 de novembre de 2015 Metodologia de l'Activitat Publicitària
13 de novembre de 2015 Metodologia de l'Activitat Publicitària
20 de novembre de 2015 Metodologia de l'Activitat de les RRPP
27 de novembre de 2015 Metodologia de l'Activitat de les RRPP
4 de desembre de 2015 Metodologia de l'Activitat de les RRPP i Metodologia de l'Activitat Publicitària
11 de desembre de 2015 Metodologia de l'Activitat de les RRPP i Metodologia de l'Activitat Publicitària

 

El docent organitzarà les sessions en formats mixtes de teoria, pràctiques o tutories programades. 
Tots els grups de treball realitzaran tutories programades de 15 minuts per grup. És vital tenir preparat el material indicat pel docent per a la seva revisió i portar una llista sistematitzada de les consultes que es vulguin fer.

Els dies fixats per l’Escola com a tancament d’avaluació - i al llarg de tota la jornada- tots els grups presentaran formalment el seu treball en un exposició oral d’una durada màxima de 12 minuts, a la que seguirà les preguntes que el docent consideri oportunes i els comentaris que les empreses presents vulguin fer.

 

PRESENTACIÓ CONJUNTA DE LES CAMPANYES DE PUBLICITAT I RRPP
GENER 2016
Metodologia de l’Activitat de les RRPP
i Metodologia de l’Activitat Publicitària
Dijous 14 i Divendres 15 Horari: de 9 a 20.30h
Tots els estudiants han d'assistir obligatòriament a la presentació de totes les campanyes (torns matí i tarda).

 

La valoració de les diferents presentacions oferirà a l’alumnat una visió global del procés d’una campanya de publicitat.
En l’avaluació de les presentacions es tindrà en compte la incorporació dels suggeriments i observacions que el docent hagi fet a les tutories sobre l’organització, la planificació i la presentació de la campanya. És important la participació activa de tots els integrants del grup.
A més a més, la presentació oral pública haurà de ser suficientment atractiva com per generar atenció i record (vídeos, presentacions amb ordinador, cartells,...).

 

Característiques de la campanya publicitària
Cada grup elaborarà com a treball principal de curs una campanya de publicitat.

 

L’objectiu principal de l’assignatura, com el seu nom indica, és metodològic. L’alumnat ha d’interioritzar els passos necessaris per dur a terme la investigació, programació i execució d’una campanya publicitària. Per tal de presentar les evidències del procés cada grup realitzarà una MEMÒRIA (A) que haurà de recollir l’essència de la Campanya de publicitat i les explicacions necessàries que justifiquin la proposta. Tanmateix, cada estudiant, a nivell individual, presentarà una CARPETA D’APRENENTATGE (C), on a més del treball de grup (memòria) haurà d’incorporar aquelles evidències particulars que consideri; i la seva Proposta d’Ampliació de Campanya (B) o proposta original de TFG orientat a publicitat.

 

Així, és obligatori seguir tots i cadascun dels apartats de l’índex que es presenta a continuació per la realització de la campanya, doncs d’aquesta manera es tracten tots els aspectes rellevants de l’activitat professional publicitària i en concret les competències associades a l’assignatura. Possiblement per alguns projectes l’esquema sigui més ajustat que per a altres, tanmateix, en tots els casos caldrà respondre OBLIGATÒRIAMENT a tots els apartats següents:

 

A. MEMÒRIA. CAMPANYA PUBLICITÀRIA
(SUMARI OBLIGATORI)  

PRIMERA PART


I. Resum
(En 100 paraules, formular les idees clau del treball: objectius, estratègia, resultats i conclusió.)

II. Introducció
(Presentació del treball, els motius i justificació, el seu objecte, objectius, pertinença professional i indicar els diferents apartats que componen el treball.)

III. Índex General o bé Taula de Continguts.
Relació de les parts i la seva localització en el document.

SEGONA PART


1.- Presentació Agència de Comunicació:
Creació de materials corporatius identificatius d’agència, identitat de grup, redacció de continguts i edició de sales folder. Pla empresarial.

2.- Pla de Publicitat: Creativitat: estudi, punt de partida i estratègia:
Campanya: Redacció Brífing per Campanya de Publicitat real, segons necessitats de client a partir d’entrevista personal i altres aspectes referents a la creativitat: estudi, punt de partida i estratègia: “Concepte Creatiu”, etc.

3.- Pla de Publicitat: Llenguatge:
Campanya. Descripció de la influència i ús dels elements formals.

4.- Pla de Publicitat: Producció: 
Campanya: Aplicació a diversos suports de l’eix de campanya: Realització d’esbossos, story board i arts finals de peces: gràfica, espot publicitari, falca de ràdio, exterior, internet, transmèdia (a determinar) així com below the line.

5.- Pla de Publicitat. Planificació de Mitjans:
Campanya: Planificació i Difusió de Campanya: criteris i selecció de mitjans.

6.-Avaluació. Investigació:
Campanya: Validació de campanyes.

7. Defensa de Campanya:
Preparació de materials i presentació oral i defensa de la campanya, acte de speech i venda amb presentació d’evidències de les peces de la campanya.

ANNEXOS


8. Fonts documentals utilitzats i altres materials:
En aquest sentit, cada part de la Campanya ha d’estar degudament fonamentada i indicades les fonts tant en el text (cites i notes) com al final (bibliografia) segons normes ISO de citació acadèmica. 
El docent descriurà a classe el procediment de lliurament d’aquest document (en general, còpia en paper de la memòria editada i relligada a més d’una còpia digital a la carpeta d’aprenentatge).

 

 

B. PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE CAMPANYA  

Projecte TFG per a publicitat.
Cada estudiant presentarà INDIVIDUALMENT una proposta d’ampliació de campanya en un document de 5 pàgines màxim.

SUMARI I CONTINGUT OBLIGATORI

1.- Resum. (100 paraules) 

2.- Anunciant.
3.- Problema específic de publicitat
(brífing, producte, sector, mercat, competència...).
4.- Metes i objectius de comunicació quantificables; públics objectius...
5.- Planificació estratègica: quadre de doble entrada que relacioni l’activitat proposada, amb els objectius de l’organització, el objectius de la campanya, els objectius de l’acció, el temps d’execució, i els recursos materials posat en disposició (entre altres possibles aspectes).
6.- Agenda de treball.
7.- Sistema d’avaluació i de control de les activitats.
8. Bibliografia i fonts documentals emprats.

El docent descriurà a classe el procediment de lliurament d’aquest document (en general còpia en paper i còpia digital a la carpeta d’aprenentatge).

 

C. CARPETA D'APRENENTATGE 

Evidències (estructura lliure)

Presentació individual dels documents
1.- A (Memòria. Campanya Publicitària) i B (Proposta d’ampliació de campanya).
2.- Qualsevol aportació que l’estudiant hagi realitzat individualment.
El docent descriurà a classe el procediment de lliurament d’aquest document (en general lliurat en format digital: Google Drive).

 


Temari
Bloc 1 Títol: La Publicitat. Estructura i Funcionament

Introducció. Esquema general del procediment de relacions anunciant-agència en la creació i execució de qualsevol activitat publicitària.

Tema 1. L’Agència de publicitat: el seu funcionament intern.

1.1. Els departaments d’una agència de publicitat
1.1.1. El departament de comptes. Funcions del departament. El cap de serveis al client. Els executius de comptes. Assistents i executius juniors. Funcionament intern.
1.1.2. El departament creatiu. Introducció. L’equip creatiu. El director creatiu, el redactor o “copy”. El director d’art. Els dissenyadors.
1.1.3. El departament de producció. La selecció de productores audiovisuals. Principals productores del nostre país; personal i funcions que les configura. La producció televisiva i/o cinematogràfica.
1.1.4. El departament de mitjans. La planificació en funció dels objectius publicitaris. Exemples. Presentació d’un pla de mitjans.
1.2. Classificació d’agències publicitàries .
1.3. Criteris de selecció d’agència.
1.4. Serveis d’agència.
1.5. Principals agències del nostre país i els seus comptes publicitaris més importants. Principals concursos publicitaris internacionals i nacionals.

Tema 2. L’Anunciant. Relacions anunciant-agència-consumidor final.

2.1. La investigació de mercats.
2.2. Brífing del client i contra-brífing.
2.3. Organització d’una agència en torn d’una campanya. Participants. Circuit de treball. Ordres de Compra.
2.4. Definició de pressupostos.
2.5. Control de fluxos.

Bloc 2 Títol: Creació, execució, presentació i difusió d'una campanya de publicitat

Tema 3. Creació d’una campanya publicitària.
3.1. La construcció d’una idea. La recerca creativa: una tècnica per a produir idees, el pensament lateral, altres conceptes creatius bàsics. El procés creatiu de generació d’idees genèric versus el procés creatiu publicitari.

3.2. Llenguatge publicitari.
3.3. Els gèneres publicitaris.
3.4. L’anunci. Elements constituents: el text publicitari, la imatge.
3.5. Avaluació d’idees i de propostes gràfiques/audiovisuals.

Tema 4. Creativitat aplicada als canals: premsa, ràdio, televisió, exterior, internet, below the line... Campanyes de Publicitat i noves tecnologies. Publicitat a xarxes socials. Advergaming. Nous formats. Transmèdia. Tendències de futur.

Tema 5. La presentació i la venda de la campanya. Com comunicar. Comunicació verbal i no verbal. Els materials de suport i els continguts.

Tema 6: Producció, Realització i Planificació de mitjans en una campanya publicitària. Gestió de la producció de campanyes (campanyes off line i de campanyes online com a exemple de procediments). Processos de producció: gràfica i audiovisual. Edició final. Eines per a la planificació.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
 C12
Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4 C6 C7   C12 C13
OG1.- L’alumne conèixerà el funcionament d’una agència de publicitat amb els seus diversos departaments així com les seves funcions i objectius.  X X  X      X  
OG2.- L’alumne sabrà expressar-se en llenguatge publicitari.    X X    X
OG3.- L’alumne serà capaç de construir missatges publicitaris i sabrà aplicar-los als diversos canals de comunicació.   X  X  X  X X
OG4.- L’alumne identificarà les agències i els agents productores del nostre país.     X        
OG5.- L’alumne resoldrà, en equip, la construcció d’una campanya assumint els rols professionals i funcions designades.  X X X X
OG6.- L’alumne serà capaç de plantejar les aplicacions publicitàries en mitjans above the line i below the line i de manera específica, utilitzant les noves tecnologies.   X X   X X X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4  OG5 OG6
1

OE1.- L’estudiant sabrà confeccionar l’organigrama operatiu d’una agència de publicitat.

X      X X  
1 i 2 OE2.- L’alumnat serà capaç d’incloure diverses perspectives i estudis en l’elaboració de l’estratègia d’una campanya publicitària.   X     X  
OE3.- Realitzarà els processos i les tècniques des de la idea a l’execució i difusió de la mateixa a través dels mitjans above i below the line. X X X   X X
2 OE4.- L’alumnat sabrà expressar-se en llenguatge publicitari aplicat a televisió, ràdio, publicitat exterior i a altres suports.    X  X   X X
OE5.- L’estudiantat sabrà comunicar els aspectes principals d’una campanya o acció publicitària per convèncer al client i vendre-la.   X     X  
OE6.- L’alumnat dominarà els elements del missatge publicitari i sabrà aplicar-lo als diversos canals de comunicació.   X  X   X

Veure Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)
Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
Total: 150 25 125 ---

 

Activitats formatives del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 4 B.1) Activitats d’aplicació 2 C.1) Seminari -- 1 5 D.1) Treball autònom de l’estudiant 11
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 1 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 1 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 3                

 

Activitats formatives del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 20 B.1) Activitats d’aplicació 13 C.1) Seminari -- 5 24 D.1) Treball autònom de l’estudiant 54
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 4 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 5 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

Fonts d'informació

BLOC 1
Bàsics:
ABASCAL, Francisco. Cómo se hace un plan de estrategia: la teoría del marketing estratégico. Madrid: Esic Editorial, 2004. ISBN 84-7356-377-8
FERRER, I.-MEDINA, P. Gestión empresarial de la agencia de publicidad. Madrid: Ed. Díaz de Santos, 2014. ISBN: 9788499696393
HERREROS ARCONADA, MARIO. Publicitat. Fonaments de la comunicació publicitària. Barcelona, Pòrtic. Enciclopèdia Catalana
KOTLER, Ph. Dirección de marketing. Madrid: Pearson Educación, 2012. ISBN 9788483222089.
SANTESMASES, M. Marketing: conceptos y estrategias. Madrid: Pirámide, 2012. ISBN 9788436821161.

Ampliació:
RIES A. & TROUT. “Las 22 leyes inmutables del marketing”. Harper Business, 1993
RIES A. & TROUT. Marketing de Guerra,. McGraw Hill, 1990
FALLON, IVAN Saatchi & Saatchi “La publicidad al poder” Documentos., GrupoZeta, 1990
ROSEN, EMANUEL “Marketing de boca en boca. Cómo crear el rumor que multiplica las ventas”. Vergara Business, 2001

Recursos Online:
PuroMarketing Disponible a: http://www.puromarketing.com/
MarketingDirecto.com Disponible a: http://www.marketingdirecto.com/
MarketingNews Disponible a: http://www.marketingnews.es/
El Periódico de la Publicidad Disponible a: http://www.periodicopublicidad.com/
“Foro marketing”. Disponible en: http://www.foromarketing.com/
Creatividad y Marketing en general: Disponible a http://www.publiteca.es/

 

BLOC 2
Bàsics:
BLY, R. W. The copywriters handbook. New York: Henry and Company, Inc, 1990 ISBN 0-8050-1194-3
BURTENSHAW, K. MAHON, N. BARFOOT, C. Principios de publicidad. Barcelona: Gustavo Gili S.L, 2007. ISBN C978-84-252-2177-4
GONZÁLEZ, María Ángeles. Manual de Publicidad. Madrid: Esic Editorial, 2009. ISBN 9788473566285.
RICARTE, J. M. Creatividad y comunicación persuasiva. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, col. Aldea Global n. 4, 1998. ISBN 84-490-1222-8
SAWYER, R. Kiss & Sell. Redacción Publicitaria. Barcelona: Index Book S.L. 2006. ISBN 84-96309-54-1
WARD BURTON, P. Advertising Copywriting. Illinois: NTC Business Books, 1991. ISBN 96-21090659.13’2-dc20

Ampliació:
ESCRIBANO HERNÁNDEZ, ASUNCIÓN (2011) Literatura y publicidad. El elemento persuasivo-comercial de lo literario. Zamora: Comunicación Social.
CSIKSZENTMIHALYI, MIHALYI (1998) Creatividad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención. Barcelona: Paidós.
CSIKSZENTMIHALYI, MIHALYI (2008). Flow, Fluir. Una psicología de la felicidad. Barcelona: Editorial Kairós.
DE BONO, EDWARD (1991) El pensamiento lateral. Manual de Creatividad. Barcelona: Paidós Empresa.
DE LA TORRE, SATURNINO (1996) Para Investigar la Creatividad. Madrid: Promociones y Publicaciones Universitarias, PPU.
DE LOS ÁNGELES, JUAN (1996) Creatividad Publicitaria: Conceptos, estrategias y valoración. Pamplona: Eunsa.
DEL RÍO, JORGE (2006) La Creatividad publicitaria en la literatura científica. Madrid: Comunicación y Sociedad.
FURET Y. PELTANT, SARA, “Saber Hablar en cualquier circunstancia” Bilbao, Mensajero 1989
GARDNER, HOWARD. Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad vista a través de las vidas de Sigmund Freud, Albert Einstein, Pablo Picasso…Mahatma Gandhi “ Paidos Testimonios (1995)
KNAPP MARK L. “La comunicación no verbal”.Paidós 1988
OBRADORS, MATILDE (2007) Creatividad y Generación de Ideas. Estudio de la práctica creativa en cine y publicidad. Valencia: Publicacions de la Universitat de Valencia & UAB Servei de Publicacions & Universitat Pompeu Fabra
MARINA, JOSÉ ANTONIO “Teoría de la Inteligencia Creadora”. Anagrama, 1993
MILER, ARTHUR “La Política i l’art d’actuar” Epíleg de Francesc Marc-Álvaro. La Campana, 2002
ROCA, DAVID & MENSA, MARTA (2009) Las metodologías utilizadas en las investigaciones de creatividad publicitaria (1965-2007). Madrid: Comunicación y Sociedad Vol. XXII, 7-34.
RODARI GIANNI (1987) Gramática de la fantasía. Barcelona: Aliorna.
ROMO, MANUELA (1997) Psicología de la creatividad. Barcelona: Editorial Paidós, Colección Temas de Psicología núm. 1.
SIKORA, J. (1979) Manual de métodos creativos. Buenos Aires: Kapelusz
SUYOL, VICTOR (1992) “Màquines per a escriure. Recursos per a l’animació a la creativitat escrita. Eumo Editorial

 

Recursos Online:

“Ads of the World”. Disponible: http://www.adsoftheworld.com
Markenting news”. Disponible: http://www.marketingnews.es/
“Control & Estrategias”. Disponible: http://controlpublicidad.com
“IPMark”. Disponible: http://www.ipmark.com/
“Revista de la comunicación interactiva y el marketing digital”. Disponible: http://www.interactivadigital.com/
“Foro marketing”. Disponible: http://www.foromarketing.com/
“Ad forum”. Disponible: http://es.adforum.com/
“Anuncios”. Disponible: http://www.anuncios.com/
“Interactive Advertising Bureau”. Disponible: http://www.iabspain.net/
“Autocontrol” Disponible: http://www.autocontrol.es
“Tripodos”. Disponible: http://www.tripodos.com
“Pensar la Publicidad”. Disponible: http://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/
“Questiones Publicitarias”. Disponible: http://www.maecei.es/questiones.html
“grafica”. Disponible: http://revistes.uab.cat/grafica
“La historia de la Publicidad”. Disponible: http://www.lahistoriadelapublicidad.com

 

• A més a més, la bibliografia s’anirà ampliant durant el curs segons les necessitats específiques de cada treball.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Atès les característiques d’aquesta assignatura NO ES CONTEMPLA REAVALUACIÓ.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l’estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d’avaluació.
Cal aprovar tant la campanya com l’examen per aprovar l’assignatura.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals

Sessions obligatòries: Imprescindible l’assistència i participació activa al 100% de les classes programades.

Resta de sessions: Imprescindible l’assistència i participació activa com a mínim al 80% de les classes.

Individual --
2 1 Activitat d’Aplicació: Creació agència publicitària pròpia
Rúbrica 1
Creació de materials corporatius identificatius d’agència, identitat de grup, redacció de continguts i edició de sales folder. Grup (3-4) --
3 1 Activitat d’Aplicació: Pla de Publicitat. Creativitat. Rúbrica 2 Campanya 1: Redacció del Brífing per Campanya de Publicitat real, segons necessitats de client a partir d’entrevista personal i altres aspectes referents a la creativitat: “Concepte Creatiu”; Concepte... Grup (3-4) 10%
4 2 Activitat d’Aplicació: Pla de publicitat. Llenguatge. Rúbrica 3 Campanya 2: Descripció de la influència i ús dels elemns formals. Grup (3-4) 10%
5 2 Activitat d’Aplicació: Pla de publicitat. Producció. Rúbrica 4 Campanya 3: Aplicació a diversos suports de l’eix de campanya: Realització d'esbossos, story board i arts finals de peces: gràfica, espot publicitari, falca de ràdio, exterior, Internet, transmetia (a determinar) així com below the line. Grup (3-4) 10%
6 2 Activitat d’Aplicació: Pla de publicitat. Mitjans. Rúbrica 5 Campanya 4: Planificació i Difusió de Campanya: selecció de mitjans. Grup (3-4) 10%
7 2 Activitat d’Aplicació: Avaluació. Investigació. Rúbrica 6 Campanya 5: Validació de campanyes Grup (3-4) 10%
8 2 Activitat d'Aplicació: Documentació. Defensa. Rúbrica 7 Campanya 6: Presentació oral i defensa de la campanya, acte de speech i venda amb presentació de materials de campanya. Grup (3-4) 10%
9 1-2 Activitat d'Aplicació: Documentació. Memòria. Rúbrica 8 Treball escrit final amb els continguts teòrics i procedimentals exposats i desenvolupats durant el curs. Grup (3-4) 30%
10 1-2 Activitat d'Aplicació: Documentació. Projecte TFG. Rúbrica 9

L’estudiant presentarà una proposta d’ampliació de campanya en un document de 5 pàgines màxim: aproximadament 2.500 paraules de contingut.
Índex i contingut obligatori:
• Resum. (100 paraules)
• Anunciant.
• Problema específic de publicitat. (brífing, producte, sector, mercat, competència...)
• Metes i objectius de comunicació (quantificables; públics objectius...).
• Planificació estratègica: quadre de doble entrada que relacioni l’activitat proposada, amb els objectius de l’organització, el objectius de la campanya, els objectius de l’acció, el temps d’execució, i els recursos materials posat en disposició (entre altres possibles aspectes).
• Agenda de treball.
• Sistema d’avaluació i de control de les activitats.

El docent descriurà a la classe el procediment de lliurament d’aquest document (en general còpia en paper i còpia digital a la carpeta de l’estudiant).


Data màxima d’entrega:11 de desembre-15.

Individual

 

És imprescindible tenir aprovada l’assignatura de Metodologia i també, aquesta ampliació per poder realitzar el TFG sobre Publicitat

 
11 1-2 Carpeta d'Aprenentatge: Rúbrica 10

Dossier que recull documentació individual de totes les evidències desenvolupades durant el curs al Google Drive).
Data màxima d’entrega: 11 de desembre-15.

Individual 10%

  

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l’avaluació única l’estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Caldrà preparar una campanya publicitària amb els elements determinats al curs i efectuar una prova individual.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Activitat d'Aplicació: Documentació. Memòria. Rúbrica 8 Presentació de la Campanya Publicitària descrita en l’apartat A d’aquest Pla Docent. 90%
2 Activitat d'Aplicació: Documentació. Projecte TFG. Rúbrica 9

Presentació de l’ampliació de la Campanya Publicitària descrita en l’apartat B, d’aquest Pla Docent.

Data màxima d’entrega: 8 de gener de 2016.

És imprescindible tenir aprovada l’assignatura de Metodologia i també, aquesta ampliació per poder realitzar el TFG sobre Publicitat
3 Carpeta d'Aprenentatge. Documentació. Book. Rúbrica 10

Presentació dels documents descrit en l’apartat C, d’aquest Pla Docent.
Recull individuals de totes les evidències desenvolupades durant el curs al Google Drive.

10%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)