Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Pràctiques I
-
Pràctiques II
Codi 361877
-
361878
Matèria M16. Pràctiques externes Format docència PRAC
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, les matèries obligatòries i les matèries optatives que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dra. S. Magallón Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus PR Crèdits ECTS 6+6 Semestre 7-8 Any acadèmic 15-16

 

Data de creació: 18/11/2011
Data darrera actualització i seguiment: 15/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015

Metodologia i organització general

En aplicació de la Normativa reguladora dels Plans Docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la Universitat de Barcelona aprovada pel seu Consell de Govern el 8 de maig de 2012, aquestes dues assignatures s’avaluen conjuntament.

Tenen vocació eminentment empírica, pretenen la màxima implicació de l’estudiant amb la/es realitat/s professionals de la carrera, ponderant la seva activitat de pràctiques reals en empreses i institucions realitzades al llarg de la titulació.

Aquesta assignatura té un caràcter semi-presencial. Estan programades tutories col·lectives presencials, que poden incloure sessions de treball en forma de conferències, taules rodones i altres activitats orientades a l'emprenedoria i a la inserció laboral.

L’objecte de les tutories és acompanyar a l’alumnat tant pel que fa a l’estratègia personal de pràctiques com en el procediment formal de l’avaluació de les assignatures Pràctiques I i Pràctiques II subjectes a la rúbrica descrita en aquest pla docent.

El calendari establert és el següent:

ELS DIVENDRES, a les 14 hores: 

Mes i any Divendres
dia
Hora Tipus activitat 
Primer semestre    
Setembre-15  14-16h Obligatòria. Presentació assignatura i curs. 
Octubre-15 14-15h Consultes 
30 Consultes 
Novembre-15  20 Consultes 
Desembre-15  11 Consultes 
Segon semestre    
Febrer-16 19 14-16h

Es programaran una o dues activitats d'aplicació que tindran caràcter obligatori.

La resta de sessions es dedicaran a consultes.

Març-16  18
Abril-16 
22 
Maig-16  6  Obligatòria. Tancament.
  • Totes les consultes de caràcter col·lectiu i individual vinculades a aquestes assignatures es realitzaran necessàriament dins aquest calendari i horari .

Són elements susceptibles de formar part de l’avaluació d’aquesta matèria:

• L’assistència a les 3 tutories obligatòries previstes en el calendari.
• La pràctica en empreses i institucions, doncs és l’objecte principal d’aquesta assignatura.
• Presentació a concursos de l’àmbit publicitari i/o relacions públiques (només aquells realitzats en el període en el que s’ha estat alumne de l’Escola).
• Contractes Laborals del sector en funcions afins a la titulació realitzades durant el període de formació en aquest Grau..
• Propostes d’implementació d’accions per al propi lloc de treball: És del tot imprescindible, l’autorització formal i prèvia sol·licitada al docent. ABANS DEL 18 DE DESEMBRE-15.

El nombre i la qualitat d’aquests elements i de la Carpeta d’Aprenentatge determinaran la qualificació final.

EN CAP CAS PODRÀ PRESENTAR-SE DINS D’AQUESTA ASSIGNATURA MATERIAL CORRESPONENT A CAP ALTRA ASSIGNATURA NI AL TREBALL DE FI DE CARRERA.

RÚBRICA PER A L’ELABORACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ CONJUNTA DE LES
ASSIGNATURES DE PRÀCTIQUES I i II

A partir dels paràmetres indicats en el Pla Docent, i d’acord amb les indicacions normatives de les agències de qualitat universitària (AQU i ANECA), les qualificacions es construeixen tot aplicant una rúbrica (eina de qualificació estandarditzada per realitzar avaluacions subjectives amb l’objectiu de fer la qualificació més transparent).

GLOSSARI:

HP HP és el sumatori de les hores de pràctiques.
NHP10 NHP10  és el nombre d’hores de pràctiques multiplicat per 0,0083. Base 10.
El factor de ponderació 0,0083 s’ha calculat dividint la nota màxima -10- per 1200 hores.
En el cas de pràctiques internacionals, el nombre d’hores s’ha multiplicat per 2 prèviament a aplicar el factor de ponderació esmentat.
NC

NC és la nota ponderada del certificat. Es calcula assignant una qualificació a cada un dels apartats dels documents (poc satisfactori, correcte, satisfactori, molt satisfactori. No es contemplen les indicacions “sense dades”.)
creuetes
La nota individual del certificat es calcula ponderant per les hores certificades i les valoracions en Base 10, segons la següent fórmula.
hores

  NC

NMC NMC és la nota individual de la valoració dels diferents certificats.
NMC
NHCP5 NHCP5 són les hores realitzades amb contractes laborals multiplicat per 0,0041. Base 5.
El factor de ponderació 0,0041 s’ha calculat dividint la nota màxima -5- per 1200 hores.
HPCL HPCL és el sumatori de les hores realitzades amb contracte laboral.
HPCP HPCP és el sumatori de les hores de pràctiques més la conversió a hores computables com a pràctiques les realitzades amb contracte laboral en el sector (el 50%). Es calcula:
* Per aprovar cal que sigui  igual o superior a 600.
HPCP
THP THP és el sumatori de les hores de pràctiques ponderades més les hores amb contracte laboral ponderades.
QUALIFICACIÓ FINAL PER A ALUMNES QUE NOMÉS HAN EFECTUAT PRÀCTIQUES Nota final: 80 % NHP10 + 20 % NMC
* Si el nombre d'hores HP és inferior a 600 la nota final és el valor NHP10,
i sempre inferior a 5.
QUALIFICACIÓ FINAL PER A ALUMNES QUE NOMÉS PRESENTEN CONTRACTES LABORALS Nota final: NHCP5
* Si el nombre d’hores és inferior a 1200 el valor estarà per sota al 5.
QUALIFICACIÓ FINAL PER A ALUMNES QUE PRESENTEN PRÀCTIQUES I CONTRACTES LABORALS Nota final: 80 % THP  + 20 % NMC
* Si el nombre d'hores HPCP és inferior a 600 la nota final és el valor THP,
i sempre inferior a 5.
• Addicionalment,  els concursos i projectes personals incrementen la nota final en funció de la complexitat del treball i la qualitat de la realització.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora. 
C5 Capacitat comunicativa. 
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
 C7  Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades. 
C8 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges publicitaris. 
 C9  Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges en RRPP. 
C10 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges periodístics. 
C11 Estudi i coneixement de les tècniques i mètodes del màrqueting. 
 C12  Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació. 
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.
C14 Coneixements bàsics per a l’anàlisi econòmic, jurídic i social de les empreses i institucions. 

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4 C5  C6 C7  C8  C9  C10   C11 C12  C13  C14
OG1.-L’alumne participarà activament de la realitat professional.  X X  X  X X  X X
OG2.-L’alumne aprendrà les característiques pròpies de l’entorn laboral. X  X  X  X  X X  X  X
OG3.- L’alumne executarà en un entorn real les eines i tècniques adquirides en assignatures teòriques.                X   X   X  X  

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3
1 OE1.- L’estudiant s’incorporarà en l’activitat diària d’una organització professional. X X X
OE2.- L’alumne col·laborarà directament en l’execució de tècniques pròpies de la publicitat i les relacions Públiques.     X
OE3.- L’estudiant tindrà l’oportunitat de conèixer de primera mà la realitat laboral del sector.  X X  

Veure Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)
Resum total d'activitats formatives
Tipologia Hores Crèdits ECTS
A) Teoria Ø Ø
B) Pràctiques (hores no presencials) 280 x2 11.2 x2
C) Treball tutelat (hores presencials) 10 x2 0.4 x2
D) Treball autònom (hores no presencials) 10 x2 0.4 x2
Total 300 x2 12

 


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
    La puntuació mínima per superar cadascuna de les activitats formatives és un 5 sobre 10.
    Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. Consulteu els casos en que és obligatòria.
    Atès les característiques d’aquesta assignatura NO ES CONTEMPLA REAVALUACIÓ.
Avaluació continuada i única
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Tots Assistència a tutories
(veure calendari)
i
Contrast d’expectatives

Es contempla un calendari de tutories per ajudar a l’alumne a definir la seva estratègia de pràctiques.
De les 10 sessions programades, només les 3 indicades són d’assistència obligatòria. La resta serveixen per aclarir qualsevol dubte de l’estudiant.
L’alumnat podrà posar en comú les seves experiències en les respectives empreses.

Alumnes ERASMUS: només han d’assistir a les sessions obligatòries del primer semestre.

Aquesta activitat està oberta a tots els estudiants de l’escola.

L’alumnat està obligat a conèixer el procediment d’avaluació d’aquestes assignatures descrit detalladament en la següent documentació i enllaços:

- Aquest pla docent, i en el seu Moodle vinculat.
- Seqüenciació del procediment de pràctiques externes.
- Tramesa de candidatures.
- Preguntes més freqüents.

Individual(3 sessions)

---
2 Tots Activitats d’aplicació: candidatures

Al llarg de la titulació, l’estudiant ha de presentar un nombre il·limitat de candidatures al Servei de Pràctiques de l’Escola fins que sigui seleccionat, i poder acreditar el nombre d’hores suficients per a superar la matèria en el curs acadèmic en el que es matriculi de les assignatures corresponents a aquest Pla Docent.

Individual NO 100%
3   Pràctiques externes Pràctiques a empreses externes.
És imprescindible la formalització del Conveni, ABANS d’iniciar les pràctiques.
Individual NO
4 Tots Contrast d’expectatives:
Activació certificat d’empreses.
Cal un certificat per a tots i cadascun dels Convenis i renovacions.
Per a cada un dels convenis (i, també, renovacions), i com a mínim 15 dies abans d’abandonar l’empresa o institució –o del tancament de l’avaluació-:
1.- L’estudiant ho notifica a  Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .
2.-El Servei de Borsa de Pràctiques:
2.1. Gestiona amb l’empresa l’emissió de l’informe d’avaluació "Certificat".
2.2. Envia a l’estudiant una còpia al seu e-mail @esrp.net.
2.3 S'actualitza la informació a l'Espai de l'Alumnat: "Resum de Pràctiques Fetes".
Individual SÍ, en cas de pràctiques amb Conveni.
Condició imprescindible per que s’avaluï la carpeta d’Aprenentatge
5 Tots

Carpeta d’aprenentatge (Qüestionari Avaluació Pràctiques. Només convenis formalitzats amb l'Escola).

Des de l'enllaç personal que rebreu al vostre correu: @esrp.net a partir del 6 de maig-16.
Actiu fins la data de tancament de l'Avaluació.

L’estudiant rebrà un correu electrònic a @esrp.net amb un enllaç personalitzat per respondre el "Qüestionari Avaluació Pràctiques", per a cada una de les empreses on heu realitzat pràctiques:
1.- Nom de l’empresa
2.- Durada de la pràctica (mesos)
3.- Durada de la pràctica (hores)
4.- Descripció de les tasques realitzades

5. Valoreu(de l’1 al 10) diversos ítems: adequació de tasques assignades, tutor/a, empresa...
6. Redacteuquè us ha aportat l’experiència en pràctiques (extensió d’entre 1000 i 1500 caràcters).

Individual NO
6  

Carpeta d’aprenentatge
Per a Contractes Laborals del sector en funcions afins a la titulació realitzades durant el període de formació en aquest Grau.

Publicar a  Google Drive i compartir amb Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

L’estudiant que pugui acreditar mitjançant contracte laboral el desenvolupament de tasques relacionades amb el grau, presentarà una fitxa que inclourà, obligatòriament,
1.- Nom empresa/institució on s’han s’ha signat un contracte laboral, adreça, codi postal, telèfon i e-mail.
2. Nom i càrrec del superior jeràrquic dins de l’organització.
3 Període en el que s’han realitzat les funcions de publicitat i/o RRPP
4.- Nombre d’hores.
4. Funcions realitzades.
5. Valoració de l’organització com a empresa
6.- Annex 1: Còpia legalitzada del contracte laboral.
Annex 2.: Certificat de funcions de l’empresa.

Individual NO En funció del període
/ hores.
7 Tots

Carpeta d’aprenentatge
Per a concursos

Publicar a  Google Drive i compartir amb Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

L’estudiant que ha participat en un o més concursos relacionats amb les funcions pròpies de la publicitat i/o les relacions públiques, elaborarà per a la seva avaluació una fitxa-resum per a cada un d’ells. (si us heu presentat)
1. Dades d’identificació de l’estudiant o grup que s’hi presenta.
2. Descripció del concurs i característiques
3. Dates de participació.
4. Còpia del projecte presentat.
5. Resultat
6. Annex:
Obligatori:  Bases del concurs
Obligatori: Butlleta d’inscripció.
En cas d’haver participat en més d’un concurs, caldrà afegir un sumari i repetir per a cada un d’ells la fitxa indicada.

Individual NO En funció del nombre i comple-xitat.

Ortografia i/o mecanografia deficients: disminuirà substantivament la qualificació final, fins arribar, si cal, a suspendre.


Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)