Formulari d'accés

Metodologia i organització general

METODOLOGIA DE L’ACTIVITAT PUBLICITÀRIA I LA SEVA RELACIÓ AMB L’ASSIGNATURA TREBALL FI DE GRAU.

D’acord amb el es descriu en el Pla Docent de Treball Fi de Grau, l’estudiant que opti per realitzar la seva campanya sobre publicitat, haurà de superar obligatòriament l’activitat formativa descrita en l’apartat d’avaluació del pla docent Metodologia de l’Activitat Publicitària.

Per això, és condició imprescindible que l’estudiant presenti en el marc de l’assignatura de Metodologia una proposta original d’ampliació de campanya per el TFG basada en el mateix anunciant sobre el que ha realitzat a la seva campanya grupal. Aquesta proposta d’ampliació està descrita en l’apartat d’avaluació d’aquest pla docent.

Aquesta ampliació serà totalment diferent del projecte grupal que es pugui presentar i d’altres ampliacions presentades pels diferents integrants dels grups.

Únicament s’acceptaran ampliacions per el TFG de caràcter individual.

L’assignatura Metodologia de l’Activitat Publicitària aglutina els coneixements adquirits al llarg del grau, de manera que els alumnes realitzaran, en la seva totalitat, una Campanya de Publicitat.

Es treballarà des dels coneixements teòrics, tècnics i pràctics del món de la publicitat i de les empreses publicitàries en la producció, redacció i execució dels missatges publicitaris destinats als mitjans de comunicació tant en suports tradicionals (above the line) com per a mitjans below the line. Caldrà fer especial incidència en l’impacte de les noves tecnologies.

La docència es desenvolupa, especialment, a partir dels coneixements adquirits en el grau i pretén assolir una competència professional amb aprenentatges pràctics i precisos per a assolir l’excel·lència immediata en el futur professional de l’estudiant.
La part teòrica es basa en el temari del curs, en el treball sobre la bibliografia i les fonts documentals i en la presentació de treballs.
La part pràctica es fonamenta en la creació, realització i presentació de diverses accions publicitàries que permeten assolir la concreció d'una campanya publicitària, amb l’evidència de l’atenció necessària als detalls i de l’assoliment dels coneixements dels processos que intervenen.

L’activitat docent es focalitza en l’organització per part dels estudiants en agències de publicitat de caire intern on cada component haurà de responsabilitzar-se de les funcions necessàries pel seu bon funcionament; i la realització de campanyes publicitàries reals que permetran aproximar a l’alumnat al món professional.
En una jornada programada els primers dies de curs, diferents empreses i institucions desenvoluparan el seu problema de comunicació sobre el que les agències creades per l’alumnat treballaran sota la tutoria del seu docent i, finalment exposaran les seves propostes davant dels anunciants en les dates previstes de tancament d’avaluació.
Hi ha una gran interrelació entre les assignatures de Metodologia de l’Activitat Publicitària i Metodologia de l’Activitat de les RRPP, i es comparteix client en ambdues. Els respectius docents estan coordinats.

 

 CALENDARI SETEMBRE CURS 2015-2016
(docència especial)

Torn de matí: de 10 a 13.30h / Torn de tarda: de 15.30 a 19h (assistència obligatòria)

Dilluns 31/8  Dimarts, 1 Dimecres, 2 Dijous, 3 Divendres, 4
NO LECTIU  Metodologia de 
l’Activitat Publicitària
Metodologia de 
l’Activitat Publicitària
Metodologia de 
l’Activitat Publicitària

Treball autònom
(Creació agència)

 Dilluns, 7 Dimarts, 8 Dimecres, 9  Dijous, 10  Divendres, 11
Metodologia de
l’Activitat de les RRPP

JORNADA DE LES
EMPRESES
Sessió conjunta 
torns matí i tarda
(assistència obligatòria)

Horari: de 9 a 20.30h

Metodologia de

l’Activitat de les RRPP

Metodologia de
l’Activitat de les RRPP

Assignació de
client als grups

FESTIU

 

El docent presentarà als estudiants les directrius i les bases de caràcter metodològiques i conceptuals necessàries per la confecció d’una campanya de publicitat. S’establirà la delimitació de la Campanya de Publicitat i de totes i cadascuna de les activitats d’aplicació i la metodologia per a la seva correcta elaboració.

Jornada de les Empreses. Sessió conjunta i obligatòria per a les dues assignatures i per als dos torns. Es contemplarà un descans al migdia. Al llarg de la jornada els responsables de diverses organitzacions presentaran les seves necessitats de comunicació (Relacions Públiques i/o Publicitat).

Estaran presents els dos docents responsables de les dues assignatures de Metodologia. Aquells estudiants que desitgin treballar sobre altres organitzacions, hauran de facilitar-nos les següents dades al correu Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ; indicant en l’assumpte: “Proposta Organització per fer Campanya de Publicitat o RRPP”.

 

Nom de l’organització:

Adreça postal:

Lloc web:

Persona de contacte. (Sr./a.):

Càrrec:

Tel.:

Mail.:

Breu descripció del problema, i 
Objectius de comunicació que es volen aconseguir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dades estudiant:

Cognoms, Nom:

Tel. mòbil:

Interès. Motivació:

 

Una vegada estudiada la vostra sol·licitud, es procedirà a enviar un enllaç a l'entitat indicada per tal que ompli el breu formulari amb dades personals, professionals i proposta que vol presentar (briefing).
Finalment, si s'accepta per l’equip docent de les assignatures de Metodologia, s’incorporarà a la programació d’aquesta jornada.

 

DOCÈNCIA DIVENDRES CURS 15-16
Torn de matí: de 10 a 13.30h / Torn de tarda: de 15.30 a 19h (assistència obligatòria)
18 de setembre de 2015 Metodologia de l'Activitat Publicitària
2 d'octubre de 2015 Metodologia de l'Activitat Publicitària
9 d'octubre de 2015 Metodologia de l'Activitat Publicitària
16 d'octubre de 2015 Metodologia de l'Activitat de les RRPP
23 d'octubre de 2015 Metodologia de l'Activitat de les RRPP
30 d'octubre de 2015 Metodologia de l'Activitat de les RRPP
6 de novembre de 2015 Metodologia de l'Activitat Publicitària
13 de novembre de 2015 Metodologia de l'Activitat Publicitària
20 de novembre de 2015 Metodologia de l'Activitat de les RRPP
27 de novembre de 2015 Metodologia de l'Activitat de les RRPP
4 de desembre de 2015 Metodologia de l'Activitat de les RRPP i Metodologia de l'Activitat Publicitària
11 de desembre de 2015 Metodologia de l'Activitat de les RRPP i Metodologia de l'Activitat Publicitària

 

El docent organitzarà les sessions en formats mixtes de teoria, pràctiques o tutories programades. 
Tots els grups de treball realitzaran tutories programades de 15 minuts per grup. És vital tenir preparat el material indicat pel docent per a la seva revisió i portar una llista sistematitzada de les consultes que es vulguin fer.

Els dies fixats per l’Escola com a tancament d’avaluació - i al llarg de tota la jornada- tots els grups presentaran formalment el seu treball en un exposició oral d’una durada màxima de 12 minuts, a la que seguirà les preguntes que el docent consideri oportunes i els comentaris que les empreses presents vulguin fer.

 

PRESENTACIÓ CONJUNTA DE LES CAMPANYES DE PUBLICITAT I RRPP
GENER 2016
Metodologia de l’Activitat de les RRPP
i Metodologia de l’Activitat Publicitària
Dijous 14 i Divendres 15 Horari: de 9 a 20.30h
Tots els estudiants han d'assistir obligatòriament a la presentació de totes les campanyes (torns matí i tarda).

 

La valoració de les diferents presentacions oferirà a l’alumnat una visió global del procés d’una campanya de publicitat.
En l’avaluació de les presentacions es tindrà en compte la incorporació dels suggeriments i observacions que el docent hagi fet a les tutories sobre l’organització, la planificació i la presentació de la campanya. És important la participació activa de tots els integrants del grup.
A més a més, la presentació oral pública haurà de ser suficientment atractiva com per generar atenció i record (vídeos, presentacions amb ordinador, cartells,...).

 

Característiques de la campanya publicitària
Cada grup elaborarà com a treball principal de curs una campanya de publicitat.

 

L’objectiu principal de l’assignatura, com el seu nom indica, és metodològic. L’alumnat ha d’interioritzar els passos necessaris per dur a terme la investigació, programació i execució d’una campanya publicitària. Per tal de presentar les evidències del procés cada grup realitzarà una MEMÒRIA (A) que haurà de recollir l’essència de la Campanya de publicitat i les explicacions necessàries que justifiquin la proposta. Tanmateix, cada estudiant, a nivell individual, presentarà una CARPETA D’APRENENTATGE (C), on a més del treball de grup (memòria) haurà d’incorporar aquelles evidències particulars que consideri; i la seva Proposta d’Ampliació de Campanya (B) o proposta original de TFG orientat a publicitat.

 

Així, és obligatori seguir tots i cadascun dels apartats de l’índex que es presenta a continuació per la realització de la campanya, doncs d’aquesta manera es tracten tots els aspectes rellevants de l’activitat professional publicitària i en concret les competències associades a l’assignatura. Possiblement per alguns projectes l’esquema sigui més ajustat que per a altres, tanmateix, en tots els casos caldrà respondre OBLIGATÒRIAMENT a tots els apartats següents:

 

A. MEMÒRIA. CAMPANYA PUBLICITÀRIA
(SUMARI OBLIGATORI)  

PRIMERA PART


I. Resum
(En 100 paraules, formular les idees clau del treball: objectius, estratègia, resultats i conclusió.)

II. Introducció
(Presentació del treball, els motius i justificació, el seu objecte, objectius, pertinença professional i indicar els diferents apartats que componen el treball.)

III. Índex General o bé Taula de Continguts.
Relació de les parts i la seva localització en el document.

SEGONA PART


1.- Presentació Agència de Comunicació:
Creació de materials corporatius identificatius d’agència, identitat de grup, redacció de continguts i edició de sales folder. Pla empresarial.

2.- Pla de Publicitat: Creativitat: estudi, punt de partida i estratègia:
Campanya: Redacció Brífing per Campanya de Publicitat real, segons necessitats de client a partir d’entrevista personal i altres aspectes referents a la creativitat: estudi, punt de partida i estratègia: “Concepte Creatiu”, etc.

3.- Pla de Publicitat: Llenguatge:
Campanya. Descripció de la influència i ús dels elements formals.

4.- Pla de Publicitat: Producció: 
Campanya: Aplicació a diversos suports de l’eix de campanya: Realització d’esbossos, story board i arts finals de peces: gràfica, espot publicitari, falca de ràdio, exterior, internet, transmèdia (a determinar) així com below the line.

5.- Pla de Publicitat. Planificació de Mitjans:
Campanya: Planificació i Difusió de Campanya: criteris i selecció de mitjans.

6.-Avaluació. Investigació:
Campanya: Validació de campanyes.

7. Defensa de Campanya:
Preparació de materials i presentació oral i defensa de la campanya, acte de speech i venda amb presentació d’evidències de les peces de la campanya.

ANNEXOS


8. Fonts documentals utilitzats i altres materials:
En aquest sentit, cada part de la Campanya ha d’estar degudament fonamentada i indicades les fonts tant en el text (cites i notes) com al final (bibliografia) segons normes ISO de citació acadèmica. 
El docent descriurà a classe el procediment de lliurament d’aquest document (en general, còpia en paper de la memòria editada i relligada a més d’una còpia digital a la carpeta d’aprenentatge).

 

 

B. PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE CAMPANYA  

Projecte TFG per a publicitat.
Cada estudiant presentarà INDIVIDUALMENT una proposta d’ampliació de campanya en un document de 5 pàgines màxim.

SUMARI I CONTINGUT OBLIGATORI

1.- Resum. (100 paraules) 

2.- Anunciant.
3.- Problema específic de publicitat
(brífing, producte, sector, mercat, competència...).
4.- Metes i objectius de comunicació quantificables; públics objectius...
5.- Planificació estratègica: quadre de doble entrada que relacioni l’activitat proposada, amb els objectius de l’organització, el objectius de la campanya, els objectius de l’acció, el temps d’execució, i els recursos materials posat en disposició (entre altres possibles aspectes).
6.- Agenda de treball.
7.- Sistema d’avaluació i de control de les activitats.
8. Bibliografia i fonts documentals emprats.

El docent descriurà a classe el procediment de lliurament d’aquest document (en general còpia en paper i còpia digital a la carpeta d’aprenentatge).

 

C. CARPETA D'APRENENTATGE 

Evidències (estructura lliure)

Presentació individual dels documents
1.- A (Memòria. Campanya Publicitària) i B (Proposta d’ampliació de campanya).
2.- Qualsevol aportació que l’estudiant hagi realitzat individualment.
El docent descriurà a classe el procediment de lliurament d’aquest document (en general lliurat en format digital: Google Drive).