Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Atès les característiques d’aquesta assignatura NO ES CONTEMPLA REAVALUACIÓ.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l’estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d’avaluació.
Cal aprovar tant la campanya com l’examen per aprovar l’assignatura.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals

Sessions obligatòries: Imprescindible l’assistència i participació activa al 100% de les classes programades.

Resta de sessions: Imprescindible l’assistència i participació activa com a mínim al 80% de les classes.

Individual --
2 1 Activitat d’Aplicació: Creació agència publicitària pròpia
Rúbrica 1
Creació de materials corporatius identificatius d’agència, identitat de grup, redacció de continguts i edició de sales folder. Grup (3-4) --
3 1 Activitat d’Aplicació: Pla de Publicitat. Creativitat. Rúbrica 2 Campanya 1: Redacció del Brífing per Campanya de Publicitat real, segons necessitats de client a partir d’entrevista personal i altres aspectes referents a la creativitat: “Concepte Creatiu”; Concepte... Grup (3-4) 10%
4 2 Activitat d’Aplicació: Pla de publicitat. Llenguatge. Rúbrica 3 Campanya 2: Descripció de la influència i ús dels elemns formals. Grup (3-4) 10%
5 2 Activitat d’Aplicació: Pla de publicitat. Producció. Rúbrica 4 Campanya 3: Aplicació a diversos suports de l’eix de campanya: Realització d'esbossos, story board i arts finals de peces: gràfica, espot publicitari, falca de ràdio, exterior, Internet, transmetia (a determinar) així com below the line. Grup (3-4) 10%
6 2 Activitat d’Aplicació: Pla de publicitat. Mitjans. Rúbrica 5 Campanya 4: Planificació i Difusió de Campanya: selecció de mitjans. Grup (3-4) 10%
7 2 Activitat d’Aplicació: Avaluació. Investigació. Rúbrica 6 Campanya 5: Validació de campanyes Grup (3-4) 10%
8 2 Activitat d'Aplicació: Documentació. Defensa. Rúbrica 7 Campanya 6: Presentació oral i defensa de la campanya, acte de speech i venda amb presentació de materials de campanya. Grup (3-4) 10%
9 1-2 Activitat d'Aplicació: Documentació. Memòria. Rúbrica 8 Treball escrit final amb els continguts teòrics i procedimentals exposats i desenvolupats durant el curs. Grup (3-4) 30%
10 1-2 Activitat d'Aplicació: Documentació. Projecte TFG. Rúbrica 9

L’estudiant presentarà una proposta d’ampliació de campanya en un document de 5 pàgines màxim: aproximadament 2.500 paraules de contingut.
Índex i contingut obligatori:
• Resum. (100 paraules)
• Anunciant.
• Problema específic de publicitat. (brífing, producte, sector, mercat, competència...)
• Metes i objectius de comunicació (quantificables; públics objectius...).
• Planificació estratègica: quadre de doble entrada que relacioni l’activitat proposada, amb els objectius de l’organització, el objectius de la campanya, els objectius de l’acció, el temps d’execució, i els recursos materials posat en disposició (entre altres possibles aspectes).
• Agenda de treball.
• Sistema d’avaluació i de control de les activitats.

El docent descriurà a la classe el procediment de lliurament d’aquest document (en general còpia en paper i còpia digital a la carpeta de l’estudiant).


Data màxima d’entrega:11 de desembre-15.

Individual

 

És imprescindible tenir aprovada l’assignatura de Metodologia i també, aquesta ampliació per poder realitzar el TFG sobre Publicitat

 
11 1-2 Carpeta d'Aprenentatge: Rúbrica 10

Dossier que recull documentació individual de totes les evidències desenvolupades durant el curs al Google Drive).
Data màxima d’entrega: 11 de desembre-15.

Individual 10%

  

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l’avaluació única l’estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Caldrà preparar una campanya publicitària amb els elements determinats al curs i efectuar una prova individual.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Activitat d'Aplicació: Documentació. Memòria. Rúbrica 8 Presentació de la Campanya Publicitària descrita en l’apartat A d’aquest Pla Docent. 90%
2 Activitat d'Aplicació: Documentació. Projecte TFG. Rúbrica 9

Presentació de l’ampliació de la Campanya Publicitària descrita en l’apartat B, d’aquest Pla Docent.

Data màxima d’entrega: 8 de gener de 2016.

És imprescindible tenir aprovada l’assignatura de Metodologia i també, aquesta ampliació per poder realitzar el TFG sobre Publicitat
3 Carpeta d'Aprenentatge. Documentació. Book. Rúbrica 10

Presentació dels documents descrit en l’apartat C, d’aquest Pla Docent.
Recull individuals de totes les evidències desenvolupades durant el curs al Google Drive.

10%